STORIES for CHILDREN by Sister Farida

(www.wol-children.net)

Search in "Farsi":

Home -- Farsi -- listen to AUDIO

FORM: -- act in a PLAY -- listen to AUDIO

نمایش نامه های صوتی – خوب گوش کنید، زیرا عیسی شما را دوست دارد

نمایش نامه های صوتی جالب برای کودکانو

نمایش نامه های صوتی: -- ١٠ -- ٢٠ -- ٣٠ -- ٤٠ -- ٥٠ -- ٦٠ -- ٧٠ -- ٨٠ -- ٩٠ -- ١٠٠ -- ١١٠ -- ١٢٠ -- ١٣٠ -- ١٤٠ -- ١٥٠ -- ١٦٠


ــ ٠٠١ -- عیسی بچه ها را برکت می دهد    
AUDIO: ... download (2.69 MB)    
ــ ٠٠٢ -- آرام کردن طوفان    
AUDIO: ... download (2.75 MB)    
ــ ٠٠٣ -- لجن خوک یا مهمانی شام    
AUDIO: ... download (2.72 MB)    
ــ ۰۰۴ -- دعا می تواند باعث معجزه شود    
AUDIO: ... download (2.72 MB)    
ــ ۰۰۵ -- خداوند شما را دوست دارد    
AUDIO: ... download (2.18 MB)    
ــ ۰۰۶ -- ۹ به ۱    
AUDIO: ... download (2.43 MB)    
ــ ۰۰۷ -- طرف برنده    
AUDIO: ... download (2.73 MB)    
ــ ۰۰۸ -- زلزله در نیمه شب    
AUDIO: ... download (2.88 MB)    
ــ ۰۰۹ -- او آمد و او خواهد آمد    
AUDIO: ... download (2.31 MB)    

ــ ۰۱۰ -- آزمون کریسمس    
AUDIO: ... download (2.46 MB)    
ــ ۰۱۱ -- تولد عیسی    
AUDIO: ... download (2.81 MB)    
ــ ۰۱۲ -- شادی که هرگز ما را رها نمی کند    
AUDIO: ... download (2.52 MB)    
ــ ۰۱۳ -- هدایایی برای عیسی    
AUDIO: ... download (2.75 MB)    
ــ ۰۱۴ -- سیلی به پادشاه    
AUDIO: ... download (2.43 MB)    
ــ ۰۱۵ -- انجیل پخته    
AUDIO: ... download (2.72 MB)    
ــ ۰۱۶ -- ناپدید بدون هیچ ردپا ۱    
AUDIO: ... download (2.07 MB)    
ــ ۰۱۷ -- خیلی شجاع ۲    
AUDIO: ... download (2.58 MB)    
ــ ۰۱۸ -- صبحانه در پست هوایی ۳    
AUDIO: ... download (2.82 MB)    
ــ ۰۱۹ -- خدای واقعی کیست ۴    
AUDIO: ... download (2.94 MB)    

ــ ۰۲۰ -- در حال فرار ۵    
AUDIO: ... download (2.83 MB)    
ــ ۰۲۱ -- گناه آرام آرام شروع می شود ۶    
AUDIO: ... download (2.75 MB)    
ــ ۰۲۲ -- ارابه آتش به سمت آسمان ۷    
AUDIO: ... download (2.37 MB)    
ــ ۰۲۳ -- پیتر از نو آغاز می کند ۸    
AUDIO: ... download (3.08 MB)    
ــ ۰۲۴ -- خیلی خوب    
AUDIO: ... download (2.72 MB)    
ــ ۰۲۵ -- ناراحت کننده ترین داستان    
AUDIO: ... download (3.15 MB)    
ــ ۰۲۶ -- یک دوست به عیسی خیانت می کند    
AUDIO: ... download (2.93 MB)    
ــ ۰۲۷ -- عیسی روی صلیب می میرد    
AUDIO: ... download (2.69 MB)    
ــ ۰۲۸ -- اولین قیام    
AUDIO: ... download (2.21 MB)    
ــ ۰۲۹ -- پشت درهای بسته    
AUDIO: ... download (2.46 MB)    

ــ ۰۳۰ -- ملاقات با عیسی    
AUDIO: ... download (2.48 MB)    
ــ ۰۳۱ -- خطر در مزرعه    
AUDIO: ... download (2.53 MB)    
ــ ۰۳۲ -- آیا خدا به تمام دعاها پاسخ می دهد    
AUDIO: ... download (2.61 MB)    
ــ ۰۳۳ -- خداحافظی از کوه    
AUDIO: ... download (2.41 MB)    
ــ ۰۳۴ -- مهمترین سوال    
AUDIO: ... download (2.49 MB)    
ــ ۰۳۵ -- وعده گاه در اورشلیم    
AUDIO: ... download (2.83 MB)    
ــ ۰۳۶ -- تشخیص محبت    
AUDIO: ... download (2.76 MB)    
ــ ۰۳۷ -- پریدن با شادی ساعت    
AUDIO: ... download (2.03 MB)    
ــ ۰۳۸ -- شبی در زندان    
AUDIO: ... download (2.66 MB)    
ــ ۰۳۹ -- سنگسار کردن و تاج گذاری    
AUDIO: ... download (2.88 MB)    

ــ ۰۴۰ -- قایق بادبانی کوچک    
AUDIO: ... download (2.85 MB)    
ــ ۰۴۱ -- رییس قبیله و عیسی    
AUDIO: ... download (2.58 MB)    
ــ ۰۴۲ -- ۱ تیفام،دختر دکتر جادوگر    
AUDIO: ... download (2.81 MB)    
ــ ۰۴۳ -- ۲ خبر خوش    
AUDIO: ... download (2.7 MB)    
ــ ۰۴۴ -- ۳ دکتر جادوگر یاوه گویی میکند    
AUDIO: ... download (2.56 MB)    
ــ ۰۴۵ -- ۴ فاجعه    
AUDIO: ... download (2.58 MB)    
ــ ۰۴۶ -- ۵ چطور فرزند خدا بشویم    
AUDIO: ... download (2.59 MB)    
ــ ۰۴۷ -- ۶ آشوبگر    
AUDIO: ... download (2.85 MB)    
ــ ۰۴۸ -- مرد کوچک دروغگوی بزرگ    
AUDIO: ... download (2.94 MB)    
ــ ۰۴۹ -- شبان نیکو    
AUDIO: ... download (2.61 MB)    

ــ ۰۵۰ -- توجه خطر بهمن    
AUDIO: ... download (2.52 MB)    
ــ ۰۵۱ -- دو هدیه    
AUDIO: ... download (2.6 MB)    
ــ ۰۵۳ -- بدون برنامه به سمت هاوایی    
AUDIO: ... download (2.89 MB)    
ــ ۰۵۳ -- ۱ حسادت عواقب وحشتناکی دارد    
AUDIO: ... download (2.98 MB)    
ــ ۰۵۴ -- ۲ کسی فریاد می زند، دیگران مسخره می کنند    
AUDIO: ... download (2.84 MB)    
ــ ۰۵۵ -- ۳ بیگناه در زندان    
AUDIO: ... download (3.05 MB)    
ــ ۰۵۶ -- ۴ خدا کسی را فراموش نمی کند    
AUDIO: ... download (2.97 MB)    
ــ ۰۵۷ -- ۵ بردن اسیر به مصر    
AUDIO: ... download (2.75 MB)    
ــ ۰۵۸ -- ۶ خدا همه چیز را درست می کند    
AUDIO: ... download (2.61 MB)    
ــ ۰۵۹ -- ۱ اشک در کریسمس    
AUDIO: ... download (3 MB)    

ــ ۰۶۰ -- ۲ کریسمس – خیلی متفاوت    
AUDIO: ... download (2.78 MB)    
ــ ۰۶۱ -- ۱ ستاره جدید    
AUDIO: ... download (3.26 MB)    
ــ ۰۶۲ -- ۲ بلاخره در هدف    
AUDIO: ... download (2.36 MB)    
ــ ۰۶۳ -- کشف سامی    
AUDIO: ... download (2.36 MB)    
ــ ۰۶۴ -- در فرار    
AUDIO: ... download (1.82 MB)    
ــ ۰۶۵ -- گمشده برای سه روز    
AUDIO: ... download (2.47 MB)    
ــ ۰۶۶ -- او بالاخره اینجاست    
AUDIO: ... download (2.78 MB)    
ــ ۰۶۷ -- اثبات عیسی    
AUDIO: ... download (2.82 MB)    
ــ ۰۶۸ -- ۱ مرحله نهایی مسابقه    
AUDIO: ... download (2.89 MB)    
ــ ۰۶۹ -- ۲ مرحله نهایی مسابقه    
AUDIO: ... download (2.86 MB)    

ــ ۰۷۰ -- ارزشش را دارد    
AUDIO: ... download (3 MB)    
ــ ۰۷۱ -- اشاره برای نگرانی های خود را بسپار    
AUDIO: ... download (2.69 MB)    
ــ ۰۷۲ -- احساس بر روی دریا    
AUDIO: ... download (2.43 MB)    
ــ ۰۷۳ -- ۱ شکه شدن در کلاس    
AUDIO: ... download (2.53 MB)    
ــ ۰۷۴ -- ۲ کتک زدن بی گناه    
AUDIO: ... download (3.21 MB)    
ــ ۰۷۵ -- دوربین مخصوص    
AUDIO: ... download (2.74 MB)    
ــ ۰۷۶ -- سه دروغ در یک شب    
AUDIO: ... download (2.85 MB)    
ــ ۰۷۷ -- قبر خالی است    
AUDIO: ... download (2.63 MB)    
ــ ۰۷۸ -- لو لینگ تصمیم می گیرد    
AUDIO: ... download (2.49 MB)    
ــ ۰۷۹ -- گرانبها    
AUDIO: ... download (3.09 MB)    

ــ ۰۸۰ -- اسکناس برای مادر    
AUDIO: ... download (3.23 MB)    
ــ ۰۸۱ -- ۱ مردی در کشتی    
AUDIO: ... download (3.34 MB)    
ــ ۰۸۲ -- ۲ زیر دریایی مخصوص    
AUDIO: ... download (2.97 MB)    
ــ ۰۸۳ -- ۱ امتحان دانیال    
AUDIO: ... download (2.88 MB)    
ــ ۰۸۴ -- ۲ خواب مرموز    
AUDIO: ... download (3.04 MB)    
ــ ۰۸۵ -- ۳ معجزه کوره آتش    
AUDIO: ... download (3.03 MB)    
ــ ۰۸۶ -- ۴ دعا ممنوع شد    
AUDIO: ... download (3.05 MB)    
ــ ۰۸۷ دیگر نمی خواهم زندگی کنم    
AUDIO: ... download (3.14 MB)    
ــ ۰۸۸ -- سوال مسابقه بزرگ    
AUDIO: ... download (2.61 MB)    
ــ ۰۸۹ -- ۱ رینگو در مسابقه گاومیش    
AUDIO: ... download (2.66 MB)    

ــ ۰۹۰ -- ۲ معلم عصبانی    
AUDIO: ... download (2.6 MB)    
ــ ۰۹۱ -- ۳ چه کسی رییس است    
AUDIO: ... download (2.92 MB)    
ــ ۰۹۲ -- ۴ یک مرد- خوردن ببر    
AUDIO: ... download (2.56 MB)    
ــ ۰۹۳ -- ۵ کورکو - قول    
AUDIO: ... download (2.72 MB)    
ــ ۰۹۴ -- 6 وجدان بد    
AUDIO: ... download (3.14 MB)    
ــ ۰۹۵ -- من او را نمی بینم    
AUDIO: ... download (3.11 MB)    
ــ ۰۹۶ -- والدین من جدا شده اند    
AUDIO: ... download (2.72 MB)    
ــ ۰۹۷ -- ۱ هر کسی که گوش نکند    
AUDIO: ... download (2.75 MB)    
ــ ۰۹۸ -- ۲ تنبیه و وعده    
AUDIO: ... download (3.04 MB)    
ــ ۰۹۹ -- آزمون سفری    
AUDIO: ... download (2.88 MB)    

ــ ۱۰۰ -- به ما ملحق شوید    
AUDIO: ... download (2.25 MB)    
ــ ۱۰۱ -- ۱ خوب پنهان شده    
AUDIO: ... download (3.29 MB)    
ــ ۱۰۲ -- ۲ آشکار شدن    
AUDIO: ... download (2.8 MB)    
ــ ۱۰۳ -- ۳ صدای چیزی که دیده نمی شود    
AUDIO: ... download (3.07 MB)    
ــ ۱۰۴ -- ۴ فرعون مشتاق است    
AUDIO: ... download (2.93 MB)    
ــ ۱۰۵ -- ۵ علامت روی در    
AUDIO: ... download (2.97 MB)    
ــ ۱۰۶ -- ۶ آخر خط    
AUDIO: ... download (3.16 MB)    
ــ ۱۰۷ -- بهانه لنگ    
AUDIO: ... download (3.21 MB)    
ــ ۱۰۸ -- کتاب مقدس بلا    
AUDIO: ... download (3.07 MB)    
ــ ۱۰۹ -- دزد کیست    
AUDIO: ... download (2.7 MB)    

ــ ۱۱۰ -- ۸ ساله و پادشاه    
AUDIO: ... download (3.1 MB)    
ــ ۱۱۱ -- قول، قول است    
AUDIO: ... download (2.68 MB)    
ــ ۱۱۲ -- آینه حقیقت    
AUDIO: ... download (2.85 MB)    
ــ ۱۱۳ -- آیا خدای تو قادر به انجام هر کاری است؟    
AUDIO: ... download (2.88 MB)    
ــ ۱۱۴ -- فرشته ای آمد    
AUDIO: ... download (2.97 MB)    
ــ ۱۱۵ -- بهترین هدیه کریسمس    
AUDIO: ... download (2.6 MB)    
ــ ۱۱۶ -- درخت کریسمس مخصوص بیل    
AUDIO: ... download (2.87 MB)    
ــ ۱۱۷ -- ۱ خاطره ناراحت کننده کریسمس    
AUDIO: ... download (3.15 MB)    
ــ ۱۱۸ -- ۲ ۲شکستن سروتم    
AUDIO: ... download (2.97 MB)    
ــ ۱۱۹ -- ۳ دنی می افتد    
AUDIO: ... download (2.9 MB)    

ــ ۱۲۰ -- ۴ تازه وارد    
AUDIO: ... download (3.1 MB)    
ــ ۱۲۱ -- ۵ رد پاها در برف    
AUDIO: ... download (2.87 MB)    
ــ ۱۲۲ -- زندگی پطرس در خطر    
AUDIO: ... download (2.82 MB)    
ــ ۱۲۳ -- فراری    
AUDIO: ... download (2.67 MB)    
ــ ۱۲۴ -- ۱ بهترین مشاور    
AUDIO: ... download (3.03 MB)    
ــ ۱۲۵ -- ۲ تیر کشنده    
AUDIO: ... download (2.76 MB)    
ــ ۱۲۶ -- خیلی نزدیک – و در عین حال خیلی دور    
AUDIO: ... download (2.98 MB)    
ــ ۱۲۷ -- خیلی دیر    
AUDIO: ... download (2.78 MB)    
ــ ۱۲۸ -- دیگر تشنگی نیست    
AUDIO: ... download (2.9 MB)    
ــ ۱۲۹ -- شابولا از آفریقای جنوبی    
AUDIO: ... download (3.22 MB)    

ــ ۱۳۰ -- خدا محبت است    
AUDIO: ... download (3.29 MB)    
ــ ۱۳۱ -- مجازات مرگ برای پسر خدا    
AUDIO: ... download (2.99 MB)    
ــ ۱۳۲ -- ماهی و سوالها در صبحانه    
AUDIO: ... download (2.65 MB)    
ــ ۱۳۳ -- ۱ مدرسه زندگی    
AUDIO: ... download (2.83 MB)    
ــ ۱۳۴ -- ۲ بایست    
AUDIO: ... download (2.8 MB)    
ــ ۱۳۵ -- ۳ بلیط    
AUDIO: ... download (2.83 MB)    
ــ ۱۳۶ -- ۴ کمکهای اولیه    
AUDIO: ... download (3.08 MB)    
ــ ۱۳۷ -- ۵ نشانگر مقصد    
AUDIO: ... download (2.81 MB)    
ــ ۱۳۸ -- 1 اتفاق بد    
AUDIO: ... download (2.62 MB)    
ــ ۱۳۹ -- ۲ دعوت پادشاه    
AUDIO: ... download (2.67 MB)    

ــ ۱۴۰ -- ۱ شغل رویایی    
AUDIO: ... download (3.15 MB)    
ــ ۱۴۱ -- ۲ بیداری 5:00 صبح    
AUDIO: ... download (2.81 MB)    
ــ ۱۴۲ -- ۳ مرد محکوم    
AUDIO: ... download (3.1 MB)    
ــ ۱۴۳ -- ۴ مانند چینی ها    
AUDIO: ... download (2.88 MB)    
ــ ۱۴۴ -- ۵ کاملا عاشق    
AUDIO: ... download (2.97 MB)    
ــ ۱۴۵ -- ۶ اگر 1000 زندگی داشتم    
AUDIO: ... download (3.03 MB)    
ــ ۱۴۶ -- ۱ سنگهای سخنگو    
AUDIO: ... download (2.99 MB)    
ــ ۱۴۷ -- ۲ هیچ چیز برای خدا سخت نیست    
AUDIO: ... download (2.7 MB)    
ــ ۱۴۸ -- ۳ مشکلترین امتحان    
AUDIO: ... download (2.69 MB)    
ــ ۱۴۹ -- ۱ برای اینام سخت است    
AUDIO: ... download (2.74 MB)    

ــ ۱۵۰ -- ۲ خیلی شجاع    
AUDIO: ... download (2.7 MB)    
ــ ۱۵۱ -- ۱ سر الاغ گران است    
AUDIO: ... download (2.79 MB)    
ــ ۱۵۲ -- ۲ منتقل کن    
AUDIO: ... download (2.51 MB)    
ــ ۱۵۳ -- ۱ آیا شیطان وجود دارد    
AUDIO: ... download (2.56 MB)    
ــ ۱۵۴ -- ۲ عیسی پیروز    
AUDIO: ... download (2.68 MB)    
ــ ۱۵۵ -- ۳ دست نزن    
AUDIO: ... download (3.02 MB)    
ــ ۱۵۶ -- ۱ استر – ستاره ای در شرق    
AUDIO: ... download (2.7 MB)    
ــ ۱۵۷ -- ۲ استر زندگی خود را به خطر می اندازد    
AUDIO: ... download (2.98 MB)    
ــ ۱۵۸ -- ۳ پاداش برای م    
AUDIO: ... download (2.92 MB)    
ــ ۱۵۹ -- ۴ هر کسی که چاه بکند    
AUDIO: ... download (2.91 MB)    

ــ ۱۶۰ -- ۱ چرا عیسی اجازه داد    
AUDIO: ... download (2.48 MB)    
ــ ۱۶۱ -- ۲ مرده می تواند زنده شود    
AUDIO: ... download (2.54 MB)    
ــ ۱۶۲ -- کارآگاه دستیار می خواهد    
AUDIO: ... download (2.51 MB)    
ــ ۱۶۳ -- ۱ راز در جنگل ویلدن    
AUDIO: ... download (2.98 MB)    
ــ ۱۶۴ -- ۲ گوسفند گمشده    
AUDIO: ... download (2.93 MB)    
ــ ۱۶۵ -- ۳ مخفی گاه گرفته شده است    
AUDIO: ... download (2.96 MB)    
ــ ۱۶۶ -- ۴ تری باید بمیرد    
AUDIO: ... download (2.92 MB)    
ــ ۱۶۷ -- ۵ ایده فوق العاده ، خاله مارگارت    
AUDIO: ... download (2.58 MB)    
ــ ۱۶۸ -- ۶ همه چیز برای تری خوب پیش رفت    
AUDIO: ... download (2.52 MB)    
ــ ۱۶۹ -- ۱ هالووین – بدون من    
AUDIO: ... download (2.76 MB)    

ــ ۱۷۰ -- ۲ هالووین – بدون من    
AUDIO: ... download (2.62 MB)    

www.WoL-Children.net

Page last modified on June 07, 2024, at 07:59 AM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)