STORIES for CHILDREN by Sister Farida

(www.wol-children.net)

Search in "Fulfulde":

Home -- Fulfulde -- Perform a PLAY -- 040 (The small sailboat)

Previous Piece -- Next Piece

DRAMAS -- perform them for other children!
Plays for children to perform

40. Fii laakun tosokun kun


Ka lannoode gurte ɗen! Juma no habbornoo ɗun hawjere gila ko neeåi. Himo faalanoo ɗaanaade, himo faalaa heåude saa’iiji fii huuwugol fijidaaru welayndu mo ndun.

E nder jiñere, himo gollude balɗe buy fii moýýingol laakun. Wurin o newnanaa-ma yahugol ka ataliyee ben makko on woni ɗon. Ko o sakkitii waɗugol kon ko waɗugol pentir boɗeejo on e mbuluujo on, e hoore laana kan o haååi linsere daneere. E nder hoolitaare, himo yaadi e laakun makko kun haa ka pencen, o acci kun ka nder guuwe ton. Kono o yi’aali wondema paykoy no ndaarude mo, hiåe åadaade mo.

Suka : "Hara ko an tigi darni kun? En ýettay kun tun, accen kun yaha ka nder ndiyan."

Adalde yo Juma fuɗɗo haalugol goɗɗun, kun ukkii ka kalinji. Fewndo ko o immotoo, hari paykoy koy mutii, kankoy e laakun kun.

O hooti ka makko wondude e gonɗi ɗin no ila ka gite.

Baabaajo : "Mi soodanay on laakun kesun."

Juma : "Kono baaba, miɗo faalaa hendaade kun mi moýýini kun."

Jonte feýýiino. Ñannde goo, Juma yi’ii laakun kun ka nder ndaarorgal makasan.

Juma : "Baaba, ko laakun an kun nii!"

Baabaajo : "Hiɗa felliti?"

Juma : "Hiihi, miɗo felliti. A yi’aali innde nden e makkun ka yeeso."

Juma dogi ka makasan haa ka yeeyoowo on :

Juma : "Hinaa an jeyi kun laakun. Ko min woni ko jeyi kon."

Baaba Jeefu sifanii fow debbo yeeyoowo on, on ŋalɗi. Åay o lannii, debbo on jaabii,

Debbo yeeyoowo : "Mi soodii kun laakun e juuɗe sukaaåe. E hino ko wonɗen e waɗude : mi yeeyete kun coggu ngu mi soodi kun ngun."

Juma jaåi, o soodi laakun kun hay si tawii ko kanko woni ko moýýini kun.

Ka hoore laawol, o wi’i :

Juma : "Laakun an, jooni mi jeyii ma laabi ɗiɗi. Aranun ɗun, ko min woni ko moýýin maa, ɗimmun ɗun, ko min woni ko sooditu maa."

Baabaa : "Hara an kadi ko Alla woni ko jeyu-maa laabi ɗiɗi?"

Juma : "Fii honɗun laabi ɗiɗi?"

Baabaajo : "Eyyoo, ko Alla woni ko tagu maa, kono neɗɗanke seedii e Alla sabu junuubu makko on. Fewndo ko annabi Iisaa maayi ka leggal altindiraangal, o okkitirii ngurndan makko ɗan fii no wontiren kadi åe Alla."

Juma : "E ko honno non mi anndirta si tawii Alla no jeyi-mi laabi ɗiɗi?"

Baabaajo : "Toro annabi Iisaa yo o yaafano ma junuubaaji maa ɗin, landoɗaa mo yo o aru ka nder ngurndan maaɗa, a wontay paykun Alla. E nder wonugol paykun Alla, haray Alla jeyii ma laabi ɗiɗi."


Yewtooåe : Fillitotooɗo, suka, Juma, baabaajo, debbo yeeyoowo

© Copyright : CEF Allemagne

www.WoL-Children.net

Page last modified on December 08, 2021, at 02:05 PM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)