STORIES for CHILDREN by Sister Farida

(www.wol-children.net)

Search in "Fulfulde":

Home -- Fulfulde -- Perform a PLAY -- 041 (The Chief and Jesus)

Previous Piece -- Next Piece

DRAMAS -- perform them for other children!
Plays for children to perform

41. Fii hooreejo on e Iisaa


Tawi himo jogitii himpaare, sahaabaajo on udditii laawol yahayngol ngol ka wulaa. Naange ngen no jalbude ka kammu. Ka sakkitorun, nge hewti hoɗo indiyenåe åen. Hooreejo bolonda on werni åe no moýýiri.

Gorko daneejo hay gooto hewtaali aranun e oo bolondaa ɗoo fii yewtugol fii annabi Iisaa. Jimmbeeji ɗin no noddude Indiyenåe åen fow fii yo åe mottondir. Sahaabaajo on fuɗɗorii no fotiri.

Sahaabaajo on : "Ko Alla woni ko imminin-mi haa e mon fii anndingol on ko honno hewtirton ka kammu."

Hari hooreejo on no weltii fii ɗen kumpite welɗe. O immii, o yahi ɗaååugol goɗɗun.

Hooreejo on : "Hooreejo on jonni teenirde mun nden Alla."

Onsay o åurti kadi heɗitaade.

Sahaabaajo on : "Alla no yiɗi on e himo faalaa yo on aru haa ka makko. Kono Alla ko laaåuɗo, ko junuubaaji mon ɗin woni njaggi laawol hewtinayngol ngol ka makko. Junuubankeeåe åen waawataa hewtude ka kammu."

Ɗun waɗi yo Indiyenåe åen aanu sabu ko goonga woni ko o yewti åe. Åe wujjii, åe fenii, åe ittii hoore, ko ɗun waɗi si hiåe hersi.

Sahaabaajo on : "Hita on aanu. Alla no yiɗi on. Himo faalaa yaafanaade on junuubaaji mon ɗin."

Ɗun weltini hooreejo on, o immii, o pottitii, o addoyi daɗudi ndi nooneeji.

Hooreejo on : "Hooreejo on no weltii fii ko Alla yiɗi mo kon, awa okkude Alla juldugii."

Sahaabaajo on : "Alla nelii Åiɗɗo makko bajjo on fii no o yoåirana aduna on coggu junuubaaji maååe ɗin."

Alla waɗani åe piiji heewuɗi! Hooreejo on yahi fii addangol åe ko åuri kon e hittude.

Hooreejo on : "Hooreejo on okki Alla puccu makko ngun. Jooni mi heddoraa huunde ko mi okka Alla."

Ko haqiiqa, hay huunde heddanaaki ma? Sahaabaajo on wi’i kadi.

Sahaabaajo on : "Iisaa, Åiɗɗo Alla on anngisike okkitirde hoore makko sadaka ka leggal altindiraangal fii junuubaaji mon ɗin. Himo yiɗi on. Gomɗinee innde makko nden, o yaafanto on junuubaaji mon ɗin, naaton ka aljanna."

Yeeso hooreejo hoɗo ngon hentinii, jalbi.

Hooreejo on : "Haahaa, mi anndii ko honɗun mi okkata Alla. Mi okkii mo åernde an nden, miɗo gomɗini ko o maayanin-mi kon."

Yimåe buy waɗi sugu ɗun, åe hooti ka maååe ka cuuroy bagi maååe.

Hara an kadi hiɗa faalaa heåude wa nden moýýere? Si ko non, haray jokku misal hooreejo on, gomɗinaa Iisaa Joomi on.


Yewtooåe : Fillitotooɗo, sahaabaajo, hooreejo

© Copyright : CEF Allemagne

www.WoL-Children.net

Page last modified on December 08, 2021, at 02:07 PM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)