STORIES for CHILDREN by Sister Farida

(www.wol-children.net)

Search in "Cebuano":

Home -- Cebuano -- Perform a PLAY -- 075 (Special binoculars)

Previous Piece -- Next Piece

MGA DRAMA -- ipasundayag kini alang sa imong mga higala!
MGA DULA angayan ipasundayag sa mga bata

75. Ang espisyal nga mga teleskopyo


Nakahibalo ba kamo unsa ang usa ka propeta?

Sara: “Ang Dios nagsulti kaniya sa Iyang plano.”

Asmus: “Siya mahimong makatagna sa umaabot.”

Ang usa mahimo usab moingon nga ang usa ka propeta mao ang usa ka tawo kinsa nakadawat sa espesyal nga teleskopyo gikan sa Dios. Uban ang teleskopyo siya makahimong makakita sa umaabot ug mahimong makita unsa ang dili makita sa uban.

Nakit-an usab ni Zacarias ang umaabot ug gisulat unsa ang gipakita kaniya sa Ginoo. Basaha kining bersikulo sa Biblia.

Batang babaye: “Pagmaya. Jerusalem. Ang inyong Hari moabot ngadto kaninyo, matarong ug madaogon, malumo, ug nagsakay sa usa ka asno.”

Unsa ang gitagna sa Ginoo tinuod nga nahitabo. Unsa ang nakita nang daan ni Zacarias natuman ngadto ang letra kenyentos ka mga tuig ang milabay.

Si Hesus padulong sa Iyang dalan sa Jerusalem. Siya miabot ngadto sa usa ka gamay nga lungsod. Siya nagpadala sa duha niyang mga disipulo pag-una.

Hesus: “Lakaw nagdto sa sunod nga lungsod. Didto kamo makaplag ug usa ka asno. Badbari kini ug dad - diri kanako.”

Disipulo: “Mahimo kaha namong makuha kini?”

Hesus: “Kon adunay usa nga mangutana nganong gibadbaran ang asno, sultihi siya nga ang Ginoo nagkinahanglan niini.”

Disipulo: “Busa kon Siya miiingon.” (tingog sa mga tunob diha sa batoon nga dalan)

Ang duha ka mga tawo milakaw paingon sa lungsod ug nahitabo kini sama gayod sa giingon ni Hesus. Ilang nakakaplagan ang asno ug gibuhian kini.

Tag-iya sa asno: “Hoy, kamong duha unsay inyong gibuhat? Akong gipanag-iya kanang asno.”

Disipulo: “Ang Dios nagkinahanglan niini ug gipadala kami sa pagkuha niini.”

Tag-iya sa asno: “Ang inyong Ginoo? Sa minaayo, unya. Maayo. Ang tanang mga butang maayo. Dad-a kini ngadto.”

Gidala ang asno sa mga disipulo balik kang Hesus, gihapinan sa ilang mga bisti sa bukobuko sa mananap ug gipakabayo si Hesus sa asno. Ang uban nagbuklag sa ilang mga bisti diha sa yuta sama sa usa ka carpet ug giwarawara ang sanga sa palmera nga usa ka pagtimbaya. Uban sa dakong kalipay sila nagsaulog kang Hesus.

Mga tawo: “Pagmaya Jerusalem, ang inyong Hari miabot ngadto kaninyo.”

Mga tawo: “Hosanna! Yukboi ang Hari kinsa miabot gikan sa Ginoo.”

Mga tawo: “Hosanna! Tabangi kami! Ikaw mao ang among Hari.”

Sila gustog usa ka Hari kinsa mahimong maghatag kanila sa pagkaon, kinsa mahimong magpahigawas kanila gikan sa pagpanglupig sa mga Romanhon. Apan si Hesus wala moanhi sa maong mga hinungdan.

Usa ka semana ang mialbay sila misinggit, nasagmuyo:

Mga tawo: “Wala kami makagusto Kaniya. Dad-a Siya sa layo. Ilansang Siya sa krus.”

Sila walay pag-ila nga si Hesus gusto sa paghatag kanila labaw pa gayod kay sa pagkaon. Siya, ang Hari, gusto sa pagmando sa ilang mga kinabuhi.

Ako nalipay kaayo nga Siya usab gusto sa pagbuhat niana sa atong mga kinabuhi.


Mga tawo: Tigsaysay, batang babaye, batang lalaki, disipulo, tag-iya sa asno, mga tawo

© Copyright: CEF Germany

www.WoL-Children.net

Page last modified on September 29, 2017, at 09:20 AM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)