STORIES for CHILDREN by Sister Farida

(www.wol-children.net)

Search in "Cebuano":

( Home -- Cebuano -- Perform a PLAY -- 076 (Three lies in one night)

Previous Piece -- Next Piece

MGA DRAMA -- ipasundayag kini alang sa imong mga higala!
MGA DULA angayan ipasundayag sa mga bata

76. Tulo ka bakak diha sa usa ka gabii


Pedro: “Dili, dili kana tinuod! Ako dili gayod magbuhat niana.”

Makit-an usahay si Pedro ingon nga nagpagarbo, apan ako nagtuo nga siya matinud-anon kon unsa ang gipasabot sa iyang gisulti.

Pedro: “Kana dili gayod mahimong mahitabo nganhi kanako.”

Kamo ba sa unsang taknaa naghunahuna niini? Si Pedro sigurado gayod, luyo unya sa gabii sa dihang siya naglakaw uban ni Hesus ug sa laing mga disipulo. Kini mao ang ngitngit ug ang mangiob nga kahimtang, sa dihang si Hesus sa kalit lang mihunong paglakaw ug misulti ngadto kanila.

Hesus: “Kining maong gabii kamo magkatibulaag gikan kanako ug mobiya kanako.”

Pedro: “Dili gayod. Ug bisan pa kon ang tanan mobiya kanimo, Ako dili gayod mobuhat sa maong butang.”

Si Hesus nasayod sa atong kasingkasing.

Hesus: “Pedro, Ako nakaila kanimo. Sa dili pa motuktugaok ang manok, ikaw moingon ka tulo nga ikaw wala makaila kanako.”

Pedro: “Ginoong Hesus, Ako dili gayod maghimo niana; Mahimo akong patyon hinoon kay sa molimud kanimo.”

Ang ubang mga disipulo misulti usab sa samang butang. Apan si Hesus labaw nga nakahibalo. Sa wala madugay human niini, sa dihang si Hesus gigapos ug gidala pinaagi sa iyang mga kaaway, ang tanang mga disipulo mibiya kaniya. Si Pedro nahadlok usab. Apan sa taas nga gilay-on, siya nagsunod kang Hesus, tungod siya gusto sa pagtan-aw kon unsay ilang buhaton uban kaniya.

Pedro: “Asa nila dad-on siya? Ngadto sa palasyo sa Labawng Pari? Unsay mahitabo kanako? Halos ako dili makadani sa bisan unsa nga pagtagad aron dili usab ako madakop.”

Si Pedro milingkod uban sa mga kaaway sa Iyang Ginoo. Uban kanila siya nagpainit sa iyang kaugalingon pinaagi sa kalayo didto sa nataran. Mao ba kana ang husto nga dapit? Usa ka higala ni Hesus uban niadtong nagdumot kang Hesus?

1st alagad nga babaye: “Hoy ikaw, murag sinati ko ang imong dagway. Dil ba ikaw usab kauban ni Hesus?”

Pedro: “Ako? Asa ka nakakuha nianang ideya? Wala ako masayod unsa ang mahitungod sa imong gisulti.”

2nd alagad nga babaye: “Tan-awa, siya mao ang uban niining Hesus.”

Pedro: “Dili kana tinuod. Ako bisan pa wala makaila nianang tawo.”

Alagad: “Bisan kinsa mahimong maka-ingon niana. Syiempre ikaw mao ang kauban ni Hesus. Ang imong pagpamulong nagbisto kanimo.”

Pedro: “Hunonga kining binuang. Ako nagsulti kaninyo. Wala ako makaila kang Hesus.“ (tingog sa pagtuktugaok sa manok)

Nakurat, si Pedro milantaw sa iyang palibot. Sa maong higayon, si Hesus mao ang gidala sa layo. Samtang siya milabay, mitutok siya nga masub-anon kang Pedro. Kining pagtutok mituhop ngadto sa kasingkasing ni Pedro. Ug si Pedro nahimumdum unsa ang gisulti ni Hesus sa pipila ka mga oras ang milabay.

Si Pedro mipakyas kang Hesus. Ug siya naguol kaayo. Siya milakaw sa gawas ug mihilak sa hilabihang kaguol. Nakahibalo ba siya nga si Hesus nahigugma kaniya sa gihapon?


Mga tawo: Tigsaysay, Hesus, Pedro, duha ka mga alagad nga babaye, alagad

© Copyright: CEF Germany

www.WoL-Children.net

Page last modified on September 29, 2017, at 09:43 AM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)