STORIES for CHILDREN by Sister Farida

(www.wol-children.net)

Search in "Fulfulde":

Home -- Fulfulde -- Perform a PLAY -- 157 (Esther risks her life 2)

Previous Piece -- Next Piece

DRAMAS -- perform them for other children!
Plays for children to perform

157. Aysata weeåitii ngurndan mun ɗan 2


Hari oo wi’eteeɗo Haamaana ko aaden huñuɗo, kono e hoore ɗun kadi ko o mawnintiniiɗo haa feýýiti keerol. Lando mawɗo leydi Persii wi’eteeɗo on Asuyeruusu waɗii mo aaden ɗimmo åurɗo on dolnude e nder laamateeri ndin. Hari fow sujjanay mo, teddina mo. Kono non hinaa oo wi’eteeɗo Marajiati, esiraawo debbo lanɗo on. O sujjantaa mo. Hanaana no monanii mo fota.

Haamaana : "A jaåaali ɗoftagol ko yamiraa kon! Ko honɗun haɗi sujjanaa lan?"

Marajiati : "Åay ko mi Yahuudiyankeejo, ko Allaahu on tun mi sujjanta."

Haamaana : "Ɗun wontante ninse!"

Hari Haamaana foygintinaa-ma fota, o eååi eååoore bonde ka nder åernde makko.

Haamaana : "Mi warray mo. Ɗun le hinaa non kanko tun, kono ko Yahuudiyankeeåe hoɗuåe e ɗee diiwe 127 tawaaɗe ɗen fow e leydi Gariisa ndin. Mi mulay fii maååe."

Tawi kanko Haamaana himo yewta piiji bonɗi e hoore Yahuudiyankeeåe åen, o feññinani lanɗo on eååoore makko bonde nden e fee yeenirgol mo dokke buy. Ɗun o waaway huuwude kala ko o faalaa.

Haamaana immini yimåe waɗɗiiåe pucci makko åurɗi e yaawude ɗin; hiåe jogii åataake maandinaaɗe fii saare kala. Hen fow yamiroore makko hulåiniide nden åanginaa.

Imminaaɗo : "Immorde e lanɗo on. Ñannde Desembuur 13, Yahuudiyankeeåe åen, gorko e debbo e paykun, fow ko sahinbinteeåe. Hita gooto daɗu! Wareeåe åe fow, jatton åe jawle maååe ɗen!"

Nden yamiroore adduno kulol e diwno nangi åe. Yahuudiyankeeåe åen åornii conci heynorɗi. Åe ewnii, åe torii Alla faabo.

Oo maaketeeɗo Marajiati immini nelal hawjungal ka lanɗo on. Fewndo ontuma ko aaden gooto tun waawi wallitaade, on le ko debbo lanɗo on, esiraawao makko wi’eteeɗo on Aysata.

Marajiati : "Aysata, hiɗa haani yahude ka lanɗo on! Jeejaa mo, yo o dandu en wareede."

Aysata : "Mi waawataa waɗugol ɗun. Gooto yaananaaka naatugol ka lanɗo on si wonaa hara kanko woni ko yamiri ootigi. Si mi yahii, no woniri woo, mi maayoyay."

Marajiati : "Hita a fanku! No gasa hara ko on dalil waɗi si wonanɗaa takko lanɗo on – fii no men daɗira."

Aysata : "Toranee lan. Mi naatay ka lanɗo on. Si mi maayay, yo mi maayu!"

Wano Aysata non, annabi Iisaa kadi wattii ngurndan mun ɗan yeeso. Hari himo hebulii maayugol fii no hisinireɗen e no heåiren ngurndan poomayankejan ɗan.

Aysata wattii conci makko åurɗi e labeede ɗin. O åadii ka jullere laamu ngun woni ɗon. Lanɗo on yi’i himo ara. Hara o jaåanay mo ɗun kaa ...

Mi sifanoyto on ɗun ka yewtere aroyoore.


Yewtooåe : Fillitotooɗo, Haamaana, Marajiati, Aysata, imminaaɗo

© Copyright : CEF Allemagne

www.WoL-Children.net

Page last modified on December 14, 2021, at 12:39 PM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)