STORIES for CHILDREN by Sister Farida

(www.wol-children.net)

Search in "Fulfulde":

Home -- Fulfulde -- Perform a PLAY -- 158 (Reward for M. 3)

Previous Piece -- Next Piece

DRAMAS -- perform them for other children!
Plays for children to perform

158. Marijiati yoåitaama njoddi moýýiri 3


Debbo lanɗo on maaketeeɗo on Aysata hari hino suusi fota reedu. O naati ka jullere laamu lanɗo leydi Gariisa ndin hari o newnanaaka. E nder ko o waɗi ɗun kon, o weeåitii ngurndan makko ɗan. Kono ko o waɗiri ɗun ko åay himo faalaa dandugol jamaa makko on, e maanaa Yahuudiyankeeåe åen.

Oo lanɗo wi’eteeɗo Asuyereesu hari no jooɗi ka jullere makko laamu nden. O yi’i Aysata ka arata. O fewtinani mo labbooru laamu moýýiniraangu ngun kaŋŋe, ɗun no firi wondema o saatinaa-ma.

Lanɗo : "An oo sonnaajo lanɗo on wi’eteeɗo Aysata, ko honɗun woni ko addu maa? Ko honɗun faalaaɗaa?"

Aysata : "Lanɗo an, mi jeejii on, ardee e Haamaana nafoden hannde en fow."

Lanɗo : "Jiyaaɗo, noddee tinna Haamaana. Lanɗo on saatinii en naafagol."

Aysata moýýini ñaametee moýýo fii maååe.

Lanɗo : "Ko an yo sonnaajo lanɗo on, hara hiɗa faalaa goɗɗun goo kadi? Miɗo faalaa okkugol ma feccere laamateeri an ndin fow."

Aysata : "Mi jeejii on, aree janngo ka caatal wondude e Haamaana. Onsaa’i mi yeetoto on faale an on."

Haamaana, janfotooɗo on, hooti ka makko himo weltii e himo mantoo.

Haamaana : "Ko min woni ofisiyeejo åurɗo jogaade on darnde. Mi saatinaa ma ka sonnaajo lanɗo on fii nafagol wondude e lanɗo on. Ko min tun! Janngo, mi saatinaa ma kadi. Kono huunde wootere no woodi ko mettin-mi haa hatti mettude : Marajiati, salike jiccanaade lanɗo on."

Debbo : "Hara on accay o tawee? Wengee oo Yahuudiyankeejo!"

Aysata yi’aali wonde Haamaana no moýýinde nokkuure ka esiraawo makko on wengee. Hari nden nokkuure no fota e meeterji 25 junndi ndin. Alla non no sutii mo. Ko kanko Alla woni lanɗo on! Ko ɗhun waɗi si Lanɗo leydi Asuweriisi ndin ɗaanaaki ko åuri e fanɗude.

Lanɗo : "Jiyaaɗo, mi ronku ɗaanagol. Addanee lan surnal on. Janganee lan townon hawa kan fii ko feýýi kon e ɗee balɗe."

Surnal no wi’i wonde oo wi’eteeɗo Marajiati bonnitii eååoore waɗanoonde fii warugol lanɗo on.

Lanɗo : "Ko njoddi hondi Marajiati hendii fii ɗun e juuɗe makko?"

Jiyaaɗo : "Hinaa non."

Bimbi mun, o ari ka suudu lanɗo on. Himo faalaa yo lanɗo on yamir mo wengugol Marajiati.

Lanɗo : "Haamaana, ko honɗun mi okkata on aaden mo lanɗo on faalaa weltanagol."

Haamaana hari no felliti wonde lanɗo on mbarjay mo.

Haamaana : "Himo haani åornaade dolokke lanɗo on e meetelol o ýawnee e hoore puccu goo, o hayloo e nder saare nden. Kurkaadu lanɗo on go’o no haani yahude takko makko, ewnoo wi’a : Ko oo neɗɗo ɗoo woni ko lanɗo on faalaa teddingol."

Lanɗo : "Haamaana, waɗiran non Marajiati!"

Haamaana niååiti bip.

E nder taariika hikkotooɗo on, on nanoyay ko honno oo taariika jokkitori.


Yewtooåe : Fillitotooɗo, lanɗo, Aysata, Haamaana, kurkotooɗo, jiyaaɗo

© Copyright : CEF Allemagne

www.WoL-Children.net

Page last modified on December 14, 2021, at 12:41 PM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)