STORIES for CHILDREN by Sister Farida

(www.wol-children.net)

Search in "Cebuano":

Home -- Cebuano -- Perform a PLAY -- 086 (Prayer prohibited 4)

Previous Piece -- Next Piece

MGA DRAMA -- ipasundayag kini alang sa imong mga higala!
MGA DULA angayan ipasundayag sa mga bata

86. Ang pag-ampo gidili 4


Ang mga gobernador sa hari gusto sa pagpapahawa kang Daniel.

1st gobernador: “Nakadungog ba kamo sa labing ulahi nga tabi?”

2nd gobernador: “Siempre! Si Daniel mao ang ikaduhang labing gamhanan nga tawo dinhi sa gingharian. Kita mangita sa hinungdan aron dad-on siya sa ubos.”

1st gobernador: “Kana dili sayon kaayo sa pagbuhat.”

2nd gobernador: “Unsay mahitungod sa usa ka butang uban sa iyang relihiyon? Siya mag-ampo ka tulo sa usa ka adlaw ngadto sa iyang Dios. Kita mahimong magsulat sa usa ka bag-o nga balaod batok niini, dad-on kini ngadto sa Hari ug …”

Alang sa bisan unsa? Si Daniel wala makahimo bisan unsa ngadto niining mga tawhana. Ang Dios nagdala kaniya ngadto sa usa ka labing taas nga mga posisyon diha sa yuta. Ug mao kini ang nakapahasol sa uban, sila naselos.

1st gobernador: “Pagdali, adto ngadto sa hari karon. Siya sa gihapon kinahanglan sa pagperma sa bag-ong balaod.”

2nd gobernador: “Haring Darius, ang tanan nga principe naghuna-huna nga ikaw, o hari, kinahanglan sa pagperma sa usa ka bag-o nga balaod, mao kini: bisan kinsa nga maghimo sa usa ka petisyon ngadto sa usa ka tawo o dios-dios gawas kanimo diha sa sunod nga 30 ka mga adaw kinahanglan itambog ngadto sa langub sa liyon. Tugtan kining balaod nga mahimo sa publiko, ug walay usa nga makausab niini.”

Ang hari wala makakita pinaagi sa ilang daotan nga plano ug gipermahan ang bag-ong balaod. Apan diha sa kinabuhi ni Daniel, ang Dios kanunay adunay unang dapit, mao nga alang kaniya, kining balaod dili makausab sa bisan unsa! Siya nagpadayon sa pag-ampo ug ang iyang mga kaaway naniid kaniya nga naghimo niini.

1sr gobernador: “Haring Darius, ikaw nagperma sa usa ka balaod nga nagdili ni bisan kinsa sa petisyon bisan unsa nga butang gikan sa tawo o sa Ginoo.”

Hari: “Oo, kana tinuod.”

2nd gobernador: “Si Daniel nag-ampo sa gihapon ka tulo sa usa ka adlaw ngadto sa iyang Ginoo. Kami nakakita kaniya nga naghimo niini. Siya kinahanglan mahimong pagkaon alang sa mga liyon ingon nga usa ka resulta.”

Hari: “Daniel?”

Ang hari nahigugma kang Daniel ug gusto sa pagpanalipod kaniya. Apan ang balaod mao ang balaod.

Hari: “Daniel, hinaut ang imong Dios motabang kanimo.”

Ug unya siya nagtambog kang Daniel ngadto salangub sa liyon.

Ang Hari wala makatulog nianang tibuok gabii. Sa sunod buntag, siya nagdali ngadto sa langub sa liyon.

Hari: “Daniel, nanalipod ba kanimo ang imong Dios?”

Daniel: “O hari hatagan ka untag taas nga kinabuhi. Ang akong Dios nagpadala sa usa ka anghel nga nagtak-om sa baba sa liyon aron sila dili mahimong makapasakit kanako.”

Ang hari nalipay kaayo sa pagkadungog nga si Daniel buhi sa gihapon ug nagmando kaniya sa pagkuha gawas sa langub. Si Daniel walay garas ni mga samad. Usa ka milagro gikan sa Dios!

Si Daniel gipasidunggan apan ang iyang mga kaaway gitambog ngato sa langub sa liyon.

Hari: “Dinhi sa akong tibuok nga gingharian ang tanang tawo magpasidungog sa Dios ni Daniel. Siya ang buhi nga Dios kinsa nagluwas ug nagtabang.”

Ang pagtuo ni Daniel adunay dako nga mga sangputanan.

Ang buhi nga Dios mahimong moganti usab sa inyong pagtuo ug mosalig diha Kaniya.


Mga tawo: Tigsaysay, 2 ka gobernador, hari, Daniel

© Copyright: CEF Germany

www.WoL-Children.net

Page last modified on September 29, 2017, at 11:04 AM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)