STORIES for CHILDREN by Sister Farida

(www.wol-children.net)

Search in "Fulfulde":

Home -- Fulfulde -- Perform a PLAY -- 094 (Bad conscience 6)

Previous Piece -- Next Piece

DRAMAS -- perform them for other children!
Plays for children to perform

94. Fii Fonndo bongo ngon 6


Hari Ringoo wujjii foolifen misiyonerjo on. Jooni non fondo makko ngon no felude mo. Nguyka addataa moýýere. Hara a yiitii mo kadi? Yo a ýettu goɗɗun ka magasan maa ka saaku yumma makko, ko gootun non. Ko laawol gootol woodi fii artirgol piiji ɗin ka ɗi wonunoo ɗon.

Kanko Ringoo o suåike yahugol e ngol laawol ɗon. O torii annabi Iisaa yaafuyee, himo faalaa jonnitugol mo ko o wujji kon.

O mottindiri giri-giriwal ngal, o watti ton foolifen on.

Baluuta : "Ringoo, ko honɗun wonɗaa e waɗude?"

Ringoo : "Miɗo faalaa jonnitugol foolifen on."

Baluuta : "Hara a feetii? Ko fii honɗun wujjanɗaa mo si tawii a jonnitay mo kadi ko wujjuɗaa kon? Mi faamaali ma gila ko fiåuɗaa anniye fii jokkugol annabi Iisaa."

Ringoo : "Ýawu, mi sifanto ka hoore laawol no ɗun woniri."

Hari Ringoo no hawji hewtitugol ka nder saare.

Hari himo weltii fii yiitugol madan Merri ko yaawi. Ko gollowo ka firo Kitaabul Muggadasi on e nder leydi Indiyaa ndin.

Madan Mari : "On fow, on finii e jam. On moýýike e an. Miɗo waawi huutorde on. Hino heddanii lan kalfe goo ka haala Kurku e nder firo an ngon. Hara hiɗon faalaa wallitagol lan?"

Ringoo : "Hii-hi, kono mi yahay taho mi yiida e Saïdu Grubb."

Madan Mari : "O alaa ɗoo, himo nawni. Awiyonwal nattii mo ka maååe leydi Ameriki. Hari doftooruuåe åen waawataa han kadi wallitaade mo. Saïdu Grubb no ka kammu jooni."

Ringoo : "Saïdu no ka kammu kanko e Iisaa Joomi on, himo weltii ton fota. Kono o wondaa e men ɗoo jooni?"

Madan Mari : "O’oowoye, o alaa ɗoo han kadi."

Ɗen kumpite welaali mo kanko Riingo, o ninsi. O wulli.

Madan Mari : "Ndaarii, mido jogii fotoo makko ɗoo? Hara hiɗa faalaa marude mo?"

Ringoo : "A jaaraama buy. Ko Saïdu yewtuɗo lan fii annabi Iisaa."

Madan Mari : "Ringoo, Alla no jogii eååoore fii ngurndan maa ɗan, miɗo hoolii himo faalaa yo a yewtu åeya yimåe fii makko."

Ringoo : "Kono min mi wujjii foolifen on. Himo ka nder giri-giriwal ɗoo."

Jooni himo qirritaade ko o waɗi kon. Kanko Ringoo o hettiti åuttu.

Madan Mari yaafanike mo. Åay o rowtiraama dongal ngal, o hoccii ka hoore giri-giriwal, o jonniti ko o wujjunoo kon.

Ringoo : "Mi waynike, madan Mari. Yeeso mi artoyay mi salmina on, mi yewtoyay on fii åuri nii fii kalfe haala Kurku kan. Kono jooni meɗen haani ɗaååude leɗɗe iwlorteeɗe."

Ka hoore laawol, o woni e toragol.

Ringoo : "Mi jarnii ma buy yo Iisaa Joomiraaɗo, fii ko yaafaniɗaa lan kon. Mi torike ma yeeto Saïdu wondema mi artirii foolifen on. Jooni mi weltike, miɗo faalaa gollangol ma."

Baluuta : "Ringoo, hara hiɗa faalaa yewtugol fii annabi Iisaa?"

Ringoo : "Hiihi, miɗo weltii yewtugol ma fii makko ñannde woo."


Yewtooåe : Fillitotooɗo, Ringoo, Baluuta, Madan Mari

© Copyright : CEF Allemagne

www.WoL-Children.net

Page last modified on December 10, 2021, at 12:49 PM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)