STORIES for CHILDREN by Sister Farida

(www.wol-children.net)

Search in "Cebuano":

Home -- Cebuano -- Perform a PLAY -- 025 (The saddest story)

Previous Piece -- Next Piece

MGA DRAMA -- ipasundayag kini alang sa imong mga higala!
MGA DULA angayan ipasundayag sa mga bata

25. Ang labing subo nga estorya


Nakahibalo ba kamo kinsa ang wala gayoy adlawng natawhan?

Si Adan ug si Eva! Sila wala matawo, hinoon ang Dios nagbuhat kanila. Apan sila malipayon ingon nga sila nagsaulog sa adlawng natawhan sa matag adlaw. Sila nagpuyo uban sa Dios. Sila makigsulti uban Kaniya ug mahimong madunggan ang Iyang tingog. Didto walay panag-away o sakit o mga kabalaka. Ang Dios naghatag kanilag daghan kaaayo, ug Siya nag-ingon ngadto kanila:

Ang Dios nag-ingon: “Kamo mahimong mokaon gikan sa tanang mga kahoy diha sa tanaman, gawas gikan sa kahoy diha sa taliwala sa tanaman. Bisan paghikap niini dili pwede kay kamo mahimong mamatay.”

Ang tanang butang nahisakop ngadto kanila, uban lamang niining usa ka pagpinig. Si Adan ug si Eva nahigugma sa Dios ug busa mituman Kaniya nga malipayon.

Apan unya usa ka tawo nanagpatingog kinsa wala makagusto niini sa dihang bisan kinsa nga adunay maayong relasyon ngadto sa Ginoo. Kini mao ang yawa. Siya kaniadto usa ka anghel. Siya mapagarbohon ug gusto nga mahisama sa Dios, ug maoy hinungdan nga siya gipapahawa sa langit.

Yawa: “Ang Dios ba gayod tinuod nga nag-ingon nga kamo gidid-an sa pagkaon gikan niini nga kahoy?”

Eva: “Makakaon kami gikan sa matag kahoy gawas niining usa, kon dili kami mamatay.”

Yawa: “Dili kamo mamatay.”

Ang kaaway sa Ginoo mao ang usa ka bakakong tigulang. Siya mituis sa pulong sa Dios ug nagtanom ug mga pagduhaduha. Si Eva nasayod sa sugo sa Dios pinaagi sa kasingkasing, apan siya namati ngadto sa yawa, bisan pa ang maninintal. Siya giganahan sa bunga sa kahoy samtang siya naglantaw niini, mao nga siya mikuha sa pipila ka bunga, mikaon niini ug gihatag kini ngadto kang Adan, kinsa nagbarog tupad kaniya.

Ang dili pagkamasinugtanon sala, ug ang sala adunay mangilngig nga mga sangputanan. Walay bisan unsa nga ingon niana sa una.

Ang Dios nag-ingon: “Adan, asa ka?”

Sa dihang ang Dios mitawag kanila, sila nahadlok, mao sila mitago gikan sa Dios. Sila nagbinasulay sa matag usa. Ang sala dili makalipay kanato, ug ang matarong nga Dios adunay pagsilot kanila. Ang bayad sa sala kamatayon, nga nagpasabot nga kita nahimulag gikan sa Dios sa walay kataposan. Si Adan ug si Eva kinahanglan mobiya sa Paraiso.

Ang labing daotan nga posibling butang diha sa kalibotan nahitabo: ang sala misulod ngadto sa kalibotan. Sukad nianang panahona, ang matag tawo usa ka makasasala. Apan ang Dios gugma, diin mao ang hinungdan nga Siya nagsaad sa usa ka Manluluwas bisan luyo sa unahan, ang usa ka Manluluwas kinsa nagkuha sa atong mga sala ngadto sa Iyang kaugalingon ug sa ingon naghatag kanato sa usa ka bag-ong sinugdanan.

Ang sunod nga drama mahimong motugot kaninyo sa pagsulod kon kinsa kining Manluluwas.


Mga Tawo: Tigsaysay, yawa, Eva, Ang tingog sa Dios

© Copyright: CEF Germany

www.WoL-Children.net

Page last modified on September 28, 2017, at 05:56 AM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)