STORIES for CHILDREN by Sister Farida

(www.wol-children.net)

Search in "Fulfulde":

Home -- Fulfulde -- Perform a PLAY -- 145 (If I had 1000 lives 6)

Previous Piece -- Next Piece

DRAMAS -- perform them for other children!
Plays for children to perform

145. Si tawno mi wuurayno laabi 1000 6


Laana ndiyan kan darii. Oo maaketeeɗo Hudson Taylor, nawnuno fota tippii ka hoore ledyi.

Ñawdooåe ñawdonooåe mo åen e leydi Engeleteer hari no aanani mo fota.

Ñawdoowo : "Musee Taylor, a waawataa hande kadi yiltitaade e leydi Siini ndin."

H. T. : "Si tawii Alla no faalaa sellingol lan, o sellinay lan."

Kart janal hollungal leydi Siini ndin wengaa ka maandi. Hudson ndaari ngal, o wulli, sabu himo miijitaade fii miliyonji Sinuwaaåe åe nanaali åen haa hannde fii annabi Iisaa.

Soono woo himo fillitaade on taariika :

H.T. : "Hari himo yaha e laana ndiyan haa ka wi’etee ɗon Sung Kian Fu. Hari Petruusu no ka nder laana. Men yewtuno fii annabi Iisaa. Onsay mi yiltitii ka kabiine an. Mi nanii goɗɗo no sonka, onsay goɗɗun wicci lan. Petruusu yani ka nder ndiyan, kono mi waawataanol yiitude mo. Faabee! Faabee! Mi noddi yungotooåe goo. Kono åe jaabii, åe wi’i : Men hettanaaki ɗun. Meɗen yungaade. A yoåay men? Mi fodi åe wondema mi yoåay åe. Neeåuno haa si åe nootii faabo ngon. Åe ýawni Petruusu ka ndiyan. Åe etii findingol mo, kono laawike. Hari Petruusu maayii. Himo waawanoo dandeede si tawno yungotooåe åen welsidanooki."

Ɗun no hulåinii!

Hudson no faalanoo yo yimåe åen dande. Tentinii sabu junuubaaji maååe ɗin. Kono jooni non himo nawni.

H.T. : "Iisaa Joomi, mi jeejii ma, immin sahaabaaåe jowo haa e leydi Siini ndin fii no yimåe åen gomɗinira maa e no åe hisiniree."

Toraare makko nden jaabinaa. Kono ko sahaabaaåe jowo fii miliyonji Sinuwaaåe? Hudson Taylor toranike yimåe 24 o toranike yimåe 100, o toranike yimåe 1000! Alla heɗike torndeeji makko ɗin.

Ko ɗun woni ko mi janngi e juuɗe Hudson Taylor : toro annabi Iisaa ko hattonjinaa e mun kon tigi, gomɗina kadi wondema o yeɗete ɗun. Annabi Iisaa yeɗay en no laaåiri. O heɗitoto torndeeji men ɗin.

Hudson Taylor hettiti cellal makko ngal, o yaadi e sahaabaaåe goo e leydi Siini ndin.

Debbo 1 : "Ko on feetuåe, wonee ɗoo!"

Debbo 2 : "Ɗoo, on waaway heåude kaalisi buy. Ka leydi Siini ton, on weeloyte sabu neeåataa hara on wontii hawkaaåe."

H.T. : "Wonugol hawkaaåe? Alla hawkataa fayåe makko åen!"

Alla hawkaali mo.

H.T. : "Si tawno ko ngurndanji wuulure mi mari ko mi wuura, mi wontayno kadi sahaabaajo laabiiji 1000 kadi."

Hara onon kadi hiɗon faalaa wonugol sahaabaaåe? Mi fodii ma ɗun ɗoo : a wontoytaa miliyonji kaalisi wurin a hawray e sattendeeji. Kono ɗun e ɗun mun : huunde åuraa edii yo en huuwu ko annabi Iisaa yamiri en kon, hooloɗen mo e baŋŋeeji ɗin fow.


Yewtooåe : Fillitotooɗo, Hudson Taylor, ñawdoowo, debbo 1, debbo 2

© Copyright : CEF Allemagne

www.WoL-Children.net

Page last modified on December 14, 2021, at 10:34 AM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)