STORIES for CHILDREN by Sister Farida

(www.wol-children.net)

Search in "Fulfulde":

Home -- Fulfulde -- Perform a PLAY -- 132 (Fish and questions at breakfast)

Previous Piece -- Next Piece

DRAMAS -- perform them for other children!
Plays for children to perform

132. Fii liýýi ɗin e lanɗe ɗen ka ittugol kooýe


Piiji ɗin no feýýirde no yaawiri. Si tawiino hara ko surne ɗiɗi woodunoo e onsaa’i nun, tawayno ko Juldeere Yawtaneede nden e hitaande 33 wonaynoo ka ɗerol aranol takkaangol ngol ka kene e surne ɗen.

Gorko Janngoowo : "Hari fow niååitii fewndo ko annabi Iisaa maayata."

Debbo Janngoowo : "Mayunooåe åen immintinaa hakkunde mayåe åen, åe naati ka nder saare."

Gorko Janngoowo : "Dimboode leydi waɗi haa ɗun fecci pete ɗen."

Debbo Janngoowo : "Kapintenjo on annditi wondema ko Iisaa woni Åiɗɗo Alla on."

Gorko Janngoowo : "Konguɗi ananbi Iisaa sakkitori ɗin : fow timmii!"

Debbo Janngoowo : "Bindi njani windaa ka ɗerol aranol wi’ugol ɗun ɗoo : yenaande nden waɗoraa!"

Ko ɗun woni ko windii ka surnal wi’eteengal "Jérusalem Times"? Hinaa non, ɗun ko seedeeji seeditoråe gite mun ɗen tigi ka nder Kitaabul Muggadasi, kon ko fillaa ko nanuɗaa ɗoo kon jooni.

Yenaande nden waɗoraa. Iisaa no wuuri! Åawtu ummutal makko ngal, o yahi haa ka taalibaaåe makko åen. Hari hiåe heynii e hiåe huli kadi. Åay åe yi’ii annabi IIsaa, hiåe weltinoo haa feýýiti keerol.

Åawto mun, Petruusu e åeya taalibaaåe iwi Yerusalaam, åe yiltii ka suudu wondu ka baharu wonɗo e ndee nokkuure wi’eteende Jaliilu.

Petruusu : "Miɗo yahude yunngagol."

Yuuhanna : "Men yaaday e maaɗa."

Kiikiiɗe, åe yalti, åe ýawi ka nder laana, åe nangani baharu on. Kono on jemma, åe heåaali hay liggil gootil. Bimbi law, åay hentike, tawi annabi Iisaa no darii ka daande weendu. Taalibaaåe åen anndaano wonde ko kanko.

Iisaaa : "Hara hiɗon mari ko ñaamon?"

Yuuhanna : "Oo’owoye."

Iisaa : "Bugoree jalaaji ɗin ka sengo ñaamo laakun kun."

(Hito ko ndiyan ɗan honkotoo kon)

Petruusu : "Jalaaji ɗin no heewi!"

Yuuhanna : "Ko Iisaa, Joomi on!"

Hara ko sogone 300 (ɗun feýýaa meteraaji 100) ka daande weendu, hari åe yungike yunngande moýýere ko timmata liýýi 153.

Iisaa : "Aree itton kooýe!"

Bireedi e liýýi juɗeteeɗi hebulanike yiite ngen. Hari ko tammun ɗun nii gila ko annabi Iisaa feeñani yiååe makko åen. Petruusu no marunoo fonndo bongo. Himo miijoo fii ko o yeddi kon fii annabi Iisaa laabi tati. Åawto ko o lanni nafaade, annabi Iisaa yewtidi e Petruusu kamåe ɗiɗo tun.

Iisaa : "Petruusu, hiɗa yiɗin-mi?"

Petruusu : "Hii-hii, hiɗa anndi miɗo yiɗu maa."

Iisaa : "Petruusu, hara hiɗa yiɗin-mi?"

Petruusu : "Hiiyii Joomi, hiɗa andi miɗo yiɗu-maa."

Iisaa : "Petruusu, hiɗa yiɗimmi?"

Petruusu åurti niååitude sabu annabi Iisaa landitike mo laabi tati.

Petruusu : "Joomiraaɗo, hiɗa anndi kala huunde. Hiɗa andi miɗo yiɗu-ma."

Hara ko ɗun woni jaabawol maa ngol e landal ngal annabi Iisaa landi maa ngal hannde?

Iisaa yaafanike Petruusu. On mo yaafaama buy ko buy o yiɗata!


Yewtooåe : Fillitotooɗo, Gorko Janngoowo, Debbo Janngoowo, Petruusu, Yuuhanna, Iisaa

© Copyright : CEF Allemagne

www.WoL-Children.net

Page last modified on December 13, 2021, at 04:44 PM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)