STORIES for CHILDREN by Sister Farida

(www.wol-children.net)

Search in "Cebuano":

Home -- Cebuano -- Perform a P8LAY -- 132 (Fish and questions at breakfast)

Previous Piece -- Next Piece

MGA DRAMA -- ipasundayag kini alang sa imong mga higala!
MGA DULA angayan ipasundayag sa mga bata

132. Ang isda ug mga pangutana sa dihang namahaw


Ang mga panghitabo nahitabo sa paspas kaayo. Kong aduna untay pamantalaan sa una, unya ang Pasko sa Pagkabanhaw sa tuig trayntay tres nahimo unta sa atubangan nga panid.

Lalaking magbabasa: “Hingpit nga kangitngit sa adlaw nga namatay si Hesus.”

Babayeng magbabasa: “Ang mga patay nabanhaw ug miadto ngadto sa siyudad.”

Lalaking magbabasa: “Ang linog mibuak sa mga bato.”

Babayeng magbabasa: “Ang kapitan miangkon nga si Hesus mao ang Anak sa Dios.”

Lalaking magbabasa: “Ang kataposang mga pulong ni Hesus. Natapos na!”

Babayeng magbabasa: “Ug diha sa dagkong mga litra sa atubangang panid: ang lubnganan walay sulod!”

Kini ba “sa Panahon sa Jerusalem”? Dili. Kining mga taho gikan sa mga saksi diha sa Bibliya, mga taho nga imong mabasa alang sa imong kaugalingon.

Ang lubnganan walay sulod. Si Hesus buhi! Human sa Iyang pagkabanhaw Siya miadto sa Iyang mga tinun-an. Sila sa gihapon nagbangotan ug nahadlok. Apan sa dihang sila nakakita kang Hesus, sila nalipay kaayo.

Pedro: “Molakaw ako sa pagpanagat.”

Juan: “Muoban kami kanimo.”

Diha sa gabii, sila naglawig ngadto sa dagat. Apan diha sa gabii wala pa sila makakuha bisan usa ka isda. Sa dihang hayag na, si Hesus nagbarog diha sa baybayon. Ang mga tinunan wala makaila nga Siya kadto.

Hesus: “Duna ba kamoy makaon?”

Juan: “Wala.”

Hesus: “Itaktak ang inyong pukot sa tuong bahin sa sakayan.”

(tingog sa pagsablig sa tubig)

Pedro: “Ang pukot napuno!”

Juan: “Kana si Hesus, ang Ginoo!”

Tresentos ka pye gikan sa baybayon sila adunay daghang kuha ug gidala ang sentosingkwentaytres nga mga isda.

Hesus: “Dali ug kaon sa pamahaw!”

Tinapay ug sinugbang isda naandam pinaagi sa kalayo. Kini ikatulong higayon nga si Hesus mipakita sa Iyang mga higala. Si Pedro adunay daotang konsensya. Siya naghunahuna mahitungod sa kamatuoran nga sa tulo ka higayon siya adunay paglimod nga nakaila kang Hesus. Human sa pagpangaon, si Hesus misulti kang Pedro nga nag-inusara.

Hesus: “Pedro, nahigugma ba ikaw Kanako?”

Pedro: “Oo, Ginoo, Nasayod ka nga nahigugma ako Kanimo.”

Hesus: “Pedro, nahigugma ba ikaw Kanako?”

Pedro: “Oo, Ginoo, Nasayod ka nga nahigugma ako Kanimo.”

Hesus: “Pedro, nahigugma ba ikaw Kanako?”

Si Pedro masulob-on tungod si Hesus nangutana kaniya sa tulo ka higayon.

Pedro: “Ginoo, nasayod ka sa tanan. Nasayod ka nga nahigugma ako Kanimo.”

Mao ba kini ang inyong tubag ngadto sa pangutana ni Hesus kaninyo karon?

Si Hesus nagpasaylo kang Pedro. Si bisan kinsa ang gipasaylo ug dako mahigugma kang Hesus ug dako.


Mga Tawo: Tigsaysay, lalaking magbabasa, babayeng magbabasa, Pedro, Juan, Hesus

© Copyright: CEF Germany

www.WoL-Children.net

Page last modified on October 02, 2017, at 01:06 PM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)