STORIES for CHILDREN by Sister Farida

(www.wol-children.net)

Search in "Fulfulde":

Home -- Fulfulde -- Perform a PLAY -- 005 (God loves you)

Previous Piece -- Next Piece

DRAMAS -- perform them for other children!
Plays for children to perform

5. Alla no yiɗu-maa


On salminaama! Hino moƴƴi tawde hiɗa heɗitii men! Ko toolii!

Hara hiɗa niɓɓiti kaa hiɗa weltii hannde? Hara hiɗa wondi e wulaa kaa hiɗa wondi e kulol? Hara hiɗa selli kaa hiɗa nawni?

Mi andaa ko honno fewndorɗaa, kono hino woodi huunde labaande nde mi anndinte : Alla no yiɗu-maa! Himo yiɗu-maa no wonirɗaa non! Fewndo ko Alla tagi kammuuli ɗin e leydi ndin, hari himo mijaade fii maa e on saa’i. Alla jom ngurndan ɗan taguɗo on kammuuli ɗin e leydi ndin, hari no miijii fiii maa. Hari himo weltor maa adalde o tagude ma.

(Waɗee ɗoo beytol sifiingol fii giggol Alla ngol hara ko suka maa jiwo woni e jangude hara himo towni hawa kan wondude e foolifenji ɗin no tawaa)

beytol :
Iisaa no yiɗi paykoy koy, paykoy koy aduna on fow!
Boɗeejo maa neteejo ɓaleeejo maa daneejo,
Ɓe fow hiɓe hitti e gite makko!
Annabi Iisaa no yiɗi paykoy aduna on!

Iisaa maayanii paykoy koy fow, paykoy aduna on fow!
Boɗeejo maa neteejo, ɓaleeejo maa daneejo,
Ɓe fow hiɓe hitti e gite makko!
Iisaa maayanii paykoy aduna on fow!

Alla no yiɗi kala tagaaɗo wonɗo e nder aduna on – hellifaaɓe ɓen e fayɓe ɓen. Ko ɗun si o marani mo kala e men eɓɓoore labaande. Hiɗen waawi jangude ɗun e oo aaya ɗooe :

"Ko fii hakkee ko Alla yiɗi aduna on, o yeɗii mo Ɓiɗɗo makko bajjo fii kala gomɗinɗo mo wota halko, kono yo ontigi heɓu ngurndan poomayankejan" (Yuuhanna 3 : 16).

Giggol Alla ngol no mawni. O nelii Ɓiɗɗo makko on ka aduna fii yo o maayu lonto men sabu junuubaaji men ɗin. Annabi Iisaa surraama, kono ɓawto balɗe tati, Alla immintinii mo hakkunde mayɓe ɓen. O saatinii ma hannde fii yo a gomɗin sabu Iisaa-Almasiihu Joomi on wa Dandoowo e Joomi maa.

Hawa Alla kan : "Mi yiɗirii ma giggol poomayankewol; ko ɗun si miɗo pooɗirde ma moƴƴere" (Yeremiiya 31 : 3).

Hara hiɗa hebulii jaɓugol noddaandu ndun immorde Alla? A heɓoyay weltaare, a haana hulude han-kadi. Alla no wondi e maa soono kala. Giggol makko ngol lannataa. Hara yiɓɓe maa ɓen no humpitii ɗun? O hollu ɓe wondema Alla no yiɗi kamɓe kadi.


Yewtooåe : Fillitotooɗo, hawa Alla kan

© Copyright : CEF Allemagne

www.WoL-Children.net

Page last modified on December 01, 2021, at 08:42 AM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)