STORIES for CHILDREN by Sister Farida

(www.wol-children.net)

Search in "Cebuano":

Home -- Cebuano -- Perform a PLAY -- 005 (God loves you)

Previous Piece -- Next Piece

MGA DRAMA -- ipasundayag kini alang sa imong mga higala!
MGA DULA angayan ipasundayag sa mga bata

5. Ang Ginoo nahigugma kanimo


Hi! Komusta! Kini maanindot nga kamo namati!

Ikaw ba nagsubo o malipayon karon? Imo bang nabati nga ikaw nag-inusara o nahadlok? Kamo ba himsog o masakiton? Wala ako masayod unsa ang inyong gibuhat, apan ako gusto nga mosulti kaninyo sa usa ka butang nga kahibulongan: Ang Dios nahigugma kaninyo! Sa dihang ang buhi nga Dios nagmugna sa mga langit ug ang yuta, Siya naghunahuna na mahitungod kaninyo. Siya nalipay diha kaninyo bisan sa wala pa kamo natawo.

(Isal-ot ang usa ka awit mahitungod sa gugma sa Dios o usa ka batang lalaki o babaye magbasa niini sa kusog uban sa background nga musika)

Awit:

Si Hesus nahigugma sa gagmayng mga bata, ang tanang mga bata sa kalibotan! Pula ug dalag, maitom ug maputi,

Sila mga bililhon diha sa Iyang panan-aw!

Si Hesus nahigugma sa gagmayng mga bata sa kalibotan!

Si Hesus namatay alang sa tanang mga bata, tanang mga bata sa kalibotan!

Pula ug dalag, maitom ug maputi,

Sila mga bililhon diha sa Iyang panan-aw!

Si Hesus namatay alang sa tanang mga bata sa kalibotan!

Ang Dios nahigugna sa matag tawo dinhi sa kalibotan – mga hamtong ug mga bata. Kana ang hinungdan nganong Siya adunay kahibulungang gasa alang sa matag-usa. Ato kining mabasa mahitungod niini diha sa Bibliya:

“Kay gihigugma pag-ayo sa Dios ang kalibotan ug tungod niini Iyang gihatag ang iyang bugtong Anak, aron ang tanan nga motuo kaniya dili malaglag kondili makabaton sa kinabuhing dayon.” (Juan 3:16)

Dako ang gugma sa Dios. Siya nagpadala sa Iyang Anak nganhi sa kalibotan aron Siya magpakamatay alang sa atong mga sala. Si Hesus gilubong, apan human sa tulo ka adlaw, ang Dios nagbanhaw Kaniya gikan sa patay. Ug Siya karon nagdapit kaninyo sa pagtuo diha kang Ginoong Hesus ingon nga inyong Manluluwas ug Ginoo.

Ang Dios nag-ingon sa Jeremias 31:3: “Ako nahigugma kaninyo uban sa gugmang walay paglubad; Ako nagbira kaninyo uban sa dili mapakyas nga kaluoy”.

Kamo ba modawat sa pagdapit sa Dios? Kamo mamahimong malipayon ug dili na kinahanglan nga mahadlok. Ang Dios kanunay mag-uban kaninyo. Ang iyang gugma walay kinutoban. Ang imo bang mga higala nakahibalo niini? Sultihi sila nga ang Dios usab, nahigugma kanila.


Mga tawo: Tigsaysay, tingog sa Dios

© Copyright: CEF Germany

www.WoL-Children.net

Page last modified on September 28, 2017, at 05:24 AM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)