STORIES for CHILDREN by Sister Farida

(www.wol-children.net)

Search in "Cebuano":

Home -- Cebuano -- Perform a P8LAY -- 128 (No more thirst)

Previous Piece -- Next Piece

MGA DRAMA -- ipasundayag kini alang sa imong mga higala!
MGA DULA angayan ipasundayag sa mga bata

128. Wala nay kauhaw


Daghang mga tawo sa lungsod kasagaran naglikay kaniya.

Babayeng taga-Samaria: “Silang tanan nagpunting sa ilang tudlo kanako. Ingon nga kon tanan diha sa ilang kinabuhi hingpit. Sa minaayo, ako seguradong naglaom nga ako dili makatagbo bisan kinsa sa dihang ako moadto sa atabay aron sa pagkalos ug tubig.” (tingog sa paglakaw sa dalang batoon)

Sa alas dose ang takna sa udto ang babaye nagdala sa iyang banga ug mibiya sa siyudad. Niining orasa sa adlaw, sa dihang ang adlaw labing mainit, siya halos dili makatagbo ni bisan kinsa diha sa dalan.

Kasagaran, ang mga tawo sa lungsod gikan sa Sikar moadto sa atabay sa buntag o sa gabii.

Babayeng taga-Samaria: “Kinsa kanang naglingkod sa atabay?”

Hesus: “Hatagi akog mainom.”

Babayeng taga-Samaria: “Nganong nakigsulti ka kanako? Ikaw usa ka Judio ug ako usa ka babayeng Samaryanhon.”

Dili ba ang langyaw nasayod nga ang mga Judio naglikay sa mga Samaryanhon tungod sila nagminyo ug mga langyaw ug nagsimba sa mga dios-dios? Siya wala makahibalo niini, bisan pa. Apan Siya wala gayod molikay niadtong mga sinalikway. Dili Siya. Si Hesus lahi.

Jesus: “Kon ikaw nakaila kinsa Ako, unya buot ikaw nga mangayo Kanako, ug ako buot mohatag kanimo sa buhing tubig.”

Babayeng taga-Samarya: “Unsaon nimo pagkalos ang tubig? Ang atabay lawom.”

Hesus: “Si bisan kinsa ang moinom niining tubiga uhawaon pag-usab. Apan ang tubig nga Akong ihatag makatagbaw sa kauhaw hangtod sa kahangturan.”

Ang atong mga pangandoy sa kasingkasing sama ingon sa giuhaw. Sa dihang kini matagbaw, bag-ong mga pangandoy moabot pa. Ug kini magpadayon ug magpadayon. Ang kasingkasing dili makontento. Ang kauhaw dili matagbaw. Walay dako nga kasinatian, walay ganti sa mga dula, wala maayong higala o bisan unsa pa ang makatagbaw niining kauhaw. Kining kauhaw sa kinabuhi matagbaw lamang pinaagi Kaniya kinsa naglingkod sa atabay. Ang babaye nakamatngon niini.

Babayeng taga-Sarmarya: “Hatagi ako nianang tubiga, ug aron dili na ako moanhi sa atabay pag-usab.”

Hesus: “Lakaw kuhaa ang imo bana.”

Babayeng taga-Samarya: “Dili ako minyo.”

Hesus: “Nasayod Ako. Aduna kay 5 ka mga bana. Ug ang imong gipuyo karon dili nimo bana.”

Si Hesus nasayod sa tanan mahitungod kaniya. Ug Siya sa gihapon wala maglikay kaniya.

Babayeng taga-Samaria: “Ang Ginoo nagpadala Kanimo. Ako nasayod nga ang Manluluwas moabot.”

Hesus: “Ako mao Siya.”

Si Hesus nagpasaylo sa iyang mga sala ug naghatag kaniya sa usa ka bag-o, ug kontento nga kinabuhi. Puno sa kalipay, ang babaye mibiya sa iyang banga ug midagan balik sa siyudad.

Siya nag-imbitar sa matag-usa aron moadto kang Hesus. Ug ako nag-imbitar kanimo. Duol kang Hesus. Unya kamo mosulti unsa ang gisulti sa mga tawo gikan sa Sikar:

Bata: “Karon ako mituo ni Hesus. Apan dili tungod kay ikaw misulti niini, hinoon tungod ako nakaila Kaniya sa akong kaugalingon. Siya tinuod gayod nga Manluluwas sa kalibotan.”


Mga Tawo: Tigsaysay, Babayeng taga-Samaria, Hesus, bata

© Copyright: CEF Germany

www.WoL-Children.net

Page last modified on September 29, 2017, at 04:08 PM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)