STORIES for CHILDREN by Sister Farida

(www.wol-children.net)

Search in "Cebuano":

Home -- Cebuano -- Perform a P8LAY -- 127 (Too late)

Previous Piece -- Next Piece

MGA DRAMA -- ipasundayag kini alang sa imong mga higala!
MGA DULA angayan ipasundayag sa mga bata

127. Ulahi na


Sa katapusan! Miabot sila sa baybayon ug mikawas gikan sa sakayan. Si Jairo nagkinahanglan kaayo ni Hesus. Siya miduso pinaagi sa panon ug mihapa sa tiilan ni Hesus.

Jairo: “Ang akong anak nga babaye himalatyon. Uban kanako sa madali. Palihog ibutang ang Imong mga kamot kaniya aron siya mamaayo.”

Si Hesus miuban kaniya. Sila kinahanglan magdali. Nganong si Hesus mihunong sa kalit lang?

Hesus: “Kinsay mihikap kanako?”

Tawo: “Dili ako. Ang matag usa nagduso ug nagtinukloray.”

Si Hesus milingi sa palibot ug nakita ang usa ka babaye nga nagkurog nga nagtindog sa Iyang luyo.

Babaye: “Gusto lang ako sa paghikap sa sidsid sa Imong bisti. Ako nagmasakiton sa dose na ka mga tuig. Walay doctor ug medisina nga nakatabang kanako. Ako nang gihatag ang tanan kong kuwarta aron akong maangkon ang maayong panglawas. Apan sa dihang ako nakahikap sa Imong sapot, ako naayo diha-diha dayon.”

Hesus: “Ang imong pagtuo maoy nakaayo kanimo. Ayaw kahadlok!”

Ang pagtuo makatabang! Dili ka masagmuyo kon ikaw motuo kang Hesus. O naghunahuna ba ikaw nga kini mahimong mahitabo usahay?

Mensahero: “Asa si Jairo? Jairo, ako adunay daotang balita alang kanimo: ang imong anak nga babaye patay na.”

Siya dose anyos pa lamang ang panuigon. Ang pagtuo ni Jairo makuyaw og duol na mawala, sama sa usa ka kalayo sa kandila diha sa hangin.

Hesus: “Ayaw kahadlok. Hinoon salig Kanako!”

Kining mga pulong gikan kang Hesus nakapadilaad sa iyang pagtuo sa makausa pa. Unya ilang nakita ang balay ni Jairo. Ang usa nakadungog sa pagminatay ug paghilak niadtong nagguol samtang anaa pa sa dalan.

Hesus: “Nganong nanghilak kamo? Ang bata dili patay.”

Ang matag-usa nagbugalbugal kang Hesus. Sila nakakita kaniya sa ilang duha ka mga mata. Si Hesus nagpapauli sa matag-usa. Ang mga ginikanan lamang ug ang tulo sa iyang suod nga mga higala maoy gitugotan sa pag-uban Kaniya sa lawak sa batang babaye diin siya naghigda. Hilom og mingaw kini sa lawak. Si Jairo ba naghunahuna mahitungod sa mga pulong ni Hesus: “Ayaw kahadlok. Hinoon salig Kanako?” Ug unsa unta ang iyang tuohan niining kaso?

Si Hesus milakaw ngadto sa higdaanan sa patayng anak nga babaye ug gikuptan ang iyang kamot.

Hesus: “Talitha kumi! Inday, bangon!”

Ang mga ginikanan nakakita giunsa niya pag-abli ang iyang mga mata ug mitindog sa iyang gihigdaan.

Hesus: “Hatagi siyag makaon.”

Ang Ginoo nagsulti niini, ang Usa kinsa nag-ayo sa sakit ug nagbanhaw sa patay.

Si Hesus makahimo sa tanang butang! Gawas sa usa ka butang lamang. Siya dili mopakyas niadtong mituo Kaniya.

Sa maong rason, bisan unsa ang mahitabo sa inyong kinabuhi: Ayaw kahadlok, salig Kaniya hinoon!


Mga Tawo: Tigsaysay, Jairo, Hesus, tawo, babaye, mensahero

© Copyright: CEF Germany

www.WoL-Children.net

Page last modified on September 29, 2017, at 04:03 PM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)