STORIES for CHILDREN by Sister Farida

(www.wol-children.net)

Search in "Fulfulde":

Home -- Fulfulde -- Perform a PLAY -- 028 (The very first Easter)

Previous Piece -- Next Piece

DRAMAS -- perform them for other children!
Plays for children to perform

28. Fii juldeere yawtaneede aranere nden


Ko laabiiji jelu finuɗaa hannde?

Neene Mariyama e weldiååe makko åen fini bimmbi law. Kono hari hiåe aani fota. E si tawno annabi Iisaa no wuurunoo honno nee! Timmii balɗe seeɗa gila ko o maayi ka hoore leggal altindiraangal. Nde o miijitinoo fii ɗun woo, gonɗi ɗin aray e makko.

No naange ngen fuɗirnoo, åe yahi ka yenaande.

Welɗiɗɗo : "Mariyama, ndaaru! Hayre nden tallaama! E hino ɗoo malaa’ikaajo on!"

Malaa’ikaajo : "Hita on hulu! Miɗo anndi ko annabi Iisaa wonɗon e ɗaååude. O alaa ɗoo. O immintinaama!"

Tama’u men on artii! Ko non woniri! Annabi Iisaa wi’i åe wonde himo haani maayude, o immintinee hakkunde mayåe åen ka ñalaande tammere. Ko honno åe yejjitirta ɗun?!

Malaa’ikaajo : "Aree ɗoo ndaaron ka o wallinanoo ɗon."

Rewåe åen no ndaarindira ka nder yenaande – nde waɗoraa nden!

Malaa’ikaajo : "Yahee holliton ɗun taalibaaåe åen!"

Wondude e weltaare e ŋalaw ka nder åerɗe maååe, åe iwi ka yenaande nden woni ɗon. Annabi Iisaa no wuuri!

Ka hoore laawol, o fotti e maååe. Åe yi’i mo. O yewtidi e maååe.

Iisaa : "Hita on hulu! Yahee fillanoɗon ɗun åeya!"

Ko ɗun tigi woni ko åe waɗunoo.

Mariyama : "Annabi Iisaa no wuuri!"

Weldiɗɗo : "O immitike hakkunde mayåe åen!"

Mariyama e giɗɗo goo : "Yenaande nden waɗoraa!"

(Fijinon gimol doy doy fewndo ko aaya on wonaa e janngeede)

E hino ko annabi Iisaa maakani åe kon ka Kitaabul Muggadasi : "Ko min woni Ummutal ngal e Ngurndan ðan. Kala gomðinðo lan wuuray, hay si o maayii non. Kala wurðo gomðinðo lan maayataa han kadi. Hiða hoolii ðun?" (Yuuhanna 11 : 25-26)

Annabi Iisaa waynorii åe ngoo salminaango ngo Almasiiyaaåe åen salmodirirta hakkundeeji maååe ka Juldeere Yawtaneede :

"Joomi on immintinaama! Ka haqiiqa O immintinaama!"


Yewtooåe : Fillitotooɗo, Mariyama, weldiɗɗo Mariyama on, malaa’ikaajo, annabi Iisaa

© Copyright : CEF Allemagne

www.WoL-Children.net

Page last modified on August 06, 2022, at 07:02 AM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)