STORIES for CHILDREN by Sister Farida

(www.wol-children.net)

Search in "Cebuano":

Home -- Cebuano -- Perform a PLAY -- 028 (The very first Easter)

Previous Piece -- Next Piece

MGA DRAMA -- ipasundayag kini alang sa imong mga higala!
MGA DULA angayan ipasundayag sa mga bata

28. Ang unang Pagkabanhaw


Unsa kadugay kamo nahigmata karon?

Si Maria ug ang iyang mga higala nagmata sayo sa kabuntagon. Apan ang ilang mga kasingkasing nasubo kaayo. Kon si Hesus lamang buhi sa gihapon! Pila ka mga adlaw ang milabay Siya namatay didto sa krus. Sa matag higayon nga sila naghunahuna mahitungod niini, sila mohilak.

Sa pagsubang sa adlaw sila miadto sa Iyang lubnganan.

Higala: “Maria, tan-awa! Ang bato naligid na! Anaa, ang usa ka anghel!“

Anghel: “Ayaw kahadlok! Ako nasayod nga kamo nangita kang Hesus. Siya wala na dinhi. Siya nabanhaw na!”

Ang paglaom mibuswak! Siyempre! Si Hesus nagsulti kanilang daan nga Siya kinahanglan mamatay, ug nga Siya mabanhaw pag-usab human sa tulo ka adlaw. Sa unsang paagi nga sila nahikalimot niana?

Angel: “Anhi deri ug tan-awa ang dapit diin sila nagpahimutang Kaniya.”

Ang mga babaye milantaw sa lubnganan - kini walay sulod!

Angel: “Lakaw ug sultii ang mga disipulo!”

Uban sa dakong kalipay ug katingala diha sa ilang mga kasingkasing sila mibiya sa lubnganan. Si Hesus buhi! Ug diha pa sa dalan Siya mitagbo kanila. Sila nakakita Kaniya. Sila nakahikap Kaniya. Siya nakigsulti uban kanila.

Hesus: “Ayaw kahadlok! Lakaw ug sultihi ang uban!”

Ug nga mao kana ang ilang gibuhat.

Maria: “Si Hesus buhi!”

Higala: “Siya nabanhaw!”

Si Maria ug and Higala: “Ang lubnganan walay sulod!”

(ipatukar ang background nga honi samtang nagbasa sa bersikulo)

Diha sa Bibliya si Hesus miingon ngadto kaninyo: “Ako ang Pagkabanhaw ug ng kinabuhi. Si bisan kinsa nga motuo Kanako mabuhi, bisan siya mamatay. Mituo ba kamo niini?” (Juan 11:25, 26b)

Ako nag-ingon sa pagpanamilit uban sa pagtimbaya nga ang mga Kristohanon moingon sa matag usa sa Adlaw sa Pagkabanhaw:

“Ang Ginoo nabanhaw! Siya tinuod nga nabanhaw!”


Mga Tawo: Tigsaysay, Maria, higala ni Maria, anghel, Hesus

© Copyright: CEF Germany

www.WoL-Children.net

Page last modified on October 25, 2017, at 06:39 AM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)