STORIES for CHILDREN by Sister Farida

(www.wol-children.net)

Search in "Cebuano":

Home -- Cebuano -- Perform a PLAY -- 022 (Chariot of fire to heaven 7)

Previous Piece -- Next Piece

MGA DRAMA -- ipasundayag kini alang sa imong mga higala!
MGA DULA angayan ipasundayag sa mga bata

22. Karuwahe sa kalayo paingon sa langit 7


Inyo bang nahinumduman gihapon ang dako nga pagpangita alang kang Elias nga bag-o lang akong gisulti mahitungod kaninyo? Ang iyang pagkawala nagpabilin nga usa ka sulbaronon.

Tigsaysay: Eliseo, ikaw ang iyang suod nga higala. Nakahibalo ba ikaw kon asa si Elias?

Eliseo: “Oo, Ako nahibalo.”

Tigsaysay: Kini nakita sama nga ikaw malipayon. Ako maukiton kaayo.

Eliseo: “Ako makahinumdum sa tukma sa unsa nga paagi si Elias mihukas ang iyang kalupo sa wala pa siya mobiya. Ako nagdesisyon sa paglakaw uban kaniya. Siya dili gusto nga ako mouban, apan ako wala motugot kaniya nga pugngan ako. Sa dalan kami nakatagbo sa ubang mga propeta kinsa nangutana kanamo: Nakahibalo ba ikaw nga kini mao ang kataposang adlaw nga si Elias mahimong makig-uban kanimo?”

Tigsaysay: Ikaw ba magmasulob-on sa dihang ikaw makadungog niana?

Eliseo: “Ako nasayod na niini ug nagsulti kanila nga sila kinahanglan maghilom. Kami milakaw sa unahan paingon sa sidlakan. Sa dihang kami miabot sa Jordan, wala kami makakita ug tulay bisag asa. Unya si Eliseo mikuha sa iyang kalupo, gipilo kining hiniusa ug gihampak ang mga tubig. Hunahuna-a! Ang suba napikas diha sa tunga ug kami mitabok sa mala nga yuta.”

Tigsaysay: Tinuod kini?

Eliseo: “Oo, Ako anaa didto! Ako nahibulong sa pagkadako ug gahom sa Dios, ug nga Siya naghimo sa maong mga milagro pinaagi sa huyang nga mga tawo.

Samtang kami naglakaw sa daplin, kami nag-istorya mahitungod sa Dios. Ug unya usa ka butang gamhanan ang nahitabo.

Gikan sa langit miabot ang usa ka karwahi nga kalayo uban sa mga kabayo nga nagkalayo. Nakalitan, ako nagtan-aw samtang si Elias nagsakay diha niining karwahi ngadto sa dili makita nga langit sa Dios. Ako nagtawag kaniya, apan unya ako wala na gayod makakita kaniya. Ang Dios nagkuha kang Elias paingon sa langit diha niining mahimayaong paagi.”

Tigsaysay: Ug nga maoy hinungdan nga walay usa nga mahimong makakaplag kaniya. Salamat kanimo, Elias, alang sa tubag sa mga pangutana. Ang sulbaronon nasulbad na.

Kasagaran, ang kamatayon mao ang kataposan sa atong kinabuhi dinhi. Apan alang kanato dili mahinungdanon nga sa unsang paagi ug kanus-a ang atong kinabuhi matapos, apan asa kita paingon human sa atong kamatayon.

Si Elias uban na sa Ginoo tungod siya nabuhi uban sa Dios. Ang Bibliya nag-ingon niini diha sa laing dapit sama niini: Si bisan kinsa nga midawat sa Anak adunay kinabuhi; apan ang wala modawat sa Anak sa Dios wala makabaton sa kinabuhi. (1 Juan 5:12)

Sa sunod nga drama ako mahimong mosulti kaniyo sa unsang paagi si Pedro nagsugod sa iyang kinabuhi uban ni Hesus.


Mga Tawo: Tigsaysay, Eliseo

© Copyright: CEF Germany

www.WoL-Children.net

Page last modified on September 30, 2017, at 03:34 PM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)