STORIES for CHILDREN by Sister Farida

(www.wol-children.net)

Search in "Fulfulde":

Home -- Fulfulde -- Perform a PLAY -- 169 (Halloween – without me 1)

Previous Piece -- Next Piece

DRAMAS -- perform them for other children!
Plays for children to perform

169. Halloween – mi tawaaka 1


Hawaa e Hamidu noti kiɗe maååe ɗen ka ndaarorgal makasan on. Citruyje ka åaawo tintorgal no hollude siññinande Ibuliisa nden.

Hawaa : "Miɗo haani windude jantoore fii oo Halloween maaɗun welo welo Ñanneyaagal ngal. Hee, a yi’ii laalagal hoore nden?"

Hamidu : "Kono ɗun hinaa goonga!"

Hari åandu Hawaa ndun no diwnude fota.

Hamidu : "Hara a aray ka caatal Ñanneeåe åen no wi’ee Halloween?"

Hawaa : "Mi andaa. No gasa. Kono jooni, miɗo haani yiltaade ka suudu."

Juɗirde bireedi ndin takko ɗon no holliti fii gatooje ibuliisa moýýe. Welo welo Ñanneeåe åen no wi’ee Halloween naaday kaalisi.

(Hito soneriiwun)

Neene : "Ko jooni non hewtituɗaa ka suudu."

Hawaa : "Miɗo weelaa (hito kuyer e pileetiwal e jardukun e hoore ñaametee). Ko honto e nder aduna on ɗe citruuje heåotoo suga wonɗe ɗen ka tintorgal?"

Baaba : "Åe hulåindiray e fee huutorgol bidonji ñooge."

Hawaa : "Bidonji ñooge?"

Neene : "Janngu koo ko windii ɗoo ka surnal yaltungal hannde" (Hito fontugol ngol surnal ngal).

Nde Hawaa jangi ko woni firo halloween, o nhalɗi fota, huntere pizza nden saggi ka daande makko.

Ñalaande 31 octobre – ñanneeåe åen – e feeto ngon fii Ibuliisa. Oo taariika gila ko fuɗɗii timmii duuåi 2 000. Hitaande hesere nden ka celteeåe åen. Åe wuuruno hari åe andaa Alla. Hiåe gomɗinɗo allaaji ɗuuɗuɗi, awa kadi oo wi’eteeɗo Samhain, allaaru mayde nden, aroyaya ka kiikiiɗe, ndu hocca mayåe åen.

Hawaa : "Jaka non, koo ko wi’etee Halloween ko feeto waɗanaango ibuliisa."

Koo ko wi’etee Halloween ko ýoggande ka haale engele fii ñallal adiingal ngal ñalaande "toussaint nden". E on saa’i, hari mbileeåe åen soppitayno ɗee leɗɗe wi’eteeɗe navee, åe waɗa buujiiji e majje, åe joɗɗina ɗe yeeso suudu maååe ndun, åe sonka, åe wi’a : "Dokkal maa kuddi". Kala mo sakkanaaki Samhain haray woni huɗaaɗo.

Baaba : "Ruuhuuji buumiiɗi torotooɗi bonbo no maadinande en naamu fii yimåe åe andaa åen Alla. Kitaabul Muggadasi on no wi’i en : Woɗɗitee ko boni. Oo Halloween ko jemmaare hollaynde bonki."

Neene : "Hari mi andaano ɗun. Kono gila jooni : fii Halloween – mi tawaaka."

Baaba : "Hara a jangii fii ko fewti kon sadakaaji ɗin?"

Hari Hawaa no yoomi åay o jangii wondema ko fii Ibuliisa åen yimåe woni e sakkanaade. Ɗun no hulåinii honno! Ibuliisa ko fenoowo e waroowo. Ko Halloween woni ñallal makko ngal.

Baaba : "Alla daali wonde en haana tawdeede e aadaaji åe andaa Alla åen. Ko ɗun si mi fillitoto kadi ɗun ɗoo : "Fii Halloween – mi tawaaka!"

An goy? Hara hiɗa andi gomɗini Iisaa-Almasiihu on? Si ko non woniri, haray hiɗa mari weltaare haqiiqaare, hara a naadaali hoore maa e piiji ñidduɗi.

Hawaa : "Mi yahataa ka feeto wi’eteengo Halloween. SMS naåanaaɗo o wi’eteeɗo Hamidu : Fii Halloween – mi tawaaka!"

Meɗen tanýinani maa an kadi a tawdetaake e ɗun!

Hara hiɗa faalaa faamude åuri nii fii koo ko wi’etee Halloween? Hita a aamu, haray windan men!


Yewtooåe : Fillitotooɗo, Hawa, Hamidu, neene, baaba

© Copyright : CEF Allemagne

www.WoL-Children.net

Page last modified on December 16, 2021, at 01:01 PM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)