STORIES for CHILDREN by Sister Farida

(www.wol-children.net)

Search in "Fulfulde":

Home -- Fulfulde -- Perform a PLAY -- 048 (Small man – big cheat)

Previous Piece -- Next Piece

DRAMAS -- perform them for other children!
Plays for children to perform

48. Paykun tosokun – janfotookun fota


(Hito jamaa on)

Zaakaru : "Woɗɗitee. Accee mi feýýa!"

Gorko : "Ko fii honɗun yimåe åen woni e duñidirde? Fow no waawi arde."

Zaakaru : "Mi sutaaki hay huunde."

Gorko : "Deýýintino tun, pooɗoɗaa."

O waawaano heåude laawol ka o feýýira. Fow no anndi mo. Kono hay gooto yiɗaa mo. Himo jogii suudu labaandu, conci makko ɗin kadi ko conci fewndiiɗi. Himo raååiɗi, kono himo alɗi fota. Fow no anndi wondema o heåiraali kaalisiiji makko ɗin no laaåiri. Innde makko nden no firi "mo bonnaa hay huunde", kono ko o bonɗo, Zaakaru oo aaden raååiɗuɗo.

Hari ko o ýantoowo sagalle e ndee saare wi’eteende Yeerikoo. Kala naadoowo marsandiisi no haanunoo yoåude sagalle e nden nokkuure. Zaakaru jokkaali sariyaaji ɗin. Hari kanko bee o ýanta åuri ko o haani ýantude kon. Hooreejo makko wonɗo on Roomu huuwaali hay huunde e nder ɗun, ka tawi ɗon kanko Zaakaru himo waawi waɗude faale makko on. Ko non, moodibbo mo bonnaa hay huunde on wontiri bonnuɗo haa feýýiti keerol.

Hari Zaakaru no mari kaalisi buy, kono o wondaa e maloore. Ñannde goo, goɗɗo waɗi ka saare Yeerikoo : annabi Iisaa rewi ɗon!

Kanko Zaakaru, oo aaden raååiɗuɗo o faalanooka woopude nden feere fii fottugol e annabi Iisaa, kono åeya hari no haɗude mo no o sutora yeeso makko. Ýawugl e hoore leggal – ko eååoore moýýude non! Ko ɗun o waɗi kisan. Ko o sutii kon no labaa. Annabi Iisaa hewtii! Himo åadaade. Annditee ko haa honto Zaakaru hawnii : annabi Iisaa no ka ley leggal. Åernde Zaakaru nden no piddaade no yaawiri. Annabi Iisaa tiggitii. Ko honno o annditiri mo? Annabi Iisaa wi’i mo :

Iisaa : "Zaakaru, tippo heña, ko fii bee mi weera hande ka galle maa."

Zaakaru waɗi kisan ko annabi Iisaa wi’i mo kon – o tippii ka leggal. E nder weltaare o yaadi e annabi Iisaa ka makko. Kono hari åeya yimåe weltaaki fii ɗun.

Gorko : "Annabi Iisaa yaha ka oo : hara o anndaa fii oo bonɗo?"

Hiihi, annabi Iisaa no anndunoo ɗun. Kono ɗun haɗaali mo yiɗugol Zaakaru. Zaakaru fotti e annabi Iisaa, o yewti fii bonnereeji makko ɗin fos.

Zaakaru : "Iisaa Joomiraaɗo, mi fodii ma : mi okkay miskinåe åen feccere jawdi an ndin. Si miɗo bonnani goɗɗo goɗɗun, mi yoåitiray ontigi ɗun cowalle nay."

Iisaa : "Zaakaru, jooni a hisinaama, sabu ko addin mi ko ɗaååitugol yiita majjuåe åen."

Annabi Iisaa aray ka maa an kadi. Saatin mo ka nder ngurndan maaɗa, yeetoɗaa mo ko jiåumaa kon. O moýýinay ngurndan maa ɗan no haaniri.


Yewtooåe : Fillitotooɗo, gorko, Zaakaru, Iisaa, aaden

© Copyright : CEF Allemagne

www.WoL-Children.net

Page last modified on December 08, 2021, at 02:25 PM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)