STORIES for CHILDREN by Sister Farida

(www.wol-children.net)

Search in "Fulfulde":

Home -- Fulfulde -- Perform a PLAY -- 149 (It‘s difficult for Inam 1)

Previous Piece -- Next Piece

DRAMAS -- perform them for other children!
Plays for children to perform

149. Hino sattani oo wi’eteeɗo Amaanata 1


Hari basagaare nden no teddi. Amaanata ko ka caangol woni ko ýetti nde. Ko ɗon conci tuunuɗi ɗin waɗanoo, o hoyni ɗi ka nder ndiyan, o wuppi ɗi e hoore hayre janɗude.

Hari ɗen golle hinaa weluɗe fii. Ko fii ka buruure, hari masin wuppoowo heåotaako.

Gonɗi ɗin no ila ka yeeso Amaanata faatumakenewo. O piyano kadi. Amaanata no ndaarirde hella ka ngese himo miijitoo fewndo ko gabbe maaro ɗen fanɗunoo fota.

(Hito galol doy wano o maaditornoo non)

Amaanata : "E on saa’i hari hoååe iwuåe leydi Indoneezi ndin no hewti tun, hiåe darni juulirde tosokere ka binnde leɗɗe. Mo kala no waawi yahude ton. Mi ndaariri ka budde, miɗo heɗoo fewndo ko beyti labaaɗi ɗin beytetenoo. Onsay mi naati ka nder, mi heɗii taariikaaji labaaɗi sifiiɗi ɗin fii annabi Iisaa e ko honno o maayiri ka hoore leggal altindiraangal fii men.

Mi fiåi anniye jokkugol mo, mi watta ngurndan an ɗan e juuɗe makko. Åayru mi yeetike mawåe an åen wondema mi torike e innde annabi Iisaa nden, åe monanii lan, åe piyin mi" (Lannoode galol ngol).

Amaanata wulli, kono hinaa piggal ngal woni e wullinde mo, kono ko mawåe makko åen woni e wullinde mo.

Amaanata : "Iisaa Jom an, miɗo faalaa yo mawåe åen gomɗin e innde maa nden, åe wuura fii maa, åe naata ka aljanna ñannde goo. Mi jeeji ma, wota a jaåu åe laatoo hayruåe."

Amaanata ýetti bagasaare conci nden, o hooti ka makko.

Neene (tikkere) : "Ko honɗun wonumaa e neeåinde? Yahu, tinnoɗaa! Defa maaro kon!"

Åay åe gaynii ñaamude, åe newnanaali mo kanko Amaanata yaltugol ka suudu ka o waalata ɗon.

Kono fewndo ko fow deýýi, o yaltiri ka fineeter, o dogiri ka buruure fii yahugol ka juulirde.

(Galol doy doy)

O faalanooka lutteede julde nden. Beyti ɗin e aayeeje ɗen ka Kitaabul-Muggadasi ko o ekkitii kon åeydani mo cuucal. Kono ka suudu, mawåe makko åen ko wedure woni e piyirde mo.

Amaanata rewii e saa’iiji sattuɗi gila ko o anniyii wuurangol annabi Iisaa.

Soono woo himo piyeede, kono haa jooni himo hoolii innde annabi Iisaa nden.

Åay o nawnii, yumma makko waɗi hito e ñanneejo on. O jillindiri goɗɗun e nder jardukun kun, o mocci goɗɗun ton.

Amaanata miijitii ko honɗun o haani waɗude fii no o ronkira yarirde. Ñanneejo on jonni mo jardukun kun, tun nde wootere yumma makko wi’i.

Neene : "Miɗo haani dogude ka kuri, maaro kon no sumude!"

Ñanneejo on iwtiri åaawo makko, Amaanata hibbi kisan lekki kin ka åaawo fineeter.

Si åe anndii non kon ko o waɗi!

On nanoyay fii ko feýýi kon ka yewtere aroyoore.


Yewtooåe : Fillitotooɗo, Amaanata, neene

© Copyright : CEF Allemagne

www.WoL-Children.net

Page last modified on December 14, 2021, at 10:40 AM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)