STORIES for CHILDREN by Sister Farida

(www.wol-children.net)

Search in "Fulfulde":

Home -- Fulfulde -- Perform a PLAY -- 122 (Peter’s life in danger)

Previous Piece -- Next Piece

DRAMAS -- perform them for other children!
Plays for children to perform

122. Ngurndan Petruusu ɗan no hawrude e ko hulåinii


Lampuuji ɗin ñifinaama gila ko neeåi, kono ndaygu ngun no jalbude haa jooni ka nder suudu yumma Mariyama. Hari himo saatini yimåe åen fii huunde wullinaynde: Petruusu no sokaa. O yewtuno fii annabi Iisaa, e miijo makko kanko Heroodu, hari ko huunde hulåiniinde. Hara ko jemma sakkitoro on nii adalde åe happande mo fii yo o ware? Weldiååe makko åen bontiraaka tama’u, ko fii Alla no waawi waɗude kaawakeeji. Jemma e ñalorma, hiåe toraade ...

Debbo : "Iisaa Joomiraaɗo, hita a accu Petruusu maaya."

Gorko : "Hiɗa waawi waɗude kaawakeeji. Meɗen hooli maa."

Kanko Petruusu goy? Hara hiɗa waawi ndaarude nder kaso ngon? Kitaabul-Muggadasi on no nandita e fineeter ka yimåe åen ndaarirta ko honno yimåe åen wuurirnoo e nder humondiral maååe e annabi Iisaa, gila ko neeåi buy.

Suka : "Petruusu ɗaanii. Ko honno o ɗaanorta jemma weetayɗo wareede makko?"

Jiwo : "Himo waɗaa e jolokeeje e juuɗe aynooåe ɗiɗo ɗiɗo."

Suka : "Ɗiɗooåe åen no darii ka dambugal."

Hari ngurndan Petruusu ɗan no weeåitii, yimåe makko åen no toranoo mo soono woo. Kono åe waawataano miijaade fii ko woni e feýýude kon e on jemma ka nder kaso.

Tun nde wootere, ndaygu jalbi. Malaa’ikaajo on feeñi nde wootere binde Petruusu.

Malaa’ikaajo : "Petruusu, immo, wattoɗaa paɗe maa ɗen. Ýettu burmuusu maa on, immoɗaa, yaaden."

Petruusu no seppude åaawo malaa’ikaajo on wa si tawii o hoynayno woni. Ɗun e tawde jolokooje ɗen accitii mo, aynoowo hay gooto wattanaali yili e memminagol makko ngol. Baafal janndiwal njanal ngal udditaa rewrude e junngo ngo yi’otaako. Onsay malaa’ikaajo on muti. Alla no waawi waɗude kaawakeeji!

Petruusu : "Mi hettike! Alla nelii malaa’ikaajo on fii dandugol lan e juuɗe Heroodu."

Petruusu dogi ka suudu Mariyama (Hito ko baafe ɗen hoɗɗaa kon).

Rodaasi : "Ko hombo nii?"

Petruusu : "Ko Petruusu."

Rodaasi no weltii haa tawi fewndo ko o nani hito ngon o yejjitii udditugol baafal ngal. O dogi haa ka åeya woni ton.

Rodaasi : "Petruusu no ka baafal!"

Gorko : "A feetii! Waawaa wonde."

Rodaasi : "Ko goonga, mi heɗitike hawa makko kan!"

(Hito hoɗagol baafal ngal)

Petruusu : "Udditee!"

Gorko : "Ko kanko tigi. Alla waɗii kaawake."

(Hito udditugol baafal ngal)

Debbo : "Petruusu, ko honno yaltirɗaa ka kaso?"

Petruusu fillitanii weldiååe makko åen no feýýiri non fow.

Alla no waawi waɗugol kaawakeeji, o jaabina torndeeji ɗin no ŋalɗirta en.

Hanndeere ndee, himo waɗude kaawakeeji, fanɗuɗi e mawɗi. Hoolee mo!


Yewtooåe : Fillitotooɗho, debbo, aaden, gorko, jiwo, malaa’ikaajo, Petruusu, Rodaasi

© Copyright : CEF Allemagne

www.WoL-Children.net

Page last modified on December 13, 2021, at 01:25 PM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)