STORIES for CHILDREN by Sister Farida

(www.wol-children.net)

Search in "Fulfulde":

Home -- Fulfulde -- Perform a PLAY -- 104 (Pharaoh is obstinate 4)

Previous Piece -- Next Piece

DRAMAS -- perform them for other children!
Plays for children to perform

104. Fii Cattal Fir’awna ngal 4


Haaruuna : "Muusaa, hara ko an nii? A salminaa-ma."

Muusaa : "Haaruuna, mi waawataa hoolaade. Men yi’aali ma timmii jooni duuåi 40."

Musiååe åen hirbodiri. Hari weltaare maååe nden no tiiɗi.

Alla no joganii åe golle.

Muusaa no haani ardaade Israa’iilayankeeåe, itta åe e njaggu ngun Misira. Musiɗɗo makko on no haani wallitaade mo e nder ɗen golle. Hiåe haani yahude haa ka Fir’awna, oo lanɗo huññuɗo. Ko ɗun waɗi, hiåe hanndi e cuucal buy.

Muusaa : "Fir’awna, Alla Joomiraaðo Isra'iila on no wi’ude ma : Accu jamaa an on yaha."

Fir’awna : "Joomiraaɗo? Ko hombo woni on? Mi anndaa mo. Mi anniyaaki accitugol Israa’iilayankeeåe åen åe yaha. Yaltee ɗoo."

Fir’awna hebulaaki heɗagol Alla.

Fir’awna : "Onon åee bulawuuåe! Yiltitee ka golle. O hendotaako han kadi kuɗi fii piyugol tuufe ɗen. Ɗaååanee hoore mon. Kono on piyay kadi yeru tuufe ko woowuɗon piyugol kon aranun."

Faamotaako! Jooni, åurtii sattude. Israa’iilayankeeåe åen sonkani Muusaa. O torii.

Muusaa : "Joomiraaɗo, ko fii honɗun nelanɗaa lan ka Fir’awna? Jooni, åurtii sattane ma. Huunde a waɗaali fii jattingol jamaa on."

Alla daalii : "A yi’oyay neeåataa ko mi waɗata kon Fir’awna, mi karhay mo haa o newnana on yahugol. Ko mi fodi kon, mi hunnay ɗun tigi, mi jattinay on."

Alla addii albala’uuji buy e hoore Misirayankooåe åen.

Suka : "Nde wootere kadi, o wayli ndiyan Niiluwol ngol, ɗan wonti ýiiýan. Kono Fir’awna gomɗinaali haa jooni."

Jiwo : "Buubakar, onsay totiiji ɗin hebbini leydi ndin fow. Ɗi hewti hay ka danki Fir’awna."

Suka : "Onsay ukkere marmalle tiiɗuɗe bonniti ngeseele ɗen fow."

Jiwo : "Onsay, niwre waɗi e nder balɗe tati. Kono ɗin kaawakeeji fow fellintinanaali Fir’awna. Himo yoori hoore ko feýýiti keerol."

Gorko : "Hino labaa non tawandema ɗin albala’uuji hewtaali Israa’iilayankeeåe åen ko åuri e fanɗude."

Ko ontuma non Alla feññini albala’u åurɗo tiiɗude on.

Alla daalii : "Mi addoyay albala’u goo e hoore Fir’awna e leydi Misira ndin, on wontay hettiåe."

Muusaa yahi ka Fir’awna sakkitorun ɗun.

Muusaa : "E on jemma, Alla reway e leydi Misira ndin, kala dikkuru e nder leydi Misira ndin maayay. Hay åiɗɗo maa on. Onsay a anday wonde Israa’iila no mari Alla wurɗo on."

Hara Fir’awna annditoyay ɗun ka sakkitorun? On yi’oyay ɗun ka taariika hikkotooɗo.


Yewtooåe : Fillitotooɗo, Muusaa, Haaruuna, Fir’awna, hawa Alla kan, suka, jiwo, gorko

Copyright : CEF Allemagne

www.WoL-Children.net

Page last modified on December 10, 2021, at 02:38 PM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)