STORIES for CHILDREN by Sister Farida

(www.wol-children.net)

Search in "Fulfulde":

Home -- Fulfulde -- Perform a PLAY -- 013 (Gifts for Jesus)

Previous Piece -- Next Piece

DRAMAS -- perform them for other children!
Plays for children to perform

13. Fii dokke yeɗaaɗe ɗen annabi Iisaa


Tomaasi no ndaarude soro makko ko taƴitata koo ko meltaa kon ka kunnawal. Hari hiɓe nanndita e goonga e ngaynaakooɓe ɓen, Yuusufu e Mariyama e annabi Iisaa, paykun kun. Onsay, hari himo ronki ɓay saa'i on no feƴƴa tun, si o ɗaanii non.

Hari himo hoyɗa fii dinngiraa on ka wi'eteeɗon Baytilahiimi. Aah, Tomaasi no miijaade, hara miɗo no waawi ɓadaade fota dinngiraa on.

O woni e ɓadagol, tun nde wootere o aani. Annabi Iisaa yewti mo.

Annabi Iisaa : "Ko honɗun aanin maa?"

Tomaasi : "Ko ɓay mi addanaali on dokke."

Annabi Iisaa : "Hita a aanu. Ko piiji tati mi faalaa yo a waɗanan."

Tomaasi : "Mi yeɗete ko mi jeyi kon fow. Laana leydi Teren an kan huɓɓirooka kuuran on, ordinateerji ɗi mi fijirta ɗin, e sugu mun ..."

Annabi Iisaa : "Oo'owoye, hinaa ɗun woni ko mi faalaa e yo a waɗanan; hinaa ɗun ittin mi ka kammu, addi ka aduna gaa."

Tomaasi : "E ko honɗun non faalaɗaa?"

Annabi Iisaa : "Jonnan etannde sakkitorde matematikal nde waɗaɗaa nden."

Tomaasi : "Mi gollaano fota dey ko "D" mi heåi e nder nden etannde ɗon."

Annabi Iisaa : "Ko ɗun waɗi si mi lanndii nde. Addanan soono kala ko lelli kon ka nder ngurndan maaɗa. Hiɗa faalaa waɗude ɗun?"

Tomaasi : "Mi jaɓii, mi waɗay ɗun tigi."

Annabi Iisaa : "Dokkal ɗimmal ngal mi faalaa ngal, ko tankonwal maa ɲaametee nenɗe ngal."

Tomaasi : "Mi okkataama ngal sabu mi eesii ngal."

Annabi Iisaa : "Ko ɗun waɗi si mi tori maa ngal. Addanan soono kala ko lancii kon fow ka nder ngurndaa maa. Hara hiɗa faalaa waɗude ɗun?"

Tomaasi : "Hii-hii, mi waɗay ɗun."

Annabi Iisaa : "Jooni non, dokkal an tammal ngal. Tomaasi, miɗo faalaa jaabawol ngol jaabiɗaagol ngol yumma maa fewndo ko ɓe lanndi maa no tankonwal maa nenɗe ngal eesori."

Onsay Tomaasi fuɗɗii wullude, ɓernde makko nden boni fota.

Tomaasi : "Mi ... mi fenanii mo."

Annabi Iisaa : "Tomaasi, penaale maa ɗen e ndardanɗe maa ɗen, kala huunde bonde wonde ka nder ngurndan maa hiɗa waawi addande lan ɗun tigi – ngurndan maa ɗan fow. Mi yaafanike ma, mi wallitoto ma no wuuriraa e hoore laawol feewungol. Mi wonnday e maa soono woo, mi holla maa laawol okkayngal ngol ngurndan ɗan. Hara hiɗa faalaa ɗun tigi?"

E ko honno Tomaasi faaliraa ɗun! Jooni, gomɗin e innde annabi Iisaa nden, heɗoɗaa mo.


Yewtooåe : Fillitotooɗo, Tomaasi, hawa annabi Iisaa kan

© Copyright : CEF Allemagne

www.WoL-Children.net

Page last modified on December 07, 2021, at 08:02 AM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)