STORIES for CHILDREN by Sister Farida

(www.wol-children.net)

Search in "Fulfulde":

Home -- Fulfulde -- Perform a PLAY -- 012 (Joy that never leaves us)

Previous Piece -- Next Piece

DRAMAS -- perform them for other children!
Plays for children to perform

12. Henndagol weltaare poomayankeere nden


Hari e on jemma koode no heewi ka kammu. Hari saare nden no niɓɓiti. Ka ngese ɗon, ngaynaakooɓe no jokki aynugol gureele maɓɓe ɗen. Ko golle sattuɗe non. Ɓe joganooki teddungal woo. Hiɓe aɲiranoo wano wuyɓe ɓen e hippotooɓe ɓen aɲiraa non.

Hara ɓe joganooki faabotooɗo maa dandoowo ɓe? Hara hiɓe yonndinornoo kon ko ɓe jogitoraa wa ɓurɓe ɓen e jaasude e nder jamaa on?

Si ɓe ronkii, hiɓe ɓaaraade e leggal. Kono nde wootere tun, ɓe yi’i huunde labaande. Tummbere jemma, ndaygu moolanaangu jalbi e maɓɓe. Ɓe ombi gite ɗen yeeso ngun ndaygu tiiɗungu fii no ɓe waawira yi’ude seeɗa. Hari hiɓe huli fota fota non.

Malaa’ikaajo, mo Alla neli, tippii iwde ka kammu sabu maɓɓe. Ɓay ɓe hulii, ngaynaakooɓe ɓen woni e ndaarugol imminaaɗo on immorde ka aduna Alla wirniiɗo.

Malaa’ikaajo : "Wota on hulu! Miɗo hewtinande on kibaaru labaaɗo mo welo-welo moolanaango wonanayngo jamaa on fow. Hannde, e ndee saare Daawuuda, on daɲanaama ton Danndoowo, on le ko Almasiihu on, Joomi on. E hino ko wonanta on seedee : on tawoyay boobo penu no buumaa e nder wudere, wallinaa e nder kunnawal."

Ngaynaakooɓe ɓen heɗii fota hoore hiɓe øalɗi. Dandoowo! Welo-welo molanaango hebbini ɓerɗe maɓɓe ɗen. Alla yejjitaali ɓe.

Onsay, konu malaa’ikaaɓe moolanaangu woni e mantugol Alla fii kaawake waɗuɗo on, e maanaa jibineede Dandoowo on.

Hari ngaynaakooɓe ɓen no ka faggirde, ɓe yahi ɓe tawtoyi yumma Mariyama e Yuusufu e Iisaa boobo on. Ɓe welti fota ɓay ɓe yi’ii Iisaa, Dandoowo on.

Ɗun kadi ko goonga : ko fii maa an kadi Dandoowo on jibinanaa. Toro Iisaa Joomi on yo o aru ka nder ngurndan maa, a heɓay weltaare nde lannataa haa poomaa.


Yewtooåe : Fillitotooɗo, malaa’ikaajo

© Copyright : CEF Allemagne

www.WoL-Children.net

Page last modified on December 07, 2021, at 07:58 AM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)