STORIES for CHILDREN by Sister Farida

(www.wol-children.net)

Search in "Fulfulde":

Home -- Fulfulde -- Perform a PLAY -- 069 (The showdown 2)

Previous Piece -- Next Piece

DRAMAS -- perform them for other children!
Plays for children to perform

69. Fii Tiindondiral ngal 2


Hari kopiwun suppu kun no ka hoore taabal, kono hay gooto ñaamaali taho. Julle ɗiɗi jooɗaaka e mun. Hara ɗe luttay gooto jooɗaaki e majje?

Misiyonerjo : "Ɗun aldaa e hakkil, men gollidii e Eskimooåe åen gila duuåi cappanɗe tati fii yewtugol åe fii annabi Iisaa, kono åe jaåaali gomɗinde. Åernde maååe nden no sattiri wa gilaasiije ɗen."

Sonnaajo misiyonerjo on : "Jooni non. Misiyoneråe ɗiɗo e Eskimooåe tato yahii ka hoore gilaasi, åe anndaa wondema guuwe tiiɗuɗe ɗen no arude. Hiåe maayude, awa kadi mbileejo on jalay åe tun woni."

Misiyonerjo : "En tumbindirtaa juuɗe, wonen e toragol. Si ko yiɗi annabi Iisaa, o danday åe, himo yeɗaa kala bawgal ka kammu e ka hoore leydi."

Fewndo ko åe torotoo, baharu on immii. Guuwe tiiɗuɗe honki koåolal gilaasi wongal ngal ka baharu. Eskimooåe jowo wonåe ka hoore puusirkun kun no sonkude fii ngurndan maååe ɗan.

Muusaa : "Gilaasi on muncii! Hiɗen maayude!"

Eskimoojo : "Accee bareeji ɗin doga."

Muusaa : "Yahee! Hewten ka pencen hara ko en hisuåe!"

Bareeji ɗin dogi ko woɗɗi. Åunndu ndun sarki ndiyan ɗan dow. Kunte gilaasi buy ombi laawol ngol. Fayda no åe anndiraa, åe hewti ka pete no åe anndiraa. Ko puusirtee kon saggii hakkunde kammu ngun e ndiyan ɗan. Bareeji ɗin waawataa han kadi dogugol. Muusaa yiltitii. Åernde makko nden fayda accii piddaade. Koåolal gilaasi janal ari e maååe. Ngal muncay åe ka pete. Muusaa no ewaade faabo e annabi Iisaa.

Muusaa : "Iisaa Joomi, wallito men!"

E nder hawa tiiɗuka, huntere gilaasi no dirtude wa si ko otowal jippotoo e hoore sottirkun kun, yhetti kun, bugii ka leydi.

Muusa e Eskimoojo on : "Hisinaama! En hisinaama!"

Onsay guuwere goo toowude ari, hewti, nde bugitii yimåe åen fow. E nder ko åe loppii kon, åe yhawi dow, åe hewti e nokkuure ka hiwitorde woodi. Åe tampuno balɗe jeenay boneeji hulåiniiɗi. Onsay, ka sakkitorun fewndo ko gilaasi on yoorunoo fota, hiåe waawi hooutude ka maååe. Alla hisinii åe. Oo wi’eteeɗo Colli no sutii åe ka woɗɗitii.

Cellu : "Kuppa, hiåe arude! Hiåe arude!"

Korka : "Homåe?"

Cellu : "Misiyoneråe åen. Annabi Isiaa foolii ka foolotiro doole!"

Korka : "Gasataa! Åawto balɗe jeenay feyyhude e oo bone ɗee guuwe tiiɗuɗe, hay gooto artataa no wuuri."

Mbileejo on acci åe yahi ka baharu, o hajaaki åe. Hiåe ronki kono hiåe selli, yimåe åen artii ka maååe. Ko kaawake immorde ka Alla.

Kuppa jaåi ɗun, o gomɗini annabi Iisaa. Sabu weltaare nden, goɗɗo dogi ka juulirde, o tappi talenru ndun. Buy e Eskimooåe åen gomɗini annabi Iisaa gila nden ñannde.


Yewtooåe : Fillitotooɗo, misiyonerjo, debbo misiyonerjo on, Eskimoojo, Korka, Cellu

© Copyright : CEF Allemagne

www.WoL-Children.net

Page last modified on December 09, 2021, at 10:56 AM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)