STORIES for CHILDREN by Sister Farida

(www.wol-children.net)

Search in "Fulfulde":

Home -- Fulfulde -- Perform a PLAY -- 044 (The witch doctor rants 3)

Previous Piece -- Next Piece

DRAMAS -- perform them for other children!
Plays for children to perform

44. Ñanneejo on tikki 3


TaïBu : "Neene, ndiyan ɗan fuɗɗike saayhude."

Neeniraawo on : "Hino moyyhi fota, yo TaïBu, sabu ndiyan ɗan ittay mbulaari ndin."

TaïBu : "Men yi’aali oo wi’eteeɗo Malaaɗo. Hara o maayii?"

Neeniraawo on : "Mi sikkaa ɗun."

TaïBu : "Kono baaben wi’ii wonde ruuhuuji bonɗi ɗin waray mo åay soono kala himo haala fii annabi Iisaa."

Neeniraawo on : "Meɗen gomɗini wonde ko Alla makko on åuri dolnude. Woy, koyngal an ngal."

Yumma TaïBu mortike, koyngal ngal no muusude åe. E ko honno non jooni o hootirta ka makko? Åe hewtiti ka suudu e ley ndiyan tiiɗuɗan ko saayhata, åe hewti ka suudu sahaabaajo on, åe hoɗɗii baafal ngal. Ko hombo udditani åe baafal ngal? Ko Malaaɗo! Himo wuuri.

Malaaɗo : "Naatee, hiɗon waawi yornude conci mon ɗin ka yiite."

Nde tawnoo hiåe yawdude koyngal yumma makko ngal, TaïBu suppitii.

TaïBu : "A maayay. Ben maa huɗirii ma mayde. Miɗo huli! En haanaa luttude ɗoo."

Malaaɗo : "A haanaa hulude. Gere waawataa barminde lan, åayru ko annabi Iisaa woni Joomi an on, e ko kanko dandatan lan."

Neeniraawo on : "Malaaɗo, mi heɗitino ma ka yeeyitirde. Miɗo hoolii yewtereeji maa ɗin gila nden nyannde miɗo wonndi e åuttu ka nder åernde an."

Yewtere nden weltinii yumma makko, kono TaïBu hari no huli haa jooni ben makko. Si tawii mi heɗike fii ɗun ... hiåe ronki fewndo ko åe hewtitit ka suudu. Saa’i on åurtay tun hulåinaade. Waabiliire waɗi, ndiyan saayhi ko juuti. Caangol ngol heewii haa yawtiti ɗate ɗen no heewi ndiyan, hari e ɗen balɗe ɗon gooto suusataa yaltude ka yaasi. (Hito hoɗɗagol baafal ngal)

TaïBu : "Ko hombo nii?" (Hito udditugol ngol baafal ngal)

Ureymatu : "Malaaɗo, ko honɗun addu maa ɗoo?"

Malaaɗo : "Leydi ndin accitike. Sabu kaanere saa’i on, kunte pete ɗen accitike. Yaltee ka cuuɗi mon, si wonaa ɗun loope ɗen mutinay on."

Umaru : "Ko anngal hakkil non. Meɗen ɗoo. Ruuhuuji ɗin dannday men."

Malaaɗo : "Ɗi gaynataa faabagol on. Ko Alla wurɗo on tun waawi faabaade si hawrii on gomɗinii innde makko nden."

Umaru : "Mi faalaaka nanugol ɗun. Iwu ɗoo! Yaltu ka nder suudu an!"

Adalde yo Malaaɗo, o wakkilini madaamu Ureymatu.

Malaaɗo : "Madaamu Umaru, hita a hulu. Alla no wonndi e maa."

Malaaɗo yaltu tun ka suudu fewndo ko Umaru yhetti himpaare makko åurde nden janɗude, o yalti ka suudu himo monii.

TaïBu : "Baaba accu, hita a waɗu ɗun!"

Jokkitoɗen ka taariika hikkotooɗo.


Yewtooåe : Fillitotooɗo, neeniraawo, TaïBu, Ureymatu, Malaaɗo, Umaru

© Copyright : CEF Allemagne

www.WoL-Children.net

Page last modified on December 08, 2021, at 02:16 PM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)