STORIES for CHILDREN by Sister Farida

(www.wol-children.net)

Search in "Fulfulde":

Home -- Fulfulde -- Perform a PLAY -- 152 (Pass it on 2)

Previous Piece -- Next Piece

DRAMAS -- perform them for other children!
Plays for children to perform

152. Waɗee bolol 2


Oo’owoye, åe ɗamajan åen nayo habbanooki ɗun fewndo ko åe yollotoo ka nder daaka ayåe maååe åen, nawnuåe e weelaaåe.

Mo Ɗamajan goo 1 : "Hara mi yi’iray ɗun gite an ɗen? Ɗun hinaa ko laatotoo, wonaa goonga!"

Mo Ɗamajan goo 2 : "E ko non le woniri! Daaka kan waɗoraa! Ayåe åen eggii!"

Mo Ɗamajan goo 1 : "No gasa hara ko pilcol."

Kono wonaa pilcol. Åee Siriyankeeåe hundituåe saare Samariiya nden gila ko neeåi e åen faalanooåe weelingol Banii-Israa’iila’en alaano ton.

Ko hombo woni ko raɗii åe?

Kitaabul-Muggadasi on no yewti en fii on gundoo : Alla jom ngurndan ɗan on waɗanii åe hawa tiiɗuka iwrude ka dow wondude e konu moolanaangu. Åay non hiåe miijaade wondema Israa’iila’en jonnindiri juuɗe e koneeli go’o, åe yalti e nder kulol, åe dogiri hawjere.

Alla waɗii oo kaawake ka mutal naange wano åe ɗamajan åen nayo huuwirnoo non tigi, åe yahi åe hollitii e ngaño on.

Hari ko mayde nden åe habbii, e hin-le non ko ngurndan ɗan woni ko åe heåi.

Mo Ɗamajan goo 1 : "Ñaameteeji buy! Haa jooni mi waawataa hoolaade ɗun."

Mo Ɗamajan goo 2 : "Ɗun ko njelu! Ndaaree! Conci, kaŋŋe e kaalisi."

Åe ñaami, åe yari. Wano koyɗol, hiåe yahude e nder daaka kan.

Mo Ɗamajan goo 1 : "Ko huuweten kon hinaa ko feewi. Men waawataa miijaade fii amen tun. Meɗen haani haalande åen wonuåe ka nder saare ɗen kumpite moýýe. Sabu si en deýýii, hara åeya no maayude heege. Haray en tawaaåe e warugol åe."

Lanɗo on sikki wonde ɗen kumpite ko ɗayne immorde ngaño maååe on. Kono hari yimåe åen fow no eggidude ka sera saare, mi tawi ɗun ko goonga, åe hippii daaka Siriyankeeåe åen.

Ofisiyeejo jalunooɗo on yaaåaa ɗun woni sabu mayde makko fewndo ka dambugal saare.

Ɗun laatori wano Joomiraaɗo on daalirnoo non tigi.

Goɗɗo feññinii kumpite moýýe ɗen. On mo gomɗinii, daɗii. No moýýi hara goɗɗo fankaali.

Mi annditi ko annabi Iisaa maakunoo kon : Miɗo wuuri, onon kadi men hiɗon wuuri.

Himo faalaa yo yimåe åen wuuru. Ɗun non hinaa fii wuurugol tun, kono ko wuurugol haa poomaa.

Yogaaåe humpitaaki fii ɗun. Ko ɗun si hiɗen haani humpitude kumpite moýýe sifiiɗe ɗen fii annabi Iisaa. Hara hiɗa waɗude ɗun an kadi?


Yewtooåe : Fillitotooɗo, mo ɗamajan 1, mo ɗamajan 2

© Copyright : CEF Allemagne

www.WoL-Children.net

Page last modified on December 14, 2021, at 12:33 PM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)