STORIES for CHILDREN by Sister Farida

(www.wol-children.net)

Search in "Fulfulde":

Home -- Fulfulde -- Perform a PLAY -- 134 (STOP 2)

Previous Piece -- Next Piece

DRAMAS -- perform them for other children!
Plays for children to perform

134. DAREE 2


Jiwo : "Fii Duɗal ngurndan ɗan 1. Hannde en janngay maande wi’eteende nden DAREE!"

(Hito ko otooje ɗen yahata kon)

Gorko : "Hara o feetii? O doginii otowal ngal haa o feýýintinii uyngo ngon rewrude ka windii ɗon ka ɗoworgal DAREE."

Jiwo : "No gasa hara himo hawji."

Ka nder Kitaabul Muggadasi, hiɗen janngude fii aaden hawjuɗo kanko kadi. Hari himo metti eååande. Hari yimåe åen fow no huli mo. Himo joginoo miijooji warugol hoore. O tampinii yimåe laaåuåe buy.

Saawulu : "En mulinay kala almasiiyaajo. Kala aaden wi’uɗo wonde Iisaa ko Åiɗɗo Alla. Mahin ka wi’etee ɗon Damaasi."

Himo faalaa nangude woråe e rewåe. Yottinoowo mawɗo sadaka on newnani mo waɗugol ɗun.

(Hito yahooåe) Saawulu no yahude no åuriri yaawude. Tun nde wootere o dartii.

O yi’i ndaygu immorde ka kammu, ngu hundi mo.

Iisaa : "Saawulu! Saawulu! Ko fii honɗun wonɗaa mi cukkanaade?"

Saawulu : "Ko a hombo nii, yaa an Joomi an?"

Iisaa : "Ko min woni Iisaa on mo wonɗaa cukkaade. Immo. Naataa Damaasi, mi yeetoto ma ko haanuɗaa waɗude."

Yimåe yaadaynooåe åen e Saawulu nani hawa kan, kono åe alaa yi’ude hay gooto. Fewndo ko Saawulu immii, tawi o bumiɗiino. Wondiååe makko åen ɗowi mo haa ka saare.

Annabi Iisaa darnii Saawulu. O faami wondema ngurndan makko ɗan no jokki laawol aaliingol. Hari himo sikka ko mo Alla. Kono hinaa goonga! Si en wondaa e annabi Iisaa, haray en fow hiɗen sutanii laawol bongol ngol ka nder ngurndan men. Hiɗen jokki laawol ngol hewtintaa en ka aljanna. Ko laawol hulåiniingfol nii. Ko ɗun si annabi Iisaa darnani Saawulu e woååe goo kadi.

Jiwo : "Haa hande mi yi’aali ndaygu."

"Tindinoore daragol ngol" ka Alla no waawi gollirde no sertiri e mo kala.

Gorko : "Ɗun no waawi wonde aksiden maa nawnaare, e piide misal. Ko honno woniranno maa an?"

Min "Daragol" an ngol ko e waaju iwi. Alla huutoray kadi yimåe no åe wonira maande fii ndarnugol woååe goo.

Jiwo : "Ko honɗun non heåunoo Saawulu?"

O qirritii wonde himo e hoore laawol bongol ngol, onsay o torii Alla. Åay balɗe tati feýýii, neɗɗo ari ndaarugol mo.

Hanaaniiya : "Ko an yo Saawulu musiɗɗo an, ko Iisaa Joomi on woni ko imminimmi fii yo a wuntu. Awa kadi fii yo a heewu Ruuhu Seniiɗo on, fii no hettitiraa doole fii jokkitagol yaadu ngurndan maa ɗan."

Fewndo onsa’i, Saawulu wunti.

Gorko : "Åawto ɗun non, ??? onsay non?"

Almasiiyaaåe åe o faalanoo åen warude wontii yiååe makko åuråe hiååaade åen. O ardii yogaaåe haa e annabi Iisaa, o holli åe laawol ngol.


Yewtooåe : Fillitotooɗo, jiwo, gorko, Saawulu, annabi Iisaa, Hanaaniiya

© Copyright : CEF Allemagne

www.WoL-Children.net

Page last modified on December 13, 2021, at 04:47 PM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)