STORIES for CHILDREN by Sister Farida

(www.wol-children.net)

Search in "Fulfulde":

Home -- Fulfulde -- Perform a PLAY -- 087 (I don’t want to live any more)

Previous Piece -- Next Piece

DRAMAS -- perform them for other children!
Plays for children to perform

87. Mi lannii haaåude ngurndan


Ka duɗe o jonnitaama golle makko ɗen. Hari Sandra no weltii fota. Hari himo hawji hollitugol mawåe makko åen golle makko ɗen ka lekkol. Hari kanko e Kile hiåe seedi. O ýettiri doy saaku makko bambeteeɗo on ko ñallal ngal lanni.

Buniyamiinu : "Ko an yo Kile, mahin ka ley fii dogingol welo on e oo ñalorma kaa?"

Kile : "O’oowoye, hinaa hannde."

Buniyamiinu : "Accu nduu fijidaaru maa. Hara hiɗa faalaa ɗaanaade ka lekkol?"

Kile : "Yahu an tun. Mi faalaaka hootude. Mi gollaali buy ka lekko ka matematikal e ka ekkitagol haala. Si ben an yi’ii ɗun, åe waray lan, ngurndan ɗan lannii lan mettitude. Mi jogaaki hakkil, mo alaa hakkil muybaa."

Buniyamiinu : "Accu goy haalugol suga ɗii haalaaji bulawuuji. Ben maa no yiɗu maa fota, åe soodanii ma dokke labaaɗe."

Kile : "Ben an? Ko hoore maååe e golle maååe ɗen tun åe yiɗi. Ko heddii kon fow hittanaa åe."

Buniyamiinu : "Ben an woniraa non aaden mawɗo, åe wattanii yili e an woo tuma nde waɗu mi ko boni. Onsay åe sonkiranay lan no tiiɗiri. Hiåe bonaade e lan tigi. Saa’iiji no ara ka tawata mi faalaaka han kadi wuurude."

Kile : "Ko honno fewndorɗaa hannde?"

Buniyamiinu : "Hannde, miɗo anndi annabi Iisaa no woodi, himo yiɗin-mi, hay si tawii mi fuuyii maa mi yanii. Miɗo waawi yaade haa e makko, hay si golle ɗen moýýiraali lan. Ko kanko woni giɗo an on, wurin mi waawataa yi’ugol mo, miɗo anndi himo wondi e an soono kala, mi haanaa heåugol doole, miɗo waawi hay wullugol yeeso makko. Ɗun no moýýanini lan."

Kile : "Hino moýýan-maa. Si tawno min kadi mi waawayno gomɗinde wano gomɗinirɗaa non."

Buniyamiinu : "Mahin ka ngayka kan woni ɗon, yewten. Hara hiɗen waawi yaadude ka maa? No gasa hara ben maa monotaako si goɗɗo yaadii e maaɗa?"

Kile : "Ɗun no moýýi. Ko a goreejo an haqiiqaajo."

Buniyamiinu : "E si gurte ɗen lannii non, haray en waaway waɗidude ndartal ngal nde wootere."

Hari hino labaa fii yo Ben an yahu ka weldiɗɗo makko on. Kono Kile kan weltaaki ɗun. Onsay kaawake waɗi : ben makko monanooki fewndo ko o yi’i golle ɗe Kile waɗi ɗen ka lekkol ka ndartal. O wi’i kanko kadi o hendotanooko golle moýýe ka ndartal fewndo ko o janngaynoo ka duɗal.

Wuri hino satti nde tawi mawåe åen no habbii golle timmuɗe.

Kono kanko annabi Iisaa wonaa non o wa’i. Ko no wonirɗaa non o jogorta maa. Himo yiɗidu maa e doole maa ɗen e lo’ere maa nden. Himo anndi wondema hiɗa waawi huuwude piiji buy, himo anndi kadi ɗi weeåanaa-ma ɗin. Himo faalaa wallitaade ma. Awa heåu cuucal, hooloɗaa mo. A wonataa tun arano ka duɗal maaɗa nde annduɗaa annabi Iisaa, kono o wallitoto ma no huuwira yeru maa on. Himo waawi okkugol ma needi e weltaare ka lekkol.

Suusu, hooloɗaa mo. A waaway huuwude åuri ko miijiɗaa kon e dow ballal annabi Iisaa!


Yewtooåe : Fillitotooɗo, Buniyamiinu, Kile

© Copyright : CEF Allemagne

www.WoL-Children.net

Page last modified on December 10, 2021, at 10:30 AM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)