STORIES for CHILDREN by Sister Farida

(www.wol-children.net)

Search in "Fulfulde":

Home -- Fulfulde -- Perform a PLAY -- 079 (Invaluable)

Previous Piece -- Next Piece

DRAMAS -- perform them for other children!
Plays for children to perform

79. Anndotaako coggu ngun


(Hito untagol ka nder ndiyan) Waañoowo lambiri ndin on ko Indiyenjo o ukkorii doy ka nder baharu. Weldiɗɗo makko åurɗo hiååaade on no wi’ee Daawuuda Maali, hari himo habbii ka nder laana haa nde hoore makko faatuma-keneere nden yaltita kadi. O udditiri geegerewal ngal laåi wonki kin ka jiifa makko.

Daawuuda Maali : "Raafihu, ko a fubbotooɗo kelɗuɗo. Ndin lambiri ko mbuuɗi buy."

Raafihu : "Hiihi, nde bonaa dey."

Daawuuda Maali : "Hara åuri ndii lambiri ɗoo no heåoo?"

Raafihu : "Miɗo jogii wondi ka suudu åurdi ndii ɗoo hittude."

Daawuuda Maali : "Ndii ɗoo no nandanimi wa si ndi aldaa e ella. Gite maa ɗen no yiita ellaaji wurta ko feýýiti keerol."

Raafihu : "Ko ɗun woni ko wi’ataa soono kala fii ko fewti kon Alla maa on. Yimåe åen no miijii wonde hiåe moýýi, kono an hiɗa wi’ude wonde Alla no yi’a ko honno åe woniri ka nder."

Daaawuuda Maali : "Hiihi, ko goonga. Kono himo faalaa yeɗude mo kala åernde laaåude. Ko dokkal immorde ka Alla. Hara a faamii ɗun?"

Onsay, yimåe åen ɗiɗo hewti ka pencen.

Raafihu : "Daawuuda, ɗun hinaa ko satti fota non. Miɗo townitii haa ka mi jaåa ngal dokkal ɗon. Miɗo faalaa waɗude goɗɗun fii hendagol ɗun. Hara hiɗa sutii hajjunkeejo on too? Himo seppa o wattaaki paɗe e hoore kaaýe seeåuɗe ɗen haa o hewtoya e ndee nokkuure wi’eteende Calcutta. Mi seppiray koppi an ɗin haa mi hewta e ndee nokkuure wi’eteende Delhi."

Daawuuda Maali : "Raafihu, ɗun no åuri 600 milesji (965,61 Kilomeetere). Adii a hewtude ka fokkituɗaa ɗon, a maayay sabu ko ýiiýan maa ɗan wondi kon e tooke."

Koo ko Daawuuda Maali yewti fow alaa ko hitti e nder mun. Balɗe seeɗaaje feýýi.

(Hito hoɗɗande baafal ngal)

Daawuuda Maali : "Raafihu, hara ko an? Naatu."

Raafihu : "Daawuuda, janngo mi fuɗɗoto hajju makko on, miɗo arde mi yewta maa fii åiɗɗo an on ado yo mi fokkitu."

Daawuuda Maali : "Hara hiɗa mari åiɗɗo?"

Raafihu : "Ko kanko woni waañoowo åurɗo kelɗude on fii yiitugol lambiri ndin ka sera baharu indiyenåe åen on. Himo faalaa yiitude åurdi ndin e labeede. O yiitii, kono åay himo ka ley ndiyan e nder saa’i juutuɗo haa, o maayi ko yaawi åawto (hito wullaandu ndun). Åay ko an woni giɗo an åurɗo hiååaade on, mi okkete lambiri ndi o heåi ndin."

Daawuuda Maali : "Raafihu, hino labaa! Ella alaa! Kono feere goo woo alaa no mi jaåira ndi, mi jonnay guluuje 10.000 Roupies fii hendagol ndi."

Raafihu : "Kono a waawataa soodugol ndi!"

Daawuuda Maali : "Si tawii coggu mayri on no åuri ɗun, mi gollay fii no mi hendora ndi."

Raafihu : "Daawuuda, coggu ndii lambiri andotaako. Åiɗɗo an on ko ngurnda makko ɗan hendori ndi."

Daawuuda Maali : "Raafihu, ko ɗun tigi woni ko mi yewtu maa fii Alla. Dokkal makko ngal fii kisiyee on waawataa soodeede. Hinaa sabu kuuɗe men moýýe ɗen maaɗun ko hajjeten kon. Ko dokkal Alla sabu lanndanike mo ko satti, e maanaa annabi Iisaa, Åiɗɗo Alla on, ngurndan makko ɗan tigi. Hara a waawataa jaåude ngal dokkal hannde?"

Raafihu : "Mi faamii jooni. Ɗun jarii ngurndan Åiɗɗo makko on, miɗo faalaa jaåude kisiye makko on hannde."

Kisiyee on ko dokkal Alla fii maa an kadi.


Yewtooåe : Fillitotooɗo, Daawuuda Maali, Raafihu

© Copyright : CEF Allemagne

www.WoL-Children.net

Page last modified on December 09, 2021, at 11:26 AM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)