STORIES for CHILDREN by Sister Farida

(www.wol-children.net)

Search in "Fulfulde":

Home -- Fulfulde -- Perform a PLAY -- 031 (Alarm on the farm)

Previous Piece -- Next Piece

DRAMAS -- perform them for other children!
Plays for children to perform

31. Hawa holluka bone on ka marga


Hara hiɗa anndi Tijaani? Himo wuuri e nder marga senngo ñaamo leydi Ameriki ndin. Fewndo maanditannde jibinannde makko nden waɗetenoo, o henndino cofun keccun. Kanko tigi Tijaani hari himo dankii kun, o ayni kun. Seeɗa seeɗa, kun ari e janɗude, kun wonti gertogal. Woofoonde neteere nden wontii leeåi raneeji, ko ɗun si Tijaani innani ngal madaamu Danewal. Ka foronfoññe on woni ton, o darni ñaka, nde madaamu Danewal joori woofoonde woo, o humpitayno yimåe åen fow.

(Herugol ngol)

Wano abbere nden fuɗirta non ka ngese åurta mawnude, ko wano non madaamu Danewal kadi joorirta boofo.

Tijaani : "Neene, ko honɗun woni e heåude madaamu Danewal? Ngal accii joorude jooni, hingal suuɗorde ka gabbe ngese ɗen wontiri ton."

Neeniraawo on : "Habbo tuun, yo Tijaani."

Yumma jali yewtere maååe nden. Ko åay jonte seeɗa feýýii, si Tijaani anndi ko honɗun addi ɗun.

Tijaani : "Neene, Neene, ndaaree!"

Ka nder ngese, Madaamu Danewal yahi wondude e lappi cofoy koy. Hari Tijaani no weltii.

(Hito gertooje ɗen)

Ñannde goo, hari faabee no wutteede sabu ko yiite ngen waɗi kon. Ngese remaaɗe ɗen no sumude. Hari neeåataa yiite ngen hewta marga on.

Tijaani : "Ko honto madaamu Danewal woni? Hingal ka ..."

Tijaani faalanooka heåude sugu ngon miijo ka sakkitorun fewndo ko o ɗabbaa hen fow ka nder ngesa. E ko honɗun waɗi? Tidjaani yi’i ka caape madame Danewal ɗen sumi. O ýetti ngal. Ka ley gertogal, o tawi ton cofoy koy fow no diwna hikoy hiååondiri.

Tijaani : "E ko honno ɗun gasirta?"

Neeniraawo on : "Kulle ɗen no yi’a bone saatiiɗo on. Åay yiite ngen åadike, cofoy koy ɗaååi ka koy suuɗoo ka neene makkoy. Gertogal ngal no waawunoo wiirude, kono cofoy koy kankoy koy waawataa. Neene Danewal no yiɗi cofoy mun tosokoy koy, ko ɗun si ngal poodhi gabitti ɗin e makkoy, yo yiite ngen sunnu ngal edii yo nge sunnu cofoy koy. Ngal waɗii hoore maggal sadaka fii no coppi dhin daɗira."

Baabaajo on : "Awa non giggol annabi Iisaa ngol no nandita e sugu kon ko feýýi ɗon. Tijaani, annditu wondema annabi Iisaa okkitirii ngurndan makko ɗan e fee anniye fii no wuuriren enen."


Yewtooåe : Fillitotooɗo, Tijaani, neeneejo on, baaba on

© Copyright : CEF Allemagne

www.WoL-Children.net

Page last modified on December 07, 2021, at 03:20 PM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)