STORIES for CHILDREN by Sister Farida

(www.wol-children.net)

Search in "Fulfulde":

Home -- Fulfulde -- Perform a PLAY -- 026 (A friend betrays Jesus)

Previous Piece -- Next Piece

DRAMAS -- perform them for other children!
Plays for children to perform

26. Fii no weldiɗɗo annabi Iisaa on janfori mo


Giɗo kaa gaño? Ko honɗun miijiɗaa?

Himo yaha tinna e ɗee ɗate faaɗuɗe wonɗe e ndee saare wi’eteende Yerusalaam.

Himo aani, himo yeýýitoo, ka sakkitorun, o hewti ka suudu yottinoowo mawɗo sadaka on. Hari eååooje waɗanoo ma e gundoo. Åen yimåe no faalaa warugol annabi Iisaa. Goɗɗo udditi baafal ngal, o ŋalɗi ko o yi’i kon ɗon taalibaajo annabi Iisaa.

Giɗo no yahude ka gaño – ko honɗun ɗun firi?

Yudaasi : "Ko honɗun okkoton mi no mi yeetora on ka waawoton nangude annabi Iisaa?"

Moosande wondude e yawre no yaltiti ka geece åeya yimåe.

Hooreejo mawɗo yottinoowo sadaka on : "Men okkete tammaaji cappanɗe tati kaalisi."

Yewtere nden juutaali. Yudaasi yalti ka tata himo weltii.

Fonndo ngon : "Yudaasi, ko a taalibaajo annabi Iisaa. E ko honno waawirtaa janfagol mo sabu tammaaji seeɗa kaalisi?"

Fondo makko ngon happanii mo. Ko timmata duuåi tati, hari – himo nandita – wa giɗo, kono åernde makko nden no woɗɗitii annabi Iisaa. Jooni non, o habbike saa’i hawruɗo on fii janfagol annabi Iisaa. Kono annabi Iisaa no anndi kala huunde; himo andi kala aaden e cenɗe ɗen fow. Ko non ɗun feýýirnoo.

Annabi Iisaa no anndi wonde himo haani maayude, himo toraade e ndee nokkuure wi’eteende Jatsaymaani.

Tun nde wootere, hito waɗi. Yudaasi e suufaaåe åen hewti hiåe jogii lampuuji e kaafaaje.

Giɗo kaa gaño?

Annabi Iisaa yewtuno ko neeåaali wondema : "Kala mo aldaa e an, haray ko gaño an."

E fee lunnagol mo, ɗun ko seedee welduåe, Yudaasi no janfaade Joomi makko on.

E nder ko åuri maƴaango yaawude, suufaaåe åen suppitii, åe nangi annabi Iisaa, åe waɗi mo e joge.

Åe waɗi hunƴeendi e hoore makko. Åe piyi mo, åe piyiri mo cabbi, åe tutti mo ka yeeso. Onsay, åe naåi on mo bonna hay huunde haa ka ñaawoowo on.

Seditotooåe fenaande nden no tooñude. Hooreejo aynooåe Juulirde Mawnde nden ewnii wi’I :

Hooreejo aynooåe Juulirde Mawnde nden : "A alaa hay huunde ko jaaboɗaa fii ko tooñaɗaa kon?"

Annabi Iisaa fanki, o wowlaali hay huunde.

Hooreejo mawɗo yottinoowo sadaka : "Yeeto men jooni – si ko an woni Åiɗɗo Alla on!"

Iisaa : "Ko min."

Yimåe : "Gasataa!"

Yimåe : "Men hoolaaki ɗun!"

Yimåe : "Ko wareteeɗo!"

Yimåe : "Nanngee mo!"

Yimåe : "Bee o waree!"

Åe faalanooka hoolaade. Ko honɗun non?

En yi’oyay ɗun yeeso ka taariika hikkiiɗo.


Yewtooåe : Fillitotooɗo (e fonndo), Yudaasi, hooreejo mawɗo yottinoowo sadaka on, Hooreejo aynooåe Juulirde Mawnde nden, Iisaa, yimåe åen

© Copyright : CEF Allemagne

www.WoL-Children.net

Page last modified on December 07, 2021, at 10:06 AM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)