STORIES for CHILDREN by Sister Farida

(www.wol-children.net)

Search in "Fulfulde":

Home -- Fulfulde -- Perform a PLAY -- 027 (Jesus dies on the cross)

Previous Piece -- Next Piece

DRAMAS -- perform them for other children!
Plays for children to perform

27. Fii no annabi Iisaa maayiri ka leggal altindiraangal


Paykun : "Miɗo miijii wondema hino hulåini fota haa ka Yudaasi ara e janfagol annabi Iisaa."

Paykun : "Ko fii honɗun annabi Iisaa salorii tippirde e maååe? Himo waawunoo hettinde hoore makko."

Ko goonga, himo waawunoo, kono o jaåi yo wonir non.

Paykun : "Mi faamaali."

Ko Åiɗɗo Alla on arani ka aduna ko fii maayugol sabu junuubaaji men ɗin. Ko yeddugol men ngol e bonnere men nden woni ko sendi en e Alla. Awa kadi njoddi junuubu ko mayde. Annabi Iisaa jaåii ronnditanaade en ɗen lette, fii no o moýýintiniri kadi naåidal men ngal e Alla.

Paykun : "Eyyoo, mi faamii non jooni."

Ñaawoowo on waɗii anngisaare sakkitorde nden. Nde jamaa on woni e annditude fii ko åe jattinaa kon leydi Misira, ñaawowo on accitay naadaaɗo kaso gooto.

Pilaatu : "Ko hombo mi yaltinta ka kaso e ndee hitaande ɗoo? Ko annabi Iisaa kaa ko Barabaasi?"

Ka haqiiqa, Pilaatu no faalanoo accitude annabi Iisaa edii oo aaden ittowo hoore wi’eteeɗo Barabaasi, ko ɗun si o lannditii åe kadi ɗimmun, o wi’i :

Pilaatu : "Hara hiɗon faalaa yo men accitan on Barabaasi kaa yo men accitu annabi Iisaa?"

Jamaa on : "Ko Barabaasi! Ko Barabaasi men faalaa yo accite!"

Pilaatu : "E ko honɗun mi waɗata non annabi Iisaa?"

Jamaa on : "Fempee mo! Fempee mo!"

E ko ɗun o waɗi. Åiɗɗo Alla on ronndii leggal altindiraangal ngal, ýiiýan no sinta ka åaawo makko e ka hoore laawol hewtinayngol haa ka hoore fello ka wi’etee ɗon Golgotaa fii no o maayirana en. O anniyani hoore makko kanko tigi maayugol lonto men, e maanaa mayde nde hannduɗen e mun nden. E nder wattuuji jeego’o, annabi Iisaa no ka hoore leggal altindiraangal. Ado o timmude, o yewti ɗii konguɗi åurɗi konguɗi ɗin fow hittude ka aduna :

Iisaa : "Timmii!"

Onsay o ombi gite makko ɗen, o maayi fii junuubaaji aduna on fow.

Kala on gomɗinɗo annabi Iisaa, o jogondiray e Alla, o heåa ngurndan poomayankejan ɗan.

Hara hiɗa gomɗini ɗun?

Fewndo ko Åiɗɗo Alla on maayata, kammu ngun niååiti – tumbere ñalorma! – Leydi ndin dimmbii. Hooreejo suufaaåe åen ŋalɗi, o wi’I :

Hooreejo sufaaåe åen : "Pellet oo ko Åiɗɗo Alla on!"

Kiikiiɗe, annabi Iisaa wallinaa e nder yenaande, kono o luttaali nder ton. Ko åuri labeede kon no yeeso!

Mi yewtete fii ɗun fow ka taariika hikkotooɗo.


Yewtooåe : Fillitotooɗo, fayåe åen ɗiɗo, pilaatu, jamaa on, Iisaa, hooreejo suufaaåe åen

© Copyright : CEF Allemagne

www.WoL-Children.net

Page last modified on December 21, 2021, at 12:25 PM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)