STORIES for CHILDREN by Sister Farida

(www.wol-children.net)

Search in "Cebuano":

Home -- Cebuano -- Perform a PLAY -- 027 (Jesus dies on the cross)

Previous Piece -- Next Piece

MGA DRAMA -- ipasundayag kini alang sa imong mga higala!
MGA DULA angayan ipasundayag sa mga bata

27. Si Hesus namatay sa krus


Bata: “Ako naghunahuna nga kani usa ka makalilisang alang kang Hudas ang pagbudhi kang Hesus.”

Bata: “Nganong si Hesus wala makig-away kanila? Siya mahimong makaluwas sa Iyang kaugalingon.”

Kini mao ang tinuod, Siya makahimo unta, kinahanglan nga niining paagiha.

Bata: “Wala ako makasabot niini.”

Ang Anak sa Dios mianhi sa kalibotan aron sa pagpakamatay alang sa atong mga sala. Pinaagi sa pagkamasupilon ug sala ang matag tawo nahimulag gikan sa Dios. Ug ang bayad sa sala mao ang kamatayon. Si Hesus gusto nga mokuha niining silot diha sa Iyang kaugalingon, aron sa pagpasig-uli sa pakig-ambitay uban sa Dios pag-usab.

Bata: “O, Ako nakasabot na niini karon.”

Ang kataposang desisyon nahimo pinaagi sa maghuhukom. Sa matag higayon ang nasod magsaulog sa ilang kagawasan paggawas sa Ehipto, ang maghuhukom motugot sa usa ka piniriso nga mahimong gawasnon.

Pilato: “Kinsa ang kinahanglan nga akong buhian gikan sa prisohan niining tuiga? Si Hesus ba o si Barabas?”

Sa pagkatinuod, si Pilato gusto nga si Hesus maoy buhian inay ang mamumuno, nga si Barabas, diin mao ang hinungdan nga siya nangutana sa makausa pa:

Pilato: “Gusto ba kamo nga ako magbuhi kang Barabas aron mahimong gawasnon o si Hesus?”

Mga tawo: “Kami gusto kang Barabas! Barabas!”

Pilato: “Ug unsa ang kinahanglan nga akong buhaton kang Hesus?”

Mga Tawo: “Ilansang Siya sa Krus! Ilansang Siya sa Krus!”

Ug mao kini ang nahitabo. Ang Anak sa Dios gipas-an ang bug-at nga krus nga kahoy sa iyang nagduoay nga likod, padulong sa bukid sa Golgota, aron mamatay diha sa atong dapit. Siya gawasnon nga mikuha sa silot sa Iyang kaugalingon, ang usa nga kita angayan. Alang sa unom ka oras si Hesus nagbitay sa krus. Sa wala pa Siya mamatay, Siya nagsulti sa tulo ka labing mahinungdanong mga pulong diha sa tibuok kalibotan:

Hesus: “Natapos na!”

Unya Siya nagpiyong sa Iyang mga mata ug namatay alang sa mga sala sa tibuok kalibotan.

Ang matag-usa kinsa mituo diha ang Hesus mahimong adunay pakig-ambit uban sa Dios ingon man usab sa kinabuhing walay kataposan.

Mituo ba kamo niini?

Sa dihang ang anak sa Dios namatay, ang langit mingiub sa kangitngit - diha sa tungtunga sa adlaw! Ug ang linog mitay-og sa tanang butang. Nakurat, ang Kapitan og miingon:

Kapitan: “Kini mao sa pagkamatuod ang Anak sa Dios!”

Sa pagkagabii, si Hesus gipahimutang diha sa usa ka lubnganan, apan Siya wala magpabilin didto. Ang labing maayo moabot pa!

Ako magsulti kaninyo sa tanan mahitungod niini diha sa sunod nga drama.


Mga Tawo: Tigsaysay, duha ka mga bata, si Pilato, mga tawo, si Hesus, Kapitan

© Copyright: CEF Germany

www.WoL-Children.net

Page last modified on September 28, 2017, at 05:59 AM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)