STORIES for CHILDREN by Sister Farida

(www.wol-children.net)

Search in "Fulfulde":

Home -- Fulfulde -- Perform a PLAY -- 021 (Sin begins little by little 6)

Previous Piece -- Next Piece

DRAMAS -- perform them for other children!
Plays for children to perform

21. Junuubu ko seeɗa-seeɗa fuɗɗorta 6


Hari Akaabu lanɗo on no waɗa yaha ara ka nder tata makko. Nde wootere kadi, o ugginii ka fineeter makko, himo ndaara ngesa wiiñu mban.

Akaabu : "Miɗo haani hendaade mbaa ngesa wiiñu ɗoo! Himba ka binde suudu an laamu ɗoo. Mi wattay mba tutateeri, hay suntuure labaande."

O yahi ka jeyɗo mba on.

Akaabu : "Lisabuutu, yeeyan ngesa maa wiiñu mban."

Lisabuutu : "Waawaa wonde! Ndee tumbere leydi ko ndondi ndi mi roni mawåe an åen. On newnanaaka yeeyitugol ko goɗɗo roni – ko sariya Alla on wi'i ɗun."

O wippitii, o yalti, o naati ka makko, himo monii. O yani ka danki makko, himo monii kanko Akaabu.

A taýoto nde ronkuɗaa heåude faale maa on?

E nder Jiñere, Akaabu lanɗo on fewtini yeeso makko ngon ka maadi.

Izibiila : "Ko honɗun waɗu-maa?"

Nde Izibiila andi ko heåi mo kon, o wi'I :

Izibiila : "Immo, weltoɗaa. Mi ndaaray ko honno heåirtaa faale maa on."

Debbo lanɗo on windani dental wongal ngal e hoore saare nden åataakuru e innde lanɗo on, o maandiniri ndu maande makko nden.

Waajotooɗo åen ka hooreeåe saare jangi ɗun ɗoo : Waɗee feeto, saatinon Lisabuutu. Onsay tooñon mo, wi'on wonde : o tiwii Alla e lanɗo on; sabu ɗun, himo haanaa wareede.

Ko ɗun åe waɗi. Hari o sogitaaki hay huunde kanko Lisabuutu, o jaåi yahude ka o saatinaa ɗon, ɗoo e lannugol caatal ngal ka kiikiiɗe, tawi o maayii.

Hino hulåinii honno nee no junuubu tosooko wontirta huunde mawnde wano nii?

Yi'ugol – faalegol – himme – townitaare – yawiteede - fenaande – sakkitorgol ittugol hoore e hoore tewaare!

Kumpital fii mayde Lisabuutu nden hewti hen fow no yaawiri. Onsay Akaabu lanɗo on yahi, o ýetti ngesa wiiñu mban wa si ko kanko jeyi mba. Kono o huuwi e åaawo andugol ko honɗun woni miijo Alla ngon telenma ɗun. Tun nde wootere, annabi Iiliiya darii yeeso makko. Akaabu rawniri wa mbeelu.

Akaabu : "A yiitii lan honno yo ngaño an?"

Iiliiya : "Hii-hii, mi yiitii-ma. A yeeyii hoore maa junuubu, accuɗaa ɗun janɗi ka nder åernde maaɗa. Alla no añi junuubu, an e åeynguure maa nden, ko on fow mulidetee."

Lanɗo on miijitii fii ɗin konguɗi, o åeydi miijo, o miijitii kadi. O ninsi ko o huuwi kon fow. Alla yi'i åernde makko nden, o holli mo yurmeende.

Si en qirritanike Iisaa Joomi on junuubaaji men ɗin, ko o selluɗo finde, o yaafanto en junuubaaji men ɗin.


Yewtooåe : Fillitotooɗo, Akaabu, Izibiila, Lisabuutu, Iiliiya

© Copyright : CEF Allemagne

www.WoL-Children.net

Page last modified on December 07, 2021, at 09:54 AM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)