STORIES for CHILDREN by Sister Farida

(www.wol-children.net)

Search in "Fulfulde":

Home -- Fulfulde -- Perform a PLAY -- 018 (Breakfast per airmail 3)

Previous Piece -- Next Piece

DRAMAS -- perform them for other children!
Plays for children to perform

18. Ittirɗun kooýe iwrude ka dow 3


E nder hawjere, Iiliiya iwi ka suudu lanɗo on. Ko huunde wootere no laaɓi : o haanaano nennaade sabu oo lanɗo mo hulataa Alla huuway no waawiiri fow fii no o warira annabi Iiliiya. Kanko Iiliiya non o hulataa sabu himo andi wondema Alla ko selluɗo finde, o accitataa mo.

Alla daalani annabaajo makko on no laaɓiri.

Alla : "Iiliiya, iwu ɗoo, fewta funnaange, suuɗoɗaa e ngol ilol wongol e ndee nokkuure wi'eteende Keeriiti. Ɗon, a waaway yaarude ka ilol, mi yeɗete kadi ɲaametee."

Hara hiɗa anndi ko honno Alla waɗirnoo ɗun?

O neli kayakayaaji ko addana mo teewu e bireedi kanko annabi Iiliiya. Ko nden huunde labaande tigi woni ko laatii: Alla addiri ɲaametee "rewrude e laana-wiiroowa" fii ittirɗun kooƴe e soƴƴaari fii annabi Iiliiya.

Alla ko selluɗo finde. Kala ko jiyaaɗo makko on hanndi e mun, Alla yeɗuno mo ɗun tigi. Ko nokkuure suuɗorde ka ɲaametee e ka yaretee woodi.

Yogaaɓe hawruno e ngurndan sattuɗan e on saa'i. Hari ndiyan alaa, soɲetaake, ɲaametee alaa. Ka lannoode, hay ilol wongol ngol e ndee nokkuure wi'eteende Kariisu sakkitori yoorude. Ɓay ɗun waɗii, Alla holli annabi Iiliiya laawol goo, ko yo o yahu ka wi'etee ɗon Lisiduuma, ɗun ko ka keerol.

Ko o naatata ka saare, o torii debbo on :

Iiliiya : "Okkoran ndiyan yareteeɗan e huntere bireedi."

E nder ninse, debbo on ndaari mo, o yewtiri mo hawa yoomuka:

Debbo : "Mi alaa ɲaametee. Ko sariyaare conndi farin mi mari ka kopiwal an e ka loonde an ɗoo, ko sintere nebban seeɗa tun woni ko heddanii lan. Ko ɗun fow mi mari. E oo saa'i ɗoo miɗo faalaa waɗande ɓiɗɗo an ko o ɲaama. Yonataa ɓuri nafakka gooto, si feƴƴii e ɗun ... haray men maayay woni."

Iiliiya : "Hita a hulu! Ko Alla imminin-mi haa e maa. O daali wondema conndi farin wondi ndin ka … lannataa, nebban wonɗan ɗan kadi ka loonde ɗuytotaako fannii ndee hokkere ɗoo no woodi."

Alla ko selluɗo-finde! Ko o fodi kon fow laatoto.

Conndi farin ndin ka sariyaare lannataa, nebban wonɗan ɗan ka loonde ɗuytotaako, fii kala debbo on huutorii ɗun tigi ɲannde kala fii ko o defira ɲaametee makko on. Annabi Iiliiya, debbo on e ɓiɗɗo on heɓuno ko yonata soono wo. Ɗun no foti nee!

Alla ko selluɗo-finde! A waaway halfinaade e makko haa jooni!


Yewtooåe : Fillitotooɗo, hawa Alla kan, Iiliiya, debbo

© Copyright: CEF Allemagne

www.WoL-Children.net

Page last modified on December 07, 2021, at 08:26 AM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)