STORIES for CHILDREN by Sister Farida

(www.wol-children.net)

Search in "Fulfulde":

Home -- Fulfulde -- Perform a PLAY -- 019 (Who is the true God 4)

Previous Piece -- Next Piece

DRAMAS -- perform them for other children!
Plays for children to perform

19. Ko hombo woni Alla tigi tigiijo on 4


Akaabu lanɗo on monanii fota annabi Iiliiya.

Akaabu : "Oo annabaajo no haanaa feleede sabu neeɓi gila ko ndiyan ɗan acci saaƴude."

Akaabu no miijoo. Hara o yejjitii wondema hokkere tiiɗude nden ko waɗiri ko sabu ko o seli kon Alla jom-ngurndan ɗan on?

Duuɓi tati feƴƴi. Duuɓi tati ɗi tawata hay sintere ndiyan sintaali ka hoore leydi. Onsay non annabi Iiliiya ari yeeso Akaabu lanɗo on.

Iiliiya : "Lanɗo Akaabu, si hiɗon faalaa yo ndiyan ɗan saaƴitu, awa mottindiree jamaa on fow e yottinooɓe sadaka rewooɓe ɓen fow nduu sanamuuru wi'eteendu Baalu; en fottay ka hoore fello Karamiila. Ɗon en anday ko hombo woni Alla tigi-tigiijo on : hakkunde Joomiraaɗo on e sanamuuru Baalu ndun."

Akaabu ɗoftii annabi Iiliiya.

Bimbi mun, jamaa on yaari ka dow fello. E ko honɗun non feƴƴoyta ton? Iiliiyaa ewnii jamaa on, o wi'i :

Iiliiya : "Ko haa honde tuma waɗirton ɗiɗi hakkunde cenɗe ɗiɗi? Anniyee hannde ko hombo faalaɗon kurkanaade : Alla Joomiraaɗo on - maaɗun sanamuuru wi'eteendu ndun Baalu."

Jamaa on deƴƴi. Hiɓe ndaara ko honno annabi Iiliiya woni e darnirde layyorde nden, o wallina mummunte ko ittetee kon sadaka. Yottinooɓe sadaka ɓe nduu sanamuuru wi'eteendu Baalu ɓen kadi warri non.

Iiliiya : "Habbee! Hita on huɓɓin yiite! Mo bee yo tororo Alla mun on. On Alla tippinoowo yiite immorde ka kammu ko kanko woni Alla tigi-tigiijo on."

Tun nde wootere rewooɓe sanamuuru wi'eteendu ndun Baalu fuɗɗii jantaade ndu ko timmata wattuuji e wattuuji. Kono ɓe hendaaki jaabawol gootol immorde ka kammu. Annabi Iiliiya no jala ɓe, wi'a :

Iiliiya : "Haa-haa. Hiɗon haani ewnaade ɓuri nii. No gasa hara allaaru mon ndun no ɗaani maa hindu yahi gurte!"

Deƴƴere hari no waɗi fewndo ko annabi Iiliiya hibbata ndiyan ɗan ka hoore layyorde e ka hoore leɗɗe. E ko goonga non wonde leggal ɓuuɓugal huɓɓataa, kaa?

E nder hawa tiiɗuka wondude e ɓernde makko nden fow, annabi Iiliiya tororii nii :

Iiliiya : "Alla Joomiraaɗo, hollu jamaa maa on wondema ko an woni Alla Israa'iila on, on mo mi woni e kurkanaade."

Eyyoo! Tun nde wootere, yiite ngen tippii immorde ka kammu, nge sunni sadaka on e leɗɗe ɗen e kaaƴe ɗen hay ndiyan ɗan! Fow sumi. Ɗun diwi ɓe, ɓe yani ka leydi ɓe sujji, ɓe ewnodii, ɓe wi'I :

Jamaa : "Ko Joomiraaɗo on woni Alla! Ko Joomiraaɗo on woni Alla!"

Jooni non, yimɓe ɓen heɓi pellital, yottinooɓe sadaka nduu sanamuuru wi'eteendu ndun Baalu hendii njoddi hawrandi ɓe ndin, tawi ɓe fow ko wareteeɓe.

Ko Joomiraaɗo on woni Alla! Nde wootere kadi annabi Iiliiya torii Alla, onsay duule niɓɓituɗe yalti, wifi. Cinte ndiyan arane ɗen ari. Alla Jom ngurndan ɗan saaƴintini ndiyan immorde ka kammu.


Yewtooåe : Fillitotooɗo, Akaabu, Iiliiya, jamaa

© Copyright : CEF Allemagne

www.WoL-Children.net

Page last modified on December 07, 2021, at 08:27 AM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)