STORIES for CHILDREN by Sister Farida

(www.wol-children.net)

Search in "Fulfulde":

Home -- Fulfulde -- Perform a PLAY -- 139 (The King’s invitation 2)

Previous Piece -- Next Piece

DRAMAS -- perform them for other children!
Plays for children to perform

139. Fii caatal lanɗo on 2


Maker lanɗo on no yahude ka hoore ɗate. Hari ridooji ɗin no pooɗaa åaawo, baafe toseeke ɗen no udditaa. Yimåe åen no humpaa e hiåe ndaara ko honɗun woni kon e feýýude.

Debbo : "Nelaaåe åe lanɗo on immini åen e ndee nokkuure wi’eteende Lo-Dabar? Hino nkirɗi!"

Kawtal : "Ko hombo åe ari ka mun? No gasa ko ka ardiiɗo saare nden on."

E hoore no åe habboraa, maker on darii fewndo tigi ka suudu ka oo wi’eteeɗo Magibuusatu hoɗi ɗon.

Daawuuda lanɗo on saatini mo. Mefiboseetu waawaano hoolaade ɗun tigi. Kango laýoowo on e koɗo on o saatinaa ma ka lanɗo on! Ɗun ko buy foti.

Hay si nawnaali mo. An kadi men a saatinaa-ma. Lanɗo feewuɗo on, on poomayankeejo on saatinii-ma. E maanaa Iisaa, lanɗo lanåe åen on! Huuwir wano Mefiboseetu huuwiri non, jaåaa ko saatinaɗaa kon, hay si tawii hinaa a hittuɗo maa o aldaa e fiira.

Suka jukkunnaajo on addaa non ka lanɗo on.

Daawuuda : "Magibuusatu, hita a hulu. Mi waɗante moýýere."

Magibuusatu : "Mi hanndaa e ɗun."

Daawuuda : "Mi okkete ngese. Jiyaaåe an åen awante, åe soñitanamaa kadi. E ko soñaa kon fow, ko an jeyi."

Daawuuda lanɗo on saatini Magibuusatu, o yeɗi mo dokke.

Annabi Iisaa, Lanɗo poomayankeejo on, no saatinde ma e himo faalaa yeɗugol ma dokke.

Dokke makko ɗen non ko hittuɗe, ɗen ko : yaafuyee on e weltaare nden e åuttu ngun e ngurndan poomayankejan ɗan ... Hay mi waawataa lintande ma fow. Aru haa ka annabi Iisaa, a heåay barki sabu makko.

Magibuusatu ninsaali haa hannde fii ko o jaåi kon caatal ngal lanɗo on saatini mo ngol wondude e moýýere nde on moýýii nden e makko. Ko åuri moýýude kon no yeeso.

Daaawuuda : "Magibuusatu, miɗo faalaa yo a aru wonden nokkun gootu."

Wano annabi Iisaa non, on lanɗo mo yi’otaako. O faalaaka yo a aru tun e alatiire ýewtoɗaa mo, kono ko ñalaaɗe ɗen fow. Hara hiɗa faalaa ɗun an kadi? Fii wondugol e makko soono kala ka nder åernde mon e ka miijooji mon?

Annabi Iisaa laamoyta no moýýiri ngurndan maa ɗan. Mi anndaa lanɗo åurɗo mo moýýude. Caatal Daawuuda lanɗo on wattitii ngurndan Magibuusatu on wattitande timmunde.

Caatal ngal Iisaa Joomi on saatin maa ngal wattitay ngurndan maa ɗan fow.

Annabi Iisaa no saatinde ma, o holla maa moýýere makko nden. Himo faalaa yo a wontan mo soono wo.

Jaåu ko o saatin maa kon. A waaway mo waɗande jaabawol maa ngal nde hiɗa toroo. Annabi Iisaa lanɗo on no habbi maa.


Yewtooåe : Fillitotooɗo, debbo, toolodaaɗo, Daawuuda, Magibuusatu

© Copyright : CEF Allemagne

www.WoL-Children.net

Page last modified on December 13, 2021, at 04:59 PM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)