STORIES for CHILDREN by Sister Farida

(www.wol-children.net)

Search in "Fulfulde":

Home -- Fulfulde -- Perform a PLAY -- 077 (The tomb is empty )

Previous Piece -- Next Piece

DRAMAS -- perform them for other children!
Plays for children to perform

77. Qaburu on waɗoraa


Taalibaaåe Iisaa Joomiraaɗo on tippini furee makko on ka hoore leggal altindiraangal, åe wallini mo e qaburu keso asaaɗo e feto. Onsay åe talli hayre njannde ka dambugal qaburu.

(Beytol doy doy ka tumbere jamaa)

Jiwo : Annabi Iisaa yahii ka leggal altindiraangal, Alla donkinii mo.

Åayru ko en junuubankeeåe, o maayii.

Fii maa e fii an, woni ko o maayani.

E nder ninse tiiɗuɗde, taalibaaåe åen hari hino wondi e nokkun gootu e nder suudu, hiåe miijitaade. Hay gooto waawaano faamude tigi ko fii honɗun annabi Iisaa maayani. Petruusu meemano tigi. Hari himo ninsi fii ko on yeddi kon fii makko kanko annabi Iisaa, ko on wi’unoo laabi tati wonde o anndaa mo. Hari o waawataa yaafanaade hoore makko fii ko o woni kon naafigiijo. Kono jooni lannii laawaade. Ko fii annabi Iisaa maayii.

(Beytol doy doy ka tumbere jamaa)

Suka : Iisaa maayii ka hoore leggal altindiraangal, o hibbii ýiiýan makko ɗan fii men.

Nde addanɗen mo junuubu men on woo, o yaafanto en.

Hay an e min o yaafanto en.

Tun nde wooter, baafal ngal udditii.

Mariyama : "Himo wuuri! Annabi Iisaa no wuuri! O alaa han kadi ka nder yenaande!"

Mariya Oya : "Malaa’ikaajo on feññinanii en ɗin piiji weltinayɗi mawɗi. Petruusu o wi’ii no laaåiri wonde hiɗen haani wi’ude wondema : annabi Iisaa no wuuri."

Petruusu : "Hara hiɗa haani wi’ugol lan himo wuuri?"

Petruusu waawaali jogitaade hoore makko. Kanko e Yuuhanna åe dogi no yaawiri e no åe waawiri fow. Åe ndaari nder ton. Furee annabi Iisaa on alaano ton. Åe yi’i, åe gomɗini kadi fii ko annabi Iisaa immintinaa kon hakkunde mayåe åen, e himo wuuri men kadi. Åe dogi kisan åe yewtidoyi e hedditiiåe åen.

(Beytol doy doy ka tumbere jamaa)

Suka e jiwo : Annabi Iisaa wallinaama ka nder yenaande, kono o luttaali maayude.

E ñalaande juldeere Yawtaneede nden, o immintinaama hakkunde mayåe åen. Mantoore wonanii Alla!

Fii an e fii maaɗa, mantoore wonanii Alla!

Fii maa e fii an. Wonande taalibaaåe åen e Petruusu, sabu ko fogiraɗen kon e fii ko waɗuɗen kon piiji bonɗi – annabi Iisaa maayanii en, o immintinaama.


Yewtooåe : Fillitotooɗo, Mariyama, Mariyama Oya, Petruusu, suka, jiwo

© Copyright : CEF Allemagne

www.WoL-Children.net

Page last modified on December 09, 2021, at 11:22 AM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)