STORIES for CHILDREN by Sister Farida

(www.wol-children.net)

Search in "Fulfulde":

Home -- Fulfulde -- Perform a PLAY -- 072 (Sensation on the sea)

Previous Piece -- Next Piece

DRAMAS -- perform them for other children!
Plays for children to perform

72. Fii ko o anndi kon ka bahaaru


Huude hawniide waɗii ka hoore baharu Jaliilu!

Petruusu : "Fii annabi Iisaa no jiñinin-mi fota non, hino sattanin-mi hoolaagol ɗun : Ko bireediije jowi e liýýi ɗiɗi o ñamminiri yimåe guluuje njowo, hara rewåe e fayåe lintaaka - fow ñaami haa åe haari."

Taalibaajo : "Ko debeeje heewuɗe bireedi njelu woni ko lutti? Hari meɗen yawitii buy ko men joginoo kon ka fuɗɗoode."

Petruusu : "Hino labaa, ko seeɗa wontata buy."

Iisaa, Åiɗɗo Alla bajjo on. Himo waawi huutorde seeɗa fii hettitugol buy.

Yimåe åen no ŋalɗi fii on kaawake, åay kiikiiɗe on hewtii, åe fow åe yiltitii ka maååe. Onsay annabi Iisaa tawti Taalibaaåe åen ka åe yewtata ɗon.

Iisaa : "Bakee ka laana, lumbon gaɗa too."

O ýawaali kanko ka laana, kono o ýawi ka fello fii juulugol toroo.

Taalibaaåe åen no awýude ka tumbere maayo, hari jemminii, annabi Iisaa kadi wondaa e maååe. Tun nde wootere, waabiliire tiiɗunde wondude e hendu waɗi. Yungotooåe åen tippinii darnirɗun laana kan ka nder ndiyan. Morlere aranere nden honkii e laana kan. Si tawno hara Iisaa wondaano e maååe ko åe hawraynoo e mun kon no hulåinii. Hari hiåe huli, hiåe sonka. Kono hino åurta tun tiiɗude.

Petruusu : "Hey, ndaare too, ko mbeelu nii!"

Taalibaajo : "Mi waawataa han kadi ronditaade ɗun."

Ko rawni no memminaade ka ndiyan, ɗun arii kisan ka laana. Taalibaaåe åen no sonkude. Kono hinaa mbeelu dey.

Iisaa : "Ko min tigi nii! Hita on hulu!"

Taalibaaåe åen annditi hawa makko kan. Hari ko annabi Iisaa. Ko Petruusu suusi yewtude mo ka aranun.

Petruusu : "Joomiraaɗo, si ko min, yamir yo mi yahu mi tawta maa ka hoore ndiyan."

Iisaa : "Aru!"

Mi waawataa hoolaade! Petruusu yalti ka nder laana, o seppi ka hoore ndiyan telen annabi Iisaa. Fannii himo ndaarude annabi Iisaa, fow no feýýude no moýýiri. Kono åay o ndaarii morlooɗe ndiyan ɗen, o fuɗɗii yoolaade.

Petruusu : "Joomiraaɗo, dandan! Wallito lan!"

Iisaa fonti jungo makko ngon, o nangi mo, o hisini mo.

Iisaa, Åiɗɗo Alla on, o alaa nanndo – O hisinay!

Iisaa : "Hoolo mo, okkaa mo åernde maa nden fow."

Petruusu ýawiti ka nder laana wondude e annabi Iisaa. Waabiliire tiiɗunde wondude e hendu deýýinii, hendu ndun dartii. Yimåe åen fow jiccii yeeso annabi Iisaa, åe sujjani Joomiraaɗo labaaɗo on.

Petruusu : "Ko an woni Åiɗɗo Alla on!"

Iisaa, Åiɗɗo Alla on, ko kanko woni bajjo on. Huunde sattanaa mo.

O landaaki ma yo a seppu ka hoore ndiyan. Kono ka wontirɗaa woo, annabi Iisaa no wondi e maa. Ka fewndiɗaa woo, o ardoto ma, o wallito maa.


Yewtooåe : Fillitotooɗo, Petruusu, Taalibaajo, Iisaa

© Copyright : CEF Allemagne

www.WoL-Children.net

Page last modified on December 09, 2021, at 11:12 AM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)