STORIES for CHILDREN by Sister Farida

(www.wol-children.net)

Search in "Fulfulde":

Home -- Fulfulde -- Perform a PLAY -- 066 (He’s finally here)

Previous Piece -- Next Piece

DRAMAS -- perform them for other children!
Plays for children to perform

66. Ka sakkitorun o yiitaa


Saïfulaye : "Ko honde tuma o artata ka lannoode?"

Saïfulaye waawataa habbaade han kadi. O alaa accude dogugol ka fineeter.

Saïfulaye : "Neene, ko honde tuma baaben artata ka suudu?"

Neeniraawo : "Ɗun waawataa neeåude haa jooni. Ko hannde o eååunoo hewtitugol ka makko iwtugol safaari ndin, miɗo taññinii wonde o tongotaako ka embuteyaasi otooje ɗen."

Saïfulaye : "O nelday lan ordinateer fijinirɗo keso. Si o artayno tun non jooni!"

Si tawii o artoyay ton! Yimåe Israa’iila åen no miijii sugu ɗun gila duuåi neeåunooɗi ɗin. Åe habbike, åe taññinike wonde o artay ko neeåataa, e maanaa Dandoowo mo Alla fodi on. Wi’eteeɗo on Andaraawu waawataa habbaade han kadi. Himo habborii hawjere on addoowo kisiyee on e åuttu ngun. Ko wondugol e Yuuhanna o åurnoo yiɗude. Soono kala himo haala fii makko, wurin o yi’iino mo!

Onsay, dokkal åurngal labeede ngal ka nder ngurndan Andaraawu hewtii.

Hari himo binde Yuuhanna ka caangol wi’eteengol Yurdayniwol ka annabi Yaayaa ewninoo ɗon ɗun ɗoo :

Yaayaa : "Ndaaree, himo ɗoo : Iisaa Dandoowo fodaaɗo on."

Andaraawu ndaari hella ka annabi Iisaa darorii ton.

Andaraawu : "Himo ɗoo, o hewtii ka sakkitorun!"

Andaraawu no faalaa ekkitaade anndugol annabi Iisaa. Himo yaadude e weldiɗɗo makko on hiåe iwtiri åaawo annabi Iisaa. Annabi Iisaa no anndi tigi ko hombo o woni e ɗaååitude e ko hombo faalaa anndugol mo. O yiltitii, o landii ɗun ɗoo :

Annabi Iisaa : "Ko hombo wonɗon e ɗaååitude? Ko honɗun faalaɗon?"

Andaraawu : "Ko honto hoɗuɗon?"

Annabi Iisaa : "Aree ka an, mi holla on."

Wondude e weltaare e jiñere, hiåe jokkude annabi Iisaa. Åe hewti ka o hoɗi ɗon, åe woni ɗon ñallal ngal fow takko makko.

Wondugol e annabi Iisaa ko weltaare åurnde mawnude nden non. Hara hiɗa wondi e mayre? Andaraawu no waawunoo ewnaade weltaare. Ko jooni o sifanii goɗɗo fii nden nafoore labaade nde o heåi.

Ko yo a feññin tun woni ko lanndaɗaa! Hara ko hombo yewtuɗaa fii annabi Iisaa hannde?

Andaraawu fuɗɗori neene-gooto makko on.

Andaraawu : "Sim’uuna, men yi’ii mo. Mahin, hiɗa haani ekkitaade tun anndugol fii makko!"

Jiñere nde Andaraawu wondi e mun nden ko raaåyande. Sim’uuna no hoolii wonde neene-gooto makko on yaadi e makko. Hino wa’i wa si annabi Iisaa no habbii mo. Annabi Iisaa anndaano hay ko honno o wi’etee.

Annabi Iisaa : "Ko a Sim’uuna. Kono gila hannde jooni, ko Petruusu noddiroyteɗaa."

Ɗun ko innde heyre nii. Ɗun no firi wonde annabi Iisaa wantay mo aaden keso. Ko yiitugol annabi Iisaa jokka mo wattitata en.

Ɗun okkoray en cuucal, ko fii kanko ko o selluɗo finde.


Yewtooåe : Fillitooɗo, Saïfulaye, neeniraawo, Yuuhanna, Andaraawu, Iisaa

© Copyright : CEF Allemagne

www.WoL-Children.net

Page last modified on December 09, 2021, at 10:49 AM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)