STORIES for CHILDREN by Sister Farida

(www.wol-children.net)

Search in "Cebuano":

Home -- Cebuano -- Perform a PLAY -- 084 (The mysterious dream 2)

Previous Piece -- Next Piece

MGA DRAMA -- ipasundayag kini alang sa imong mga higala!
MGA DULA angayan ipasundayag sa mga bata

84. Ang misteryosong damgo 2


Si Haring Nabucodonosor wala gayod makatulog. Mabalak-on siya miligid gikan sa kilid ngadto sa kilid.

Unya siya nagtawag sa usa sa iyang mga alagad. (tingog sa kampana)

Alagad: “O Hari hinaut nga ikaw mabuhi hangtod sa kahangtoran. Unsay akong mabuhat alang kanimo?”

Hari: “Tawga ug tigoma, ang akong mga tigtambag ug mga salamangkero karon dayon.”

(saba sa daghang mga tingog, mga tawo nga naglakaw. Unya nahilom)

Hari: “Ako adunay usa ka damgo nga nakasol kaayo kanako. Sultihi ako unsay ipasabot sa damgo.”

Mga salamangkero: “Isulti ang damgo sa imong mga alagad ug unya kami magsulti kanimo unsay ipasabot niini.”

Hari: “Dili, kamo maoy mosulti kanako sa damgo. Ako nagsugo kaninyo! Kon kamo makahimo sa pagpadayag sa damgo kanako, ako maghatag og ganti kaninyo. Kon kamo dili makahimo, unya ako mopatay kaninyo.”

Mga salamangkero: “Mahimo nga ang hari mosulti sa iyang damgo ngadto sa iyang mga alagad, ug unya kami magsulti kanimo unsay ipasabot niini.”

Hari: “Ang sumangil sa piang. Kamo gusto lamang sa paghangyo alang sa panahon.”

Mga salamangkero: “Kami makahubad sa mga damgo, apan walay usa ka two sa kalibotan kinsa mahimong mosulti kanimo unsa ang imong damgo. Unsa ang imong gipangutana imposible.”

Ang Hari nahimong napungot: “Ako mahimong mopatay kaninyong tanan!”

Bisan si Daniel ug ang iyang mga higala naapektohan pinaagi niini. Apan si Daniel wala gayod mahadlok. Sa dihang siya nakadungog sa hinungdan alang niining makalilisang nga sugo, siya miadto sa iyang balay ug misulti sa iyang mga higala.

Daniel: “Kita kinahanglan sa pag-ampo. Ang atong Dios nahibalo sa tanang butang. Siya mahimong mosulti kanako sa misteryoso nga damgo.”

Ang Ginoo lamang ang bugtong usa kinsa mahimong makatabang, Ug Siya namuhat. Diha sa gabii, Gipadayag sa Dios ang damgo ngadto kang Daniel.

Daniel: “Ikaw ang kahibulongan nga Dios. Salamat! Nasayod Ka sa tanang butang. Ug ikaw nagtubag sa among mga pag-ampo.”

Si Daniel naghangyo nga dad-on siya ngadto sa Hari.

Hari: “Makahimo ka ba gayod sa pagsulti kanako sa akong damgo?”

Daniel: “Walay tawo nga makahimo unsa ang gipangayo sa Hari. Apan ang buhi nga Dios mahimong magpadayag sa tanang mga misteryo. Siya nagsulti kanino sa imong damgo unsa ang mahimong mahitabo sa umaabot. Ang Hari nagdamgo mahitungod sa usa ka dako nga estatwa. Ang iyang panagway makalilisang. Ang ulo gibuhat sa lunsayng bulawan. Kini nagrepresentar sa imong gingharian. Kini mao ang labing dako ug labing lig-on kanilang tanan. Apan ang mga gingharian nga moabot human kanimo mahimong minos ug mogamay. Sa kataposan ang gingharian mahimong mabahin. Apan sa samang panahon, Ang Ginoo magtukod sa Iyang gingharian. Ang ginharian sa Ginoo mahimong magpabilin hangtod sa kahangtoran. Kini walay kataposan. Ang imong damgo tinuod.”

Hari: “Ang Imong Ginoo mao ang Hari sa mga Hari!”

Ang Hari nakadayeg uban sa kahulogan sa damgo. Siya naghimo kang Daniel nga adunahan kaayo ug nagpaulan sa mga gasa diha kaniya.

Ug unsa ang iyang gihimo sa sunod mahimong madunggan sa sunod nga drama.


Mga tawo: Tigsaysay, Nabucodonosor, mga salamangkero, Daniel, alagad

© Copyright: CEF Germany

www.WoL-Children.net

Page last modified on September 30, 2017, at 05:02 PM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)