STORIES for CHILDREN by Sister Farida

(www.wol-children.net)

Search in "Fulfulde":

Home -- Fulfulde -- Perform a PLAY -- 124 (The best counselor 1)

Previous Piece -- Next Piece

DRAMAS -- perform them for other children!
Plays for children to perform

124. Waajotooɗo åurɗo e moýýude on 1


Hari eååooje fii jaååagol Lanɗo leydi ndin on no jokkaa muraadu moýýuru (hito liital ngal). Raayaaji ɗin townaa, nafakkaaji welɗi åannaa, senditanaa yimåe åen. Feeto waɗanaango ngon oo lanɗo Israa’iila wi’eteeɗo Jiryatu laamiiɗo leydi hikkorndi ndin sengo nano, ko feeto ngo sugu mun yi’otaako. Hari himo sogitinoo wondema janfa no åaawo ngal. Tawi Akaabu lanɗo on habbaaki ko juuti fii no o feññinira faale makko ɗen.

Akaabu : "Ko onon yo Jiryatu lanɗo on, hinaa min jeyi han kadi Ramooti. Ɗun no sonjin-mi. Hara hiɗon waawi wallitaade lan no mi hettira saare nden?"

Jiryatu : "Pellet. Hiɗon waawi tanýinord suufaaåe an åen. Kono hara moýýaa ka adoren taho landagol Alla waaju makko on? Ko ko mi faalaa kon tun mi waɗata."

Hino moýýi ka diisoden hara Alla no tawaa e nder mun. Ýettu Jiryatu lanɗo on fii ko wonanamaa misal. Miɗo felliti ko gunndoo makko on fii hendagol makko polgal ngal non. Hari yimåe åen fow no yiɗi Jiryatu. Himo joginoo miliyonji suufaaåe. Gooto e ayåe makko åen suusaali yanande mo. O hendino dokke iwruɗe e nokkeeli ɗuuɗuɗi.

Ko Alla woni waajotooɗo Jiryatu on. O torii Alla yo o waajo mo e nder kala ko o jokkata.

Akaabu kan hari hinaa non few o wa’itata. O yiɗaano tindineede ko åuri e fanɗude.

Ɗun kadi no waawi arude ka wonɗon ɗon nde faalaɗaa tindinde woååe yo åe heɗo Alla. Åe wi’amaa wondema ɗun ko e ɗiya saa’iiji feýýunooɗi waɗetee, wano fewndo oo lanɗo wi’eteeɗo Akaabu.

Akaabu : "Hara hiɗen haani waɗude ɗun? Awa, yo jiyaaɗo, noddee annabaaåe åen!" (Hito teppe ɗen)

Akaabu : "Hara en yananay saare wi’eteende nden Ramaati kaa en yanantaa nde?"

Annabaajo : "Yanee e mayre! On hendoyto polgal ngal, ko pellet."

Lanɗo wi’eteeɗo on Akaabu no weltii. Kono oo lanɗo wi’eteeɗo Jiryatu kanko o weltaaki. Himo waawi sendindirde hawa Alla kan, kan ɗon hika serti. Åen annabaaåe 400 hari ko fenooåe. Åe yewti Akaabu lanɗo on ko o faalaa nanugol kon, sabu åe yoåano fii yo åe waɗu ɗen golle.

Jiryatu : "Hara hinaa annabaajo goo no woodi mo gaseten landaade?"

Akaabu: "On no woodi, kono miɗo añi mo. Ko piiji hulåiniiɗi tun o feññinta."

Jiryatu : "Addee mo ɗoo."

Miikaa arii. Ko nelaaɗo Alla haqiiqaajo, wonde, himo yiɗi waɗugol jalnori.

Akaabu : "Miikaa, hara hiɗen haani yanande Raamati?"

Miikaa : "Ko haqiiqa. On foolay ngaño on."

Akaabu (o jiåii) : "Hiɗaa haani yewtude goonga on. Ko honɗun Alla yewtu maa?"

Hara himo faalanoo tigi heɗitaade waajuuji Alla ɗin? No gasa ka o ara e heɗitaade, kono o huutortaa.

Miikaa yaltini non soobee on.

Miikaa : "Alla hollii lan wondema suufaaåe maa åen wontoyay neeåataa baali ɗi alaa ngaynaako. An oo lanɗo wi’eteeɗo Akaabu, konu maa ngun artoyay ka maggu hara a tawdaaka e maggu."

Akaabu (tikkere) : "Hara on heɗike ɗun? O happanii lan wareede. Bugee mo ka nder kaso! Kisan kisan!"

Ka taariika hikkotooɗo, a nanoyay fii ko feýýunoo kon. Hara a heɗitoto ɗun?


Yewtooåe : Fillitotooɗo, Jiryatu, Akaabu, Miikaa, annabaajo

© Copyright : CEF Allemagne

www.WoL-Children.net

Page last modified on December 13, 2021, at 01:36 PM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)