STORIES for CHILDREN by Sister Farida

(www.wol-children.net)

Search in "Fulfulde":

Home -- Fulfulde -- Perform a PLAY -- 054 (Someone cries, the others smirk 2)

Previous Piece -- Next Piece

DRAMAS -- perform them for other children!
Plays for children to perform

54. Goɗɗo no wulla, åeya no jala mo 2


Himo woɗɗitii suudu ndun ka senngo nano leydi Israa’iila ndin, ben-gootooåe sappoo no taýita leeåi baali ɗin ka nder oorirde (hito aatannde baali ɗin).

Nawliigu ngu åe nawli ngun miññiraawo maååe on accitaali åe.

Ben-gooto 1 : "Ko honɗun Yuusufu oo hoyɗoowo woni e huuwude ɗee balɗe ɗoo?"

Ben-gooto 2 : "Hino nanndi wa si Alla yewtii mo wondema o wontay aaden nantuɗho innde, sujjanen mo. Eyoo eyoo, mi nanaali haa hannde ko åuri ɗun e jalnaade."

Ben-gooto 1 : "Haa jooni miɗo nawli dolokke makko pikkaaɗo mo ben makko ñowani mo on."

Ben-gooto 2 : "Acciren nii yewtugol fii ɗun. Ɗun bonnay en tun hakkil. Oorirɗe hecciɗuɗe ɗen fii wurooji no åuri ɗun hittude."

Ka suudu, ben makko no miijaade fii åiɗɗo mun on.

Baaba : "Yuusufu, miɗo aani fii ben-gootooåe maa åen. Hara hiåe e jam? No gasa hara kulle buruure ɗen jokki baali ɗin. Yahu ndartaa si goɗɗun heåaali ɗi."

Yuusufu habbaaki ko åuri e fanɗude fii yo o nangan ko o haani waɗude kon. Åaawo wullitagol, o ɗoftii kisan. Yuusufu seppi kilooji buy. Ben-gootooåe makko åen haynii mo ka woɗɗitii.

Ben-gooto 1 : "Ndaaree, e hino jom koyɗi on. Ko onon yo musiååe, warren oo."

Ben-gooto 2 : "Hita on waɗu ɗun. Bugoɗen mo ka nder woyndu."

Ruubaynu, afo on, miijo makko ngon fellintini mo. Himo faalaa dandugol ben-gooto makko on.

Yuusufu åadii. O anndaano hay huunde e eååooje bonɗe ɗe åe eååani mo ɗen.

Yuusufu : "Yo åuttu wona on, yo musiååe. Ko honno fewndorɗon?"

Ben-gooto 1 : "Ɗun yaadaa e maa. Tinno addaa ɗoo dolokke maa pikkaaɗo on, men hollete ko honno woyndu sifori iwi ka dow haa ka ley."

Yuusufu : "Oo'owoye! Selee lan! Ko honɗun mi waɗi?" (hito yanal ngal ka nder woyndu)

Banni hari ndiyan alaa nder ton. Kono hakkee ko ndu luggi tawi Yuusufu waawataa ýawande hoore mun.

Yuusufu : "Faabee! Faabee! Yaltinee lan ɗoo, miɗo faalaa yaltude ɗoo, hiɗon nanude? Faabee lan!"

Ben-gootooåe makko åen no jalude, hiåe jooɗii ka ɗowdi, hiåe ñaamude. Tun nde wootere, lappol seteeɓe waɗɗiiåe ngelooɗi mun hewti.

Ben-gooto 1 : "Miɗo anndi ko honɗun waɗeten. Yeeyen mo."

Ben-gooto 2 : "Ngoo miijo no moýýin yo Yahuuda. Onsay en seeday e makko, senditen mbuuɗi ɗin hakkundeeji men."

Haaju on lannii. Ben-gootooåe makko åen yeeyi Yuusufu wano maccuɗo yeeyirtee e leydi jananiri coggu tammaaji 20. Åe mari dolokke makko pikkaaɗo labaaɗo on, åe artirani mo ben maååe. Hari himo moddi ýiiýan.

Ben-gooto 1 : "Baaben, men yiitii ɗun ɗoo. Hara wonaa dolokke pikkaaɗo Yuusufu on nii?"

Baaba : "Hiihii. Kullii buruure seekitii mo. O maayii! Yuusufu mo an on maayii!"

Åe suuɗiri junuubu maååe on fenaande, ben maååe hoolii ɗun.

Yo bone on yaltu ka nder åernde maååe. Kono Alla lontinirii bone on moýýere nafa Yuusufu.

Miɗo humpaa anndugol ko honno on taariika yaaroyta yeeso. An kadi men?


Yewtooåe : Fillitotooɗo, ben-gootooåe åen ɗiɗo, Yuusufu, Baaba

© Copyright : CEF Allemagne

www.WoL-Children.net

Page last modified on December 21, 2021, at 12:31 PM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)