STORIES for CHILDREN by Sister Farida

(www.wol-children.net)

Search in "Fulfulde":

Home -- Fulfulde -- Perform a PLAY -- 170 (Halloween – without me 2)

Previous Piece

DRAMAS -- perform them for other children!
Plays for children to perform

170. Halloween – mi tawaaka 2


Jennabu : "Hari miɗo sikka wonde Halloween ko feeto labaango, awa kadi ko ngo waɗiraa ko fii hulåingol yimåe åen, e maanaa ko fijidaaru. Kono åay mi faamii wonde ko Ibuliisa wonaa e reweede, mi selii ndun muraadu."

Hinaa Jennabu tun woni tawdetaake e ngoo feeto wi’eteengo Halloween.

Kariimu : "Miɗo pottitaade ko wi’etee kon Frankenstein pizza e jaram mbeelu ɗan. Suppu yhiiyhan marijaawo ɗan, ɗun no noddiree beurk. Ɗun nawninay lan."

Jiwo : "Ka duɗal Engele, men yewtuno ton fii ngoo feeto wi’eteengo Hallowen. Ben an en yewti jannoowo on wondema ngoo feeto no wondi e miijo fewtungo mbileyaagal maa ndaaro. Ɗun no firi wonde bawɗe wirniiɗe no nder ton. Ko onsay non iwu mi ka duɗal."

Ko honɗun waɗi si Raafihu kanyun faalaaka mawningol ngoo feeto wi’eteengo Halloween?

Raafihu : "Miɗo gomɗini Alla, miɗo faalaa waɗugol ko o daali kon."

Jangee ɗee aayeeje wonɗe ka Kitaabul-Muggadasi iwuɗe ka deftere Yannyannde Sariyaaji ɗin ka Tawreeta simoore 18, aaya 9 :

Raafihu : "Hita o nyembu piiji nyidduɗi ɗi ɗii jamaaji waɗata ɗin!"

Alla ko giggol! Himo waajaade en åay himo yiɗi en. Yamirooje makko ɗen no moyyhi. On mo heɗike mo kanko Alla, o yanataa e nder pilcol Ibuliisa ngol.

Binta : "Mi andaano wonde ibuliisa no suuɗii åaawo ngoo feeto wi’eteengo Halloween. Kono mi jangii fii ɗun ka ɗerol taggaangol. Ɗun duɗɗii lan fota. Jooni miɗo waajaade yimåe åen fow. Mi jangii ɗerol taggaangol ngol fii yo fow nanu ka duɗal. Karamokoojo amen on newnanii lan waɗugol ɗun. Miɗo hoolii wonde hinaa min tun woni e jangude nden toååere ɗon. Kono miɗo fillitaade kadi : fii ko fewti kon ngoo feeto wi’eteengo Halloween – mi tawaaka! Miɗo tanyhinii wonde yogaaåe goo kadi yewtay on sugu ɗun. Si tawno mi anduno ɗun law nun wondema ngoo feeto wi’eteengo Halloween ko feeto Ibuliisa, harayno mi tawdetaake fes."

No gasa hara a andaano, si tawdaɗaa e mun. Hara hiɗa ninsi? Wota a hulu. Ko annabi Iisaa woni fooluɗo on! Toro mo, habboɗaa mo. E misal, fillito ɗun ɗoo :

Sukaaåe : "Iisaa Jom an, mi weltanike ma fii giggol maa ngol. Mi jeejii ma yaafano lan fii ko mi tawdaa kon e ngoo feeto wi’eteengo Halloween. Mi wattataa ɗun hande kadi. Jooni miɗo faalaa wuurugol sabu maa, mi janga daaluyeeji maa ɗin, e maana Kitaabul-Muggadasi on. Miɗo gomɗin maa. Mi jarnii ma fii ko maayuɗaa kon sabu junuubaaji an ɗin. Aamiina!"

Annabi Iisaa jaabinay sugu ɗin torndeeji hara neeåaali. O yaafanto ma åay himo yiɗu maa. Si a newnanii mo non arugol ka nder ngurndan maa, o wonday e maa soono woo. O hiwete.

Waɗu ko Binta waɗi kon : Yewtaa åeya ko suuɗii kon åaawo ngoo feeto wi’eteengo Halloween. No waawi wonde ka åe gomɗina sabu annabi Iisaa, åe anniyoo kamåe kadi oo anniye ɗoo : fii ngoo feewo wi’eteengo Halloween – mi tawaaka, mi tawdetaake!


Yewtooåe : Fillitotooɗo, Jennabu, Kariimu, Raafihu, Binta, suka

© Copyright : CEF Allemagne

www.WoL-Children.net

Page last modified on December 16, 2021, at 01:02 PM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)