STORIES for CHILDREN by Sister Farida

(www.wol-children.net)

Search in "Cebuano":

Home -- Cebuano -- Perform a P8LAY -- 143 (Like the Chinese 4)

Previous Piece -- Next Piece

MGA DRAMA -- ipasundayag kini alang sa imong mga higala!
MGA DULA angayan ipasundayag sa mga bata

143. Sama sa Intsek 4


Sa dihang siya singko anyos ang pangidaron, si Hudson Taylor nasayod na kon unsa ang iyang gusto sa dihang siya modako.

H. T.: “Sa dihang modako ako, ako mahimong usa ka misyonaryo sa Tsina.”

Sa dihang siya baynte uno anyos ang pangidaron, siya mibyahe paingon sa Tsina, nagkat-on sa lingguwahe, ug nagsulti sa daghang mga tao mahitungod kang Hesus. Apan ang labing maayong trabaho mao usahay ang pinakalisod.

Tawo: “Hoy, unsay imong gihimo dinhi? Pahawa diri!”

Sundalo: “Mahimong among patyon ang demonyong dumuloong ug ang iyang kauban!”

Tawo: “Dili, atong dad-on sila ngadto sa taas nga ang-ang sa burukrata.”

Ang mga bangis nga mga sundalo milatigo sa mga misyonaryo ug gituok si Hudson hangtod hapit na siya mamatay.

Makalilisang nga kasakit ang tanang butang, apan siya sa gihapon adunay pagpakatawa.

H. T.: “Paglig-on, akong higala, kini maghatag kanato sa usa ka butang aron makasulat diha sa atong mga dayare.”

Gikan sa gugma ni Hesus sila nagpadayon, kay Siya gisakit sa hilabihan gayod sa dihang Siya namatay didto sa krus alang sa mga sala sa matag tawo. Si Hudson naghuna-huna mahitungod niana ug ang labaw pang gugma ni Ginoo Hesus. Ang pag-ila niini naghatag kaniyag kusog sa dihang sila giguyod didto sa korte.

Ang hataas nga ang-ang sa burukrata namati sa iyang pagpahayag.

H. T.: “Gusto namo sultihan ang mga tawo sa Tungschau mahitungod kang Hesus, ang Manluluwas. Siya nahigugma sa matag-usa. Kini nahisulat diha sa Bibliya. Kami maghatag kaninyo niining libro ingon nga gasa.”

Ang labaw nga ang-ang sa burukrata nakagusto niana. Gihatagan siya nila og tsa inay mga bunal. Inay prisohon siya gitugotan nila sa pagwali mahitungod kang Hesus.

Si Hesus maghimo sa mga butang nga mahitabo. Si Hudson nagpasalamat Kaniya alang niini. Apan human niini, siya mipauli sa iyang balay, gikapoy. Ang iyang Intsek nga katabang nakakita kon giunsa niya pagkaon ang iyang kan-on ug itlog sa pato gigamit ang mga chop-stick.

Intsek: “Mr. Taylor, ikaw mikaon sama sa among gihimo, ug misulti sama sa among gihimo, apan nganong wala ka magsul-ob sa among gisul-ob?”

H. T.: “Nganong dili? Kana usa ka maayo nga pangutana! Kinahanglan ba gyod?”

Intsek: “Ang mga tawo mahimong seguradong mas mamati nganha kanimo kon imong himoon.”

H. T.: “Hm! Sa dihang si Hesus moanhi sa kalibotan, Siya nahimong usa ka tao sama gayod kanato. Siya nahimong sama kanato. Ug ako gustong mahisama sa Intsek. Pwede mo ba akong tabangan?”

Tungod sa gugma alang kang Hesus si Hudson mibaylo sa iyang sapot sa Englatera alang sa suot sa Intsek. Usa ka taas, itom nga salapid naghimo kaniyang guapo tan-awon.

Intsek: “Karon ikaw tan-awon sama sa usa ka Intsek!”

Didto sa isla sa Tsung Ming, ang Bibliya gitudlo ni Hudson Taylor ug nag-atiman alang sa masakiton.

1st babaye: “Nadunggan ba ninyo kana? Kinahanglan mobiya sa isla ang buotan nga Mr. Taylor.”

2nd babaye: ”Nasina ang atong mga doctor tungod siya nag-atiman alang sa daghang mga pasyente ug adunay mas maayong medisina kay sa ilang gihimo.”

1st babaye: “Gusto nilang daoton siya diha sa atubangan sa taas nga ang-ang sa burukrata.”


Mga Tawo: Tigsaysay, Hudson Taylor ingon nga bata, Hudson taylor ingon nga hingkod, lalaki, sundalo, Intsek, 1st babaye, 2nd babaye

© Copyright: CEF Germany

www.WoL-Children.net

Page last modified on October 02, 2017, at 01:18 PM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)