Home
Links
Contact
About us
Impressum
Site Map


YouTube Links
App Download


WATERS OF LIFE
WoL AUDIO


عربي
Aymara
Azərbaycanca
Bahasa Indones.
বাংলা
Български
Cebuano
Deutsch
Ελληνικά
English
Español-AM
Español-ES
فارسی
Français
Fulfulde
Gjuha shqipe
Guarani
հայերեն
한국어
עברית
हिन्दी
Italiano
Қазақша
Кыргызча
Македонски
മലയാളം
日本語
O‘zbek
Plattdüütsch
Português
پن٘جابی
Quechua
Română
Русский
Schwyzerdütsch
Srpski/Српски
Slovenščina
Svenska
தமிழ்
Türkçe
Українська
اردو
中文

Home -- Fulfulde -- Perform a PLAY -- 051 (Two gifts)

Previous Piece -- Next Piece

DRAMAS -- perform them for other children!
Plays for children to perform

51. Fii Dokke ɗen ɗiɗi


Giɗo 1 : "Hiɗa anndi no giɗo maa on fewndori?"

Giɗo 2 : "Tampi fota."

Giɗo 1 : "Hino sattani goɗɗo waalagol hara himo ajjii jemma e ñalorma fow, hara ootigi immotaako."

Giɗo 2 : "Miɗo aanan-maa."

Giɗo 1 : "Hiɗen haani addude mo ka annabi Iisaa. Himo e ndee nokkuure wi’eteende Kafernahuum. Himo waawi sellingol ma."

Hari ko å weldiååe tigi. Åe hawkaali weldiɗɗo maååe maaya-åanduujo on. Åe rondii mo e hoore danki åe addi mo haa ka annabi Iisaa. Hawri non, niååii seeɗa. Suudu ka annabi Iisaa wonunoo e waajaade ɗon no heewi yimåe. Hari jamaa on no darii kadi ka yeeso baafal. Ko ɗun haɗi si o waawali yawtude baafal ngal. Hari fow no faalaa heɗagol annabi Iisaa. Hay gooto waawataa yewtirde fii Alla wa makko.

Giɗo 2 : "Mi anndi ko waɗen. A yi’ii åarngol ŋabbirɗe, ýawirɗe hewtinayɗe ɗen ka warñakere?"

Giɗo 1 : "Mi waawataa hottaade ko miijiɗaa kon. Mahin!"

Ka hoore warñakere moýýiniraande loopal leydi, åe ýawniri doy weldiɗɗo mo åe rondii on. Onsay, åe jasi ngayka kan ka ýappudi moýýiniraandi mbullaari leydi, åe jippini weldiɗɗo maååe wonɗo on ka hoore danki haa yeeso Iisaa Joomi on. Hara o wallitoto mo?

Annabi Iisaa tiggitii, o yi’ii weldiååe åen. O faami gomɗinal maååe ngal ko ɗun waɗi si o wi’i ɗun ɗoo maaya-åanduujo on :

Iisaa : "Junuubaaji maa ɗin yaafaama."

Annabi Iisaa yeɗii mo yaafuyee on. Gooto habbanooki ɗun. Woååe goo no miijoo wonde : ko honno o yaaforta junuubaaji ɗin? Ko Alla tun waawi yaafanaade en.

E hara åe faamaail wondema ko annabi Iisaa woni Åiɗɗo Alla on, e himo waawi yaafaade junuubaaji ɗin? Annabi Iisaa no anndunoo miijooji maååe ɗin.

Iisaa : "Ko honɗun miijotoɗon ka nder åerɗe mon, ko honɗun åuri weeåude hakkunde wi’ugol : "junuubaaji maa ɗin yaafaama e immo ýettaa danki maa kin, yahaa?" On annday jooni wondema miɗo waawi waɗugol ɗi ɗiɗii kala non?"

Onsay annabi Iisaa wi’i maaya-åanduujo on :

Iisaa : "Immo ýetta åoggi-dimborɗi maa ɗin, hootaa ka maa!"

Hay gooto memminaaki. Onsay maaya-åanduujo on fuɗɗii yahude! O immii, o ýetti danki makko kin, o fuɗɗii yahugol.

Annabi Iisaa sellinii mo. Fow woni e mantugol Alla fii kaawake on. Yimåe åen ŋaldi, åe wi’i :

Yimåe goo : "Hari haa hannde men yi’aali sugu ɗun!"

Goɗɗo hooti ka mun hoore hendagol barki moolanaaki. Ko dokke ɗiɗi honɗe woni ko annabi Iisaa yeɗi maaya-åanduujo on? Winndan men, men jaaboto ma.

Hara a yejjitaali wonde : annabi Iisaa no faalaa barkingol ma!


Yewtooåe : Fillitotooɗo, yiååe åen ɗiɗo, annabi Iisaa, yimåe åen

© Copyright : CEF Allemagne

www.WoL-Children.net

Page last modified on December 08, 2021, at 02:55 PM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)